As Gereformeerde gelowiges glo ons dat die Bybel die geinspireerde, onfeilbare en foutlose woord van God is . 

  • Wanneer ons bely dat God almagtig is, verklaar ons dat Hy die vermoë het om met sy skepsels te kommunikeer.
  • Wanneer ons bely dat God Vader is, verklaar ons dat Hy met sy skepsels wil kommunikeer.
  • ‘n Ontkenning van die onfeilbaarheid en foutloosheid van die Bybel is dus ‘n verwerping van die wese van God as almagtige Vader.

Ons glo dat die inspirasie van die Bybel geskied het op ‘n organiese manier: Dat dit die produk is van ‘n intens persoonlike gespreksverhouding tussen God en sy profeet is. Dat die Heilige Gees die profeet toegelaat het om sy eie woorde woorde te gebruik, maar ook seker gemaak het dat die profeet  nie fouteer in dit wat hy skryf nie.  Ons verwerp dus enige hermeneutiek wat gebasseer is op modernistiese premisse wat die Goddelike inspirasie van die Bybel ontken of verskraal. Ons verwerp ook die idee dat die Bybel woorde van mense oor God is, soos algemeen vandag verkondig word.

Ons glo dat ons die historiese konteks van die teks in ag moet neem, dat geen teks buite die historiese konteks verstaan kan word nie. Hiermee saam verklaar ons dat ons genoegsaam toegang tot die historiese konteks van die teks het op dit te kan verstaan.

Ons glo dat ons die genre van die teks in ag moet neem. Historiese rekords word anders interpreteer as poësie, wat weer anders interpreteer word as apokaliptiek of profetiese tekste. Hiermee saam glo ons dat ons genoegsame insig in die verskillende genres van die Bybel het om die teks te verstaan.

Ons glo dat die interne waarheidsleer van die teks in ag geneem moet word. Net soos mens nie tekste van een genre as ‘n ander genre mag interpreteer nie, mag mens eenvoudig nie met ‘n eksterne epistemologie na die teks gaan nie. Ons verwerp dus alle postmoderne dekonstruksies van die Bybel. Ons verwerp die idee dat die Bybel ‘n “voor-wetenskaplike” teks is wat in die lig van die wetenskap anders verstaan moet word.

Laastens verklaar ons dat net soos die Heilige Gees die Bybelskrywers inspireer het, kan die leser nie die Bybel verstaan sonder die aktiewe inwerking van die Gees in die leser nie.  Die Bybel is dus nie net die geskrewe Woord van God nie, dit is die aktief gesproke Woord van God wanneer die wederbaarde, Geesgeleide leser dit lees. Ons verwerp dus die idee dat mense wat hulle onbekeerde staat bewys deur vals teologie te verkondig, enigsins positiewe eksegetiese bydraes kan maak.

Die afskuwelike leerdwaling van die Algemene Sinode van 2015 is die direkte gevolg van hermeneutiese foute, die belangrikste is hermeneutiese beginsels wat die Bybel van sy Goddelike gesag stroop, en die afdwing van ‘n postmoderne epistemologie op die Bybel, sonder inagneming van die Bybel se eie inherente epistemologie.