Die leierskap van die NG Kerk maak ‘n paar stellings in hulle propagandastukke waarin hulle hulle besluit oor sgv regverdig.

1) Sekere wette in die Ou Testament is nie meer geldig nie omdat dit kultuur gebonde was.

“Die feit dat albei laasgenoemde kwessies [vroulike onderdanigheid en slawerny] deur die kerk beoordeel word as kultuurgebonde en nie as geldend vir alle tye nie, ten spyte van duidelike Bybelse uitsprake daaroor, maan ons ten minste tot versigtigheid in die gebruik van genoemde tekste by die beoordeling van die kwessie van homoseksualiteit en selfdegeslagverhoudings.”

Gespreksgids Selfdegeslag Verhoudings, Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake Wes-en-Suid-Kaapland

2) Sekere wette in die Ou Testament is nie morele wette nie. (Met spesifieke verwysing na die wet op selfdegeslag seks.)

“Die kultiese aard van die verbod [op homoseks] in hierdie twee gedeeltes word bevestig deur die konteks waarin dit voorkom, naamlik die sogenaamde Heiligheidsboek” (Lev 17 – 26) waarin ons allerlei rituele reinheidsreëlings aantref. Geeneen van hierdie reëlings word egter as moreel-etiese uitsprake bedoel nie, maar gebruik as maatreëls om die reinheid van die Israelitiese kultus te verseker.”

Gespreksgids Selfdegeslag verhoudings, Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake Wes-en-Suid-Kaapland

Jesus sê oor #1:

Mat 5:17 MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. 18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. 19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

Volgens Jesus is GEEN wet dus “nie geldend vir alle tye nie”. Liberale teologie sê Jesus se skrifbeskouing was verkeerd, omdat Hy maar net ‘n produk van sy tyd was.

Hulle sê Jesus was verkeerd. Maar ons kan Hom dié fout verskoon.

En Jesus sê oor #2:

Mat 20:37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 38 Dit is die eerste en groot gebod. 39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

Volgens Jesus is ALLE wette morele wette, want elke wet in die Ou Testament is afgelei van die liefdesgebod: Liefde tot God en jou naaste. Liberale teologie sê Jesus is in hierdie opsig ook verkeerd. Hy het tog nie die wetenskaplike insigte (bv oor homoseksualiteit) gehad wat ons vandag het nie!

Hulle sê Jesus was verkeerd. Maar ons kan Hom dié fout verskoon.

Kyk wat sê God oor profete wat verkeerd is:

Deut 18:20 Maar die profeet wat so vermetel is om ’n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe. 21En as jy in jou hart sê: Hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? — 22 as die profeet in die Naam van die Here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie; deur vermetelheid het die profeet dit gespreek; jy mag vir hom nie bang wees nie.

As ‘n profeet verkeerd is in sy profetiese uitsprake (soos Jesus dan verkeerd sou wees oor die tydlose en morele aard van die Ou Testament se wette) beteken dit hy is ‘n vals profeet en moet gedood word.

Die Fariseërs het juis gesê Jesus was ‘n vals profeet, en het verseker Deuteronomium 18:20 in gedagte gehad het toe besluit het dat Hy tereggestel moet word.

Die vraag is, was die Fariseers reg? Was Jesus verkeerd (soos ons kerk se leierskap verklaar), dus ‘n vals profeet en het Hy dus die doodsrtraf verdien?

Of het Jesus waarlik vir God gepraat soos Hy beweer het?

As Jesus verkeerd was het Hy vir sy eie sonde gesterf, en nie vir joune nie.

Jy moet vandag daardie besluit maak. Jy het geen keuse nie.

Hierstaanek

Naskrif:  Waarom onderhou ons nie meer van die wette in die Ou Testament nie?

Alle wette in die Ou Testament het volgens Jesus ‘n morele grondslag. Daar is drie tipes wette in die Ou Testament:

  1. Suiwer morele wette, soos die tien gebooie.
  2. Seremoniële wette wat wys op Christus.
  3.  Landswette wat die volk Israel administreer het

Al hierdie wette is vandag geldig

1) Onderhouding van die morele wet (heiligmaking) is die bewys dat ons gered is. Hoewel niemand hierdie kant van die ewigheid sonder sonde sal wees nie, is heiligmaking die onafwendbare proses wat volg op wedergeboorte.

2) Die seremoniële wet wys ons op Christus en is vervul in Christus, daarom onderhou ons nie meer die letter van die seremoniële wet nie. Die morele beginsels van die seremoniële wet geld egter vandag net soos in daardie tyd, omdat dit afgelei is van die liefdesgebod.

3) Die teokratiese staat Israel se landswette het verval toe die staat ophou bestaan het. Die morele beginsels van die landswette geld egter vandag net soos in daardie tyd, omdat dit afgelei is van die liefdesgebod.

Hierdie is basiese gereformeerde teologie. Die feit dat ons kerk se leiers hierdie teologie ontken toon een van twee dinge:

  1. Hulle ken nie basiese gereformeerde teologie nie en is dus inkompetente teoloë.
  2. Hulle ken hierdie teologie maar verswyg dit leuenagtig en is dus oneerlik.

Beide moontlikhede diskwalifiseer hulle om leiers in ons kerk te wees.