Jan Louw skryf die volgende in Volksblad: 

Ons moet nie die rol van die NG Kerk se Teologiese Fakulteite miskyk in die besluite van die Sinode om homoseksuele en lesbiese leraars nou in die kerk aan te stel nie. Die professore van Stellenbosch het ‘n amptelike versoek aan die Sinode gerig dat leraars in homoseksuele verhoudings toegelaat moet word om met mekaar te kan trou. Hulle versoek is amper woordeliks deur die Sinode toegestaan.

Prof Fanie Snyman, dekaan van Teologie by die Vrystaat het gesê: “Ek steun Stellenbosch se beskrywingspunt volledig en is daarvan oortuig dat die oorgrote meerderheid van ons dosente (op Bloemfontein) die beskrywingspunt steun”. Hy het ook groot dankbaarheid by die Sinode uitgespreek oor die besluite.Prof Dirk Human van Pretoria het gesê: “Ek dink nie dat die sewe tekste (in die Bybel wat oor homoseksualiteit handel) iets sê oor selfdegeslagverhoudings soos ons dit ken nie.” Dit is die soort leiding wat die dieTeologiese Fakulteite in hierdie tyd aan die Kerk gegee het oor die homoseksuele vraagstuk.

Wat my betref het die integriteit van die kerk se teologiese opleiding hiermee ernstig in gedrang gekom en die Kuratoria wat daaroor moet toesig hou is antwoorde aan die Kerk verskuldig.

Jan Louw

Reitz

Die kweekskole is lank reeds deur liberale teologie oorgeneem. Ons kan nie aanhou om die Kerk van Christus te wees as die instansies wat ons leiers oplei aanhou om dwaalleraars in die veld te stoot nie. 

Die enigste hoop vir die NG Kerk is om alle bande met staatsbeheerde universiteite te verbreek.