Die NG kerk se Algemene Sinode van 2015 het gister as volg besluit:

 • Die term huwelik word behou vir die verbintenis tussen een man en een vrou;
 • Erkenning word gegee aan burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag;
 • Van gay teologiestudente word nie langer verwag om selibaat te wees om gelegitimeer te kan word nie;
 • Kerkrade se diskresie word bevestig om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en reël.

Mense van dieselfde geslag mag nie in die huwelik tree nie (Die term word behou vir een man en een vrou) maar hulle mag seksuele verhoudings hê.

Dus: Jy mag nou amptelik in die NG Kerk seksuele verhoudings hê sonder om te trou. Dominies mag seksuele verhoudings hê buite die huwelik.

Wat is dus die doel van die huwelik? Wel nie veel nie. Dit is nog daar, maar is nie meer nodig vir seksuele verhoudings nie.

So het die sinode die huwelik in wese tot niet verklaar deur sy funksie as geheiligde, veilige spasie vir Godvererende seksuele verhoudings te vernietig.

Vraag vir ekstra punte: Mag almal buite egtelike seks hê of net gays, en word daar dus teen straights gediskrimineer?

Edit: Hier is die relevante uittreksel uit die finale besluit

2.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ‘n huwelik beskou word.
2.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.

GAYS: NG KERK MAAK GESKIEDENIS

Die trane het gevloei van blydskap toe die Algemene Sinode van die NG Kerk Donderdagmiddag ‘n nuwe pad met sy gay lidmate begin stap het. Die nuwe pad wil groot deure vir gay lidmate oopmaak, maar ook die reg van gemeentes erken om self ‘n eie standpunt oor die saak in te neem.

Die dag het begin met drie uiteenlopende voorstelle wat drie breë en uiteenlopende koerse vir die kerk aangedui het:

 1. Die handhawing van die status quo;
 2. Verdere studie met die oog op besluite by ‘n volgende sinode; en
 3. ‘n Erkenning van gay verbintenisse en die opheffing van die voorwaarde dat gay teologiestudente selibaat moet bly om gelegitimeer te word.

ʼn Lang debat wat die hele oggend geduur het, is hieroor gevoer.

Verteenwoordigers van die Oostelike sinode se diensraad het aangedui dat hulle beskrywingspunt vir die status quo kan wegval, wat die sinode met twee opsies gelaat het.

Ds Nelis van Rensburg, moderator, het die sinode gevra watter van die twee oorblywende koerse die sinode wil volg. In ‘n stemming met geslote stembriefies het die sinode met 102 teen 88 stemme gestem vir die laaste opsie.

Dit was ‘n beslissende keuse, maar nog nie ‘n finale besluit nie. Die voorstel is terugverwys om te kyk of dit verbeter kan word deur aspekte van die ander voorstelle ook daarby in te sluit. Die wese van die voorstel kan egter nie meer verander word nie.

Van die punte van die voorstel (voordat dit verder verfyn is), is:

 • Die term huwelik word behou vir die verbintenis tussen een man en een vrou;
 • Erkenning word gegee aan burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag;
 • Van gay teologiestudente word nie langer verwag om selibaat te wees om gelegitimeer te kan word nie;
 • Kerkrade se diskresie word bevestig om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en reël.

Die geslypte voorstel word Vrydag aan die sinode voorgelê om ‘n finale besluit te neem.