Ter agtergrond ‘n akademiese joernaalartikel deur Dr Plaatjies van Huffel, op  die oomblik moderator van die VGKSA. Beklemtoning is myne.

Die NG Kerkfamilie behoort op weg na eenwording deeglik kennis te neem van die uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl op 27 November 1998. Die volgende regsaspekte kan uit vermelde uitspraak afgelei word (1):

[…]

5. Kerkverband tussen kerke wat nie dieselfde belydenis het nie, of wat dieselfde belydenisskrifte verskillend vertolk en kerkregtelik verskillend georganiseerd is, is nie moontlik nie aangesien eenheid in belydenis die samebindende faktor by die kerkverband is. Die belydenisgrondslag van die kerk kan alleen gewysig word mits daar aan die formele kerkordelike vereistes voldoen word.

Plaatjies van Huffel, M.A. & Van der Merwe, J.M., 2012, ‘Die reis met kerkeenwording tussen die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika’, Verbum et Ecclesia 33(1), Art. #724, 7 pages.

En sy sê dit nie omdat dit haar opinie is nie, dit is uit die Hooggeregshof se uitsprake.

Kyk nou wat berig Media 24 vandag: Suid- en Weskaap Sinode gaan die Algemene Sinode versoek dat verskillende sinodes verskillende belydenisgrondslagte moet hê.

Ek sou graag een of ander pittige kommentaar hier wou lewer, maar ek dink nie ek is nou daartoe in staat nie. My verstand duisel  by die kloeloosheid van ons leiers.

Beklemtoning is weereens myne.

‘Elke sinode van NGK moet self sê’

‘Dis ’n pynlike geboorteproses’
Deur Nielen de Klerk Vrydag 08 Mei 2015 03:30

Die sinode van die NG Kerk in die Wes- en Suid-Kaap loop vandag ten einde. Foto: DEON RAATH

Elke sinode moet self besluit oor die belydenisskrifte wat hy deel van sy belydenisgrondslag wil maak.

Dít is een van die versoeke wat die sinode van die NG Kerk in die Wes- en Suid-Kaap in Oktober aan die algemene sinode gaan rig.

Die sinode, wat die afgelope week by die Goudini Spa in Rawsonville sit, het gister bespreek hoe om ruimte te skep vir predikante, lidmate en kerkvergaderings wat die Belydenis van Belhar as belydenisskrif wil aanvaar.

Die sinode het Woensdagaand die wysiging van artikel 1 van die Kerkorde met ’n tweederdemeerderheid aanvaar.

Dit is egter nie meer moontlik om dié wysiging by die algemene sinode in Oktober te bekragtig nie omdat al tien sinodes dit eers met ’n tweederdemeerderheid moet aanvaar.

Die Wes-Transvaalse sinode kon gister, soos dié van die Noord-Kaap, Vrystaat en Namibië, nie die tweederdemeerderheid behaal nie.

Dr. Quintus Heine, aktuarius van die moderamen, het gesê die sinode van NG Kerk in die Wes- en Suid-Kaap stel hiermee aan die algemene sinode ’n proses voor “dat ons met mekaar in gesprek kan bly”.

Dit was nog nooit maklik om ’n belydenisskrif te aanvaar nie, het ds. Nelis Janse van Rensburg, die nuwe moderator van die sinode, aan die afgevaardigdes gesê. “Die aanvaarding was nog altyd ’n pynlike geboorteproses.”

Hy het gesê die pyn wat daarmee gepaardgaan, is ook ’n aanduiding van “die egtheid” waarmee die NG Kerk dit benader.

Hy het kerkleiers gemaan om hul lidmate se besluite te verstaan en verdraagsaamheid uit te straal.

“Daar is baie van ons lidmate wat die inhoud van hierdie belydenis glo, maar om ’n verskeidenheid van redes nie glo dat dit ’n belydenis moet wees nie. Ons moet nie die lidmate wat sê dat hulle dit nie aanvaar nie, hanteer asof hulle summier daarteen is nie.”