Hierdie is ‘n epos wat viraal gegaan het op die internet. Ek het geen kontak met die skrywer gehad nie en pos dit maar net verder aan, want ek dink dit behoort wyd gelees te word.

KAOKOLAND SENDELING SE DUIDELIKE STANDPUNT

“Dit is alleen met die donkerbril van humanistiese eksegese en teologiese gimnastiek dat sekere NG Kerk teoloë dié Woord van die Here kan afwater en verdraai totdat dit sê wat hulle wil hoor!”

Wat dink ek oor die feit dat die NG Kerk se Algemene Sinode homoseksuele-burgerlike verbintenisse goedgekeur het en predikante nou toelaat om sulke verbintenisse in die kerk te bevestig?

Ek antwoord graag en begin deur te wys op Jesus as ons Here en enigste Hoop!

“Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Johannes 1:29)

roep Johannes die Doper uit toe hy vir Jesus sien. Ek onthou nog goed die woorde van prof Flip Theron in die Dogmatiek klas , “Menere moet nooit toelaat dat iemand jou sonde van jou af wegneem nie, want dan kan Jesus Christus dit nie wegneem nie!”  As ons mekaar se sonde wegneem, mekaar ontsondig, mekaar regverdig in ons sonde, mekaar se sonde institusionaliseer, mekaar se sonde wettig dan kan Jesus ons nie meer verlos nie. Die NG Kerk het sopas die sonde van homoseksuele dade gewettig, geïnstitusionaliseer, weggeneem en vrygespreek! Diegene wat die NG kerk se vryspraak aanvaar, MIS die vryspraak van Jesus al het HY daarvoor met sy kruisbloed betaal! Dit is die toppunt van liefdeloosheid!

Miskien argumenteer jy dat sekere homoseksuele dade nie sonde is nie, want Paulus was onbewus van die “kern-homoseksualiteit” in die 21ste eeu se homoseksuele-verhoudings gekenmerk deur liefde en trou. Dan was  Paulus seker ook onbewus van “kern-gieriges”, “kern-egbrekers”, “kern-pedofiele” , “kern-alkoholiste”…..  Daarom bly hy ongemaklik konsekwent wanneer hy ons sonde aanspreek,

“Laat julle nie mislei nie: geen onsedelikes of afgodedienaars of egbrekers of manlike prostitute of mans wat met mans intiem verkeer, of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie! [Nie een van die sondes is erger as die ander nie, maar ons durf nie waag om enige een van hulle te wettig nie, want dan geld die volgende vers nie meer nie!] So was sommige van julle ook, maar julle is gewas, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God!” ( 1 Korintiërs 6:9-11; Nuwe Direkte vertaling)

Dit is alleen met die donkerbril van humanistiese eksegese en teologiese gimnastiek dat sekere NG Kerk teoloë dié Woord van die Here kan afwater en verdraai totdat dit sê wat hulle wil hoor! Dit laat my sidder en herinner onmiskenbaar aan Jesaja 5:21,

“ Ellende wag vir dié wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter.”

Oor die vraag wat Jesus sou gedoen het en of hy vir prof Carson sou beaam het? Jesus het alle sondaars met ope arms ontvang en liefgehad, want dit is vir hulle sonde wat hy gesterf het. Jesus het ook vir die sonde van homoseksuele dade gesterf. Wanneer die owerspelige vrou wat op heterdaad in egbreuk betrap is voor Jesus staan en die skare haar wil stenig, dan spreek Jesus haar vry met die woorde,

“Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.” (Johannes 8:11)

Ek reken dat Jesus min of meer dieselfde sou sê vir ’n homo-seksuele persoon wat op heterdaad betrap sou word, “Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.”

In die evangelies sien ons dat Jesus die snykant van God se wet in die nuwe bedeling veel skerper kom maak het! In Levitikus 20:10 lees ons, “Iemand wat egbreuk pleeg met die vrou van ’n medeburger, moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreuk pleeg.”

In Matteus 5:27 sê Jesus,

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ [aangehaal uit Eksodus 20:14] Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ’n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.”

Ek wonder wat sou Jesus gesê het van Levitikus 20:13, “Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ’n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood.”

In die lig van Jesus se uitspraak in Matteus 5:27 sou Jesus waarskynlik min of meer iets soos die volgende gesê het, “Julle het gehoor dat daar gesê is: Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ’n afskuwelike sonde. Maar Ek sê vir julle: Elke man wat na ’n ander man kyk en hom begeer, het reeds in sy hart met hom ’n homoseksuele daad gepleeg.”

Om terug te kom by die vraag of Jesus prof Don Carson sou beaam het?
Kom ons kyk weer waarmee prof Carson sy antwoord afsluit.

“Homosexuality has become in our day, in many denominations a trigger for a very simple issue; will we live under the authority of the word of God or will we not? And that is absolutely everything. You just can’t duck that one. Sooner or later you face that issue or you die.”

Kom ons luister nou na Jesus se woorde in Matteus 5:18-19  waar hy kommentaar lewer oor die vervulling van die wet wat onder andere Levitikus 20:13 ook insluit en daarby ons ook vermaan om die Woord te gehoorsaam.

“ Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.”

Ek dink tog Jesus sou prof Don Carson beaam het as iemand wat onmiskenbaar buig voor die gesag van die Woord om dit te gehoorsaam.

Jy verwys in jou epos na die Algemene Sinode se besluit as wonderlike nuus, maar weet jy daar is vele NG Kerk lidmate wat anders op die Sinode besluit gereageer het. Die algemene gevoel is ’n gevoel van verslaentheid en hartseer omdat die Woord van God geminag is  in hierdie saak. Baie lidmate voel na die besluit nie meer tuis in die NG kerk nie.

Verder gee die Algemene Sinode ruimte dat albei standpunte binne een denominasie gehandhaaf kan word (kerkrade moet self besluit), dit is nie alleen onhoudbaar nie, maar ook vals en skynheilig. Hier het ons twee  Skrif-interpretasies wat ligjare van mekaar verwyder is (sien dr JI Packer se artikel aangeheg) en onmoontlik binne dieselfde geloofsgemeenskap geakkommodeer kan word. Een predikant sal twee gays binne in ’n stabiele verhouding oproep tot bekering en ’n ander een sal hulle bemoedig om hulle homoseksuele identiteit met vrymoedigheid uit te leef. Dit is blatante skynheiligheid en grens aan godslastering.

Dus moet lidmate en gemeentes van die NG Kerk nou self kies watter lewenswyse en praktyk hulle wil navolg. Watter een sal ons kies?

Wanneer ons kies moet ons net besef dat God se Woord nie verander het nie,

Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig.” (Jesaja 40:8). 

Daarmee saam moet ons kies met die wete dat

“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” (Hebreërs  13:8).

“ Daar is ’n lewenswyse wat vir ’n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.” (Spreuke 16:25)

Vriendelike groete in Christus

Erik van Zyl (VDM – NG Kerk Namibië)