Kommentaar op die 2015 besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings, gemeenteraad Blancogemeente.

Die Gemeenteraad van Blancogemeente wil gehoorsaam wees aan die Hoof van ons gemeente en die kerk, Jesus Christus. Dáárom herbevestig ons dat ons ‘n gemeente wil wees waar álmal nie net welkom is nie, maar ook déél is van ons as gestuurde familie in die voetspore van Jesus. In die uitleef van ons roeping om meer en meer soos Jesus te wees, verbind ons onsself opnuut aan die vier Bybelse kernwaardes van omgee, aanbid, dien en leer.

 • Wanneer ons omgee, wil ons vir elkeen ‘n plek gee waar hy/sy kan behoort.
 • Wannneer ons God aanbid, gee ons ruimte aan mekaar.
 • Wanneer ons elke dag in ons wêrelde leef, wil ons as God se kinders diensbaar wees deur almal om ons bewus te maak van Sy liefde vir hulle.
 • Wanneer ons (groot en klein) uit die Woord leer, wil ons nie net die Woord verkondig nie, maar self geleer word wat God se wil is. ‘n Weerlose en netelige plek Die wêreld waarin ons leef en geroep is om gemeente te wees, laat ons ons eie weerloosheid en ook dié van ander mense besef. Ons weet: ons moet nog méér omgee, méér ruimte vir mekaar maak om op ons eie unieke maniere op God te fokus, nog méér en doelbewus God se liefde elke dag uitleef, en nog méér God se Woord bestudeer en saam daaroor praat en groei.

Die huidige posisie waar ons nou iets sê oor ander mense en hoe hulle leef, plaas ons op ‘n netelige plek. Indien ons iets sê, kan dit klink of ons veroordeel (en dit wil of kan ons nie). Indien ons niks sê nie, kan dit weer klink of ons standpuntloos is en ons oë wil toeknyp en hoop alles waai oor (en ook dít kan en wil ons nie). Skrifverstaan Gedurende die afgelope jare het ons nie net bewus geword van ons weerloosheid oor die algemeen nie, maar ook ons weerloosheid oor hoe verskillende uitgangspunte die Woord hanteer, veral ten opsigte van selfdegeslagverhoudings. Ons uitgangspunt is dat die menswaardigheid en gelykheid van alle mense as skepsels van God vir ons die basis vorm van hoe ons familie in God se huishouding kan wees.

Daar is egter vir ons ‘n grens wat ons nie kan oorsteek nie. In al die tekste in die Woord oor selfdegeslagverhoudings is daar ‘n negatiewe veronderstelling. Selfs met ‘n kultuur-historiese lees daarvan kan ons nie by ‘n punt kom om die uitleef van selfdegeslagverhoudings goed te praat nie.

Vanuit ons verstaan van hoe die Woord oor die huwelik praat en hoe dit in die geskiedenis van die Kerk verstaan word, sien ons die huwelik steeds as die verbintenis tussen een man en een vrou. Kommentaar op die 2015 besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings In die lig van al bogenoemde is dit ons oortuiging dat ons nie met al die punte van die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings kan saamgaan nie. Ons is bewus van die standpunte vir en teen hierdie besluit, maar kan ongelukkig nie die Woord toepas soos deur die Alg. Sinode weergegee word in die 2015 besluit nie. Dit is egter hoe die Lig vir ons nou en nog altyd op hierdie saak val en hoe ons moet waag om ‘n standpunt in te neem.

Praktiese implikasies

Die praktiese implikasies vir ons as gemeente is dat:

 • Persone wat in ‘n selfdegeslagverbintenis/verhouding staan nie tot ampte van ouderling en diaken verkies kan word nie.
 • Daar nie erkenning gegee word aan selfdegeslagverbintenisse wat as burgerlike verbintenisse bekend staan nie.
 • Ons nie ruimte skep vir ons leraars om burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag te kan bevestig nie.
 • Ons nie ‘n predikant wat in ‘n burgerlike verbintenis met iemand van dieselfde geslag is, sal beroep en bevestig as predikant van die gemeente nie.

Die pad vorentoe

Ons besef daar is baie emosies en vrese wat saam met hierdie saak gaan, aan beide kante van die verskillende standpunte. Daarvoor moet ons ook ruimte maak en dit in die oë kyk. Ons weet terselfdertyd dat dit nie ons plek is om enigiemand te veroordeel nie. Dit is nie ons bedoeling met hierdie verklaring nie. Dit is ons diepste gebed dat ons nie van mekaar vervreem sal word nie, maar in ons soeke na God se Lig op ons pad, ons eerder nader aan mekaar kan leef en groei. In nederigheid roep ons Blancogemeente op om deur die krag van die Heilige Gees te leef soos volgelinge van Jesus. Daarom spreek ons ons uit teen alle vorme van die volgende:

 • rassisme (ogv vrees/swak selfbeeld dink ek my ras is beter as joune)
 • seksisme (diskriminering op grond van geslag)
 • xenofobie (vreemdelinge haat)
 • materialisme (die lewe gaan oor besittings en nie verhoudings nie)
 • hedonisme (soeke na plesier sonder God)
 • homofobie (haat en/of vrees vir homoseksuele mense)

Waar ons onsself skuldig gemaak het in taal, gedrag of gesindheid aan enige van die bogenoemde, maar veral homofobie, wil ons dit opreg bely en vra om vergifnis. Ons bely ons eie sonde en vooroordele. Ons wil aktief stry om onsself nie in die toekoms daaraan skuldig te maak nie.

As Gemeenteraad en Gemeente verbind ons onsself om met alle mense, wie hulle ook al is, die pad saam te stap en in ons weerloosheid en gebrokenheid nie mekaar te veroordeel nie, maar eerder saam in liefde, genade, respek, integriteit en aanvaarding, te groei in ons verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees.

Gemeenteraad van Blanco NG Kerk

23 November 2015,

Blanco, George