VERKLARING  RAKENDE DIE BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

18 Oktober 2015

  1. Ons die kerkraad van die NG Kerk Tsumeb distansieer onsself in die sterkste moontlike taal van die Algemene Sinode van 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings.
  2. Ons verwerp die gesag en besluite van die Algemene Sinode in soverre dit bots met die Woord van God, want ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense.
  3. Ons betreur die teologiese verwarring en morele verval in die NG Kerk en haar teologiese fakulteite wat die groeibodem is van onbybelse besluite en praktyke soos hierdie.
  4. Ons doen ‘n baie ernstige beroep op die Ring van die Noorde en die Namibiese Sinode om ‘n ondubbelsinnige Bybelse standpunt in te neem rakende die hele kwessie van selfdegeslagverhoudings.
  5. Ons herbevestig ons standpunt oor selfdegeslagverhoudings soos wat ons dit reeds in ons ope brief aan die Namibiese afgevaardigdes na die Algemene Sinode geformuleer het. (Sien Bylaag A)

Lees Tsumeb se ope brief aan die Namibiese afgevaardiges na die Algemene Sinode hier:

http://skattegemynuitgodsewoordintsumeb.blogspot.co.za/2015/10/tsumeb-beslut-ook.html