Die volgende statistieke is sopas na afloop van 2014 se Oostelike Sinode op die Oostelike Sinode se webwerf vrygestel:

  • Daar is 85 gemeentes wat oor die voorgestelde verandering van Kerkorde Artikel 1 moes stem.
  • 64 Gemeentes se uitslae is reeds ontvang.
  • 37 uit 64 gemeentes het teen die verandering gestem. Dit is 58%.
  • 27 uit 64 gemeentes het vir die verandering gestem. Dit is 42%.
  • Oostelike Sinode het die voorgestelde verandering van Artikel 1 met ‘n meerderheid van 73% aanvaar.

Nou kom ons doen bietjie somme hier.

64 uit 85 gemeentes is ‘n geldige steekproef. Dit is dus wetenskaplik korrek om aan te neem dat die totale aanvaarding van die verandering aan Artikel 1 deur gemeentes in die Oostelike Sinode se streek slegs 42% met ‘n moontlike onsekerheid van een of twee persentasie punte na weerskante is.

Dit beteken dat 73% – 42% = 31% van alle afgevaardiges na die Sinode hulle gemeentes se wense eenvoudig geminag het toe hulle oor die resolusie gestem het.

Indien alle van die 21 uitstaande gemeentes vir die verandering sou stem (Wat ‘n totaal onwetenskaplike aanname op hierdie stadium sou wees.) sou dit steeds beteken dat 73% – 66% = 7% van afgevaardiges teen hulle gemeentes se wense gestem het.

Alhoewel die kerk volgens die presbiteriële regeringstelsel nie ‘n demokrasie is nie maar ‘n Christokrasie, verteenwoordig hierdie groot verskil tussen die kerkrade se besluite en die sinode se besluit ‘n absolute, onaanvaarbare vertrouensbreuk aan die kant van die afgevaardiges met hulle gemeentes.

Volgens die Presbiteriële stelsel kan kerkrade nie hulle verteenwoordigers aanspreek omdat hulle nie volgens die meerderheid stem in die kerkraad by die sinode gestem het nie. Hulle kan, en moet, wel hulle verteenwoordigers ernstig aanspreek oor die feit dat hulle teen die Bybel, en dus teen Christus gestem het. Indien God se guns aan mense gebaseer kan word op die mens se sosio-politieke klas soos die Belhar belydenis in Artikel 4 beweer, bestaan daar nie ‘n Evangelie van Genade Alleen nie.

Ek hoop dat die betrokke kerkrade hulle afgevaardiges hieroor in liefde sal tugtig.

Verder is dit duidelik uit wat ek hierbo beskryf

  1. Ons kerklike strukture kan nie meer vertrou word nie.
  2. Om die sinodes te laat stem voordat al die gemeentes gestem het is onaanvaarbaar omdat dit prejudiserend vir die gemeentelike stemming is.

Mag God die NG Kerk genadig wees

Wynand Louw

Die berig op Oostelike Sinode se webwerf:

SINODESITTING

Die sinodesitting het vanaf 19 tot 21 Oktober by Pierre van Ryneveld plaasgevind. Die twee fokuspunte was die versorging van predikante en gemeentes wat veral deur netwerke ‘n verskil maak. Wat die predikante betref, loop die Sinode se aksies uit op ‘n geïntegreerde program waar daar twee geleenthede gedurende 2015 beplan word. Dit was ook opmerklik dat baie gemeentes reeds op ‘n groot skaal plaaslik besig is.

Die sitting het hulle ook positief oor die voorgestelde wysiging van Artikel 1 uitgespreek. 73% was ten gunste daarvan en 27% daarteen. Daar is in die debat hieroor baie klem gelê op die ruimte wat hierdie Artikel vir almal bied.

Die inligting oor gemeentes se stemming is ook bekend gemaak. Tot op daardie stadium is 64 van die 85 gemeentes se uitslae ontvang. 27 gemeentes was met ‘n tweederde meerderheid ten gunste daarvan en 37 daarteen.