Paulus skryf in Romeine 16:

17Ek druk julle dit op die hart, broers: Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. 18Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooipraatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense.

Die Noordkaap se spesiale sinode van 2015 het met ‘n amperse 2/3 meerderheid besluit dat die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die kerkorde nie aan die vereistes van ons Gereformeerde tradisie voldoen nie. ‘n Gereformeerde belydenisskrif word ondersteun deur ‘n ondertekeningsformulier, anders is dit nie die papier werd waarop dit gedruk is nie.

http://www.noordkaapland.co.za/wp-content/uploads/2013/07/Jaargang-7-Uitgawe-9-12-Maart-2015.pdf

En dan die sinode se voorstel vir die toekoms:

1. Die sinode herbevestig dat die band met die lede van die NG Kerk familie onvervreembaar vasstaan.
2. Die sinode speek sy dank uit teenoor die familiekerk se verteenwoordigers wat die onderlinge band tussen ons kerk opnuut bekragtig het.
3. Die sinode besluit om die familiekerke te versoek om saam ’n pad te loop waardeur gesamentlik ’n nuwe rigting ontsluit word om uitdrukking aan ons verbondenheid te gee.
4. Die sinode benadruk dat so ’n gesamentlike pad geskied met die behoud van die identiteite van die saamwerkende kerke.
5. Die sinode onderstreep dat die familiekerke deur 6 belydenisskrifte reeds ’n gemeenskaplike platform het om só ’n toekomstige pad te begelei.
6. Die sinode wys daarop dat hierdie nie noodwendig ’n eindpunt vorm nie, maar ons help om ons droom vir groter eenheid te verwesenlik.

Ek wil graag die aandag op die volgende vestig:

Die sinode glo ons moet verenig met ander kerke in die NG Kerk familie. Die leierskap se implisiete   beskuldiging dat mense wat teen Belhar stem rassiste is, is dus finaal vals bewys.

“Die debat oor Belhar is ’n emosionele een en nie ’n intellektuele een nie.Ek kry die indruk dat Afrikaner-mense nog nie werklik die verleentheid van apartheid verwerk het nie en al dié emosies is gesimboliseer in dié besluit.”

Ds Nelis Janse van Rensburg, http://www.netwerk24.com/nuus/2015-03-05-ng-kerk-nie-in-doodloopstraat-belharbelydenis-nodiger-as-brood

Tweedens stel die sinode dat ons huidige belydenis voldoende is vir eenheid. Belhar is oorbodig, al verklaar die sinode: “Die sinode aanvaar en respekteer die Belydenis van Belhar as ’n volwaardige belydenisskrif van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.”

Die implikasie van die sinode se besluite is duidelik: Die VGKSA het met hulle aanvaarding van Belhar, die NG Kerk familie verlaat.

Dit impliseer ook dat die VGKSA uitgenooi moet word om hulle verbondenheid met die Gereformeerde geloof te bevestig deur Belhar te laat vaar en die ondertekeningsformulier weereens deel van hulle belydenisgrondslag te maak.

Anders gaan hulle buite staan.