Standpunt van die Kerkraad van Ned Geref Gemeente Secunda-Goedehoop

Die Kerkraad is oortuig van die Skriftuurlike beginsel dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is en niks anders kan hierby gevoeg word nie. Sodanige huwelik word volgens normale prosedures voltrek.

Die Kerkraad is oortuig van die Skriftuurlike voorskrifte dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik verkeerd is en dat die beoefening van homoseksualiteit teen God se wil en plan is soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat. Vir al hierdie sondes is daar vergifnis en verlossing deur Jesus Christus.

Die gemeente wil liggaam van Christus in Secunda wees en daarom is enige persoon welkom om hul verbintenis met Christus hier te kom uitleef.

Die Kerkraad is oortuig van die Christelike tug as ‘n kenmerk van die ware kerk.

Wanneer ‘n persoon in enige openlike sonde volhard sal hul met deernis daarop gewys word en dit kan meebring dat lidmaatskapvoorregte in die gedrang kom.

Die Kerkraad sal steeds toesien dat ampsdraers ‘n hoë sedelike lewenspeil handhaaf en dat die beginsels soos onder andere in 1 Tim 3:2 en Titus 1:6 toegepas word.

Ons glo dat die onvervalste evangelie steeds die antwoord is vir ‘n stukkende en gebroke wêreld. Die Kerkraad aanvaar sy verantwoordelikheid om toe te sien dat hierdie Evangelie suiwer verkondig word om vir alle mense genade, vergifnis en heling te bring.

Die Kerkraad maak hierdie verklaring graag bekend.

KERKRAAD
NED GEREF GEMEENTE SECUNDA-GOEDEHOOP