Let asb op hierdie woorde van die Algemene Sinode van 2015 se verslag oor selfdegeslag verhoudings:

Die Algemene versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weereens op ‘n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan die studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 2011, 2013 en veral 2015 ernstig gelees word. In lyn met NGB art 2 behoort besondere en algemene openbaring gebruik te word, d.w.s. die beste huidige menswetenskaplike bevindings.

Kyk ook na artikel 2 van die NGB

2. DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN

Ons ken Hom deur twee middele: Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê (Rom 1:12). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem.

Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.

Ps 19:2; Ef 4:6; 1 Tim 2:5; Deut 6:4; Mal 2:4; 1 Kor 8:4, 6; 1 Kor 12; 1 Kor 1.

Let op die vetgedrukte letters: Die Woord is a) duideliker en meer volkome, en b) voldoende vir wat nodig is om tot Sy eer te lewe. Dit beteken God se openbaring in die natuur is ondergeskik aan sy openbaring in die Woord, en die Woord is genoeg, sonder dat die wetenskap nodig is, om tot Sy eer te lewe.

  1. Dit is totaal onmoontlik om uit die Bybel alleen tot die gevolgtrekking te kom dat selfdegeslagverhoudings nie sonde is nie. Ek daag die teoloë van die NG Kerk uit om die teendeel te bewys.
  2. Die wetenskap is bitter onduidelik oor selfdegeslag aangetrokkenheid. Daar is geen bewys dat daar genetiese gronde daarvoor is nie. Daar is bitter min aanduidelings dat dit aangebore is. (Die Bybel leer wel dat sonde, insluitend alle seksuele sonde, aangebore is, ons noem dit die leer van totale verdorwenheid).
  3. Die wetenskap verander daagliks, en wat nou wetenskaplike dogma is lê more op die ashoop van gefaalde wetenskaplike modelle.

Wat hierdie wys is dat

  • Die Algemene Sinode het ‘n totaal naief-onkundige idee van die aard van die wetenskap as veranderende veld, en die huidige stand van die wetenskap oor selfdegeslag aangetrokkenheid. Die idee dat mense “so gebore word” is nie wetenskaplik nie, maar Bybels – Die Woord leer ons juis dat ons almal se seksualiteit, wat goed geskape is deur God, deur die sondeval gebreek is, dat ons almal dus “so gebore” is en dat ons almal (gay en straight) ook as seksuele mense deur Christus verlos moet word.
  • Die Algemene Sinode plaas die gesag van die Woord ondergesik aan wat hulle sien as wetenskaplike feite, in direkte teenstryd met die NGB artikel 2 wat hulle so vroom aanhaal. 
  • Deur die wetenskap bo die Bybel te verhef vernietig hulle die konsep van Sola Scriptura, en stap finaal weg van die Reformasie.

Naskrif: NGB artikel 12 is duidelik dat demone persone is. Waarom is die NGB nie aangehaal toe daar besluit is Jesus was verkeerd oor die bestaan van die duiwel nie? Huigelaars!

ALGEMENE SINODE – SELFDEGESLAGVERHOUDINGS – FINAAL

Vrydag, 9 Oktober 2015

Stemming: Ja: 114 / Nee: 63

[Nota: Daar is enkele redaksionele wysigings en ‘n byvoeging by pte 2.9 en 2.10]

Aanhaling:

2.1 Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind haarself tot die menswaardigheid van alle mense.

2.2 Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ‘n verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap.

2.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ‘n huwelik beskou word.

2.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.

2.5 Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir die legitimasie en ordening van alle persone. Punt 7 van die besluit van 2007 verval.

2.6 Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouing oor selfdegeslagverbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël.

2.7 Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ‘n gees van Christelike liefde te doen.

2.8 Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid na ‘n ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons dit tans verstaan. Die Algemene versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weereens op ‘n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan die studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 2011, 2013 en veral 2015 ernstig gelees word. In lyn met NGB art 2 behoort besondere en algemene openbaring gebruik te word, d.w.s. die beste huidige menswetenskaplike bevindings.

2.9 Die Algemene Sinode besluit om ‘n Chirstelik-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van die voorafgaande besluite. Hierdie saak word ook verwys na die Projekspan vir Leer en Aktuele Sake, wat reeds ‘n soortgelyke opdrag op A p172 punt 7.4 ontvang het.

2.10 Die Algemene Sinode besluit om ‘n bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van gemeentes oor hierdie saak.

VOORSTELLER en SEKONDANTE
André Bartlett, Chris van Wyk, Johann Ernst, Monty Sahd