Slabbert le Cornu skryf ‘n uitstekende artikel oor Sakkie Spangenberg se hellevaart na heidenisme. (Paganism) Hierdie is ‘n klein kommentaar daarop. 

Dr Ben du Toit is tans verbonde aan die Suid- en Weskaapse Sinode as kommunikasiebeampte. Hy is ook op die Algemene Sinode se taakspan vir leer an aktuele sake en is in die posisie nou betrokke by die opstel van beleidsdokumente vir die NG Kerk. As kommunikasie beamte verteenwoordig hy die NG Kerk in die parlement.

Daar is geen onsekerheid oor die feit dat hy die wesensbestaan (ontologiese) grens tussen God en skepping totaal ontken nie.

Op bl 113 van sy boek “God? Geloof in ‘n postnmoderne tyd.” beweer hy:

“ Indien ons dan sou aanvaar dat vir God om God te wees daar ‘n minimum vereiste sal geld, naamlik dat Hy/Sy ongebonde aan ruimte en tyd moet wees, laat dit onmiddellik die moontlikheid oop om in hierdie konteks te kan praat van God as bron van alle energie. […]
Indien dit gelees word saam met die onvernietigbaarheid van energie, het ons hier te ongetwyfeld te doen met die moontlikheid dat die sigbare lewe van die mens na die dood bewustelik kan voortbestaan in die sfeer (bestaanswyse) van God.”

Op bl 151 haal hy Hennie de Villiers bevestigend aan:

“ …Jy is dus nie jou liggaam nie, jy is jou siel met liggaamlike, betekenisvolle ervarings. Jou siel is deel van ‘n kosmiese siel, wat ons God kan noem…”

En op bl 153:

“Weliswaar word hiermee nie teruggekeer tot ‘n premoderne wêreld en lewensbeskouing nie, maar is die spirituele voortbestaan van die mens na die dood, as onvernietigbare energie wat op een of ander manier opgeneem word in die dimensie van die Bron van alle energie (God) aangedui.”

Hy stel sy panenteïsme baie duidelik op bl 183:

“Op hierdie manier kan mens met die Godheid in ‘n persoonlike verhouding leef en word sy spiritualiteit (die Gees van God) ook deel van die energievelde en atoomsamestelling van die mens.”

Dr du Toit het tydens sy tug ondersoek ontken dat hy ‘n panenteïs is. Hy het bg aanhalings uit sy boek verklaar deur by implikasie te ontken dat dit is wat hy glo, maar gesê dat hy mense aangehaal het om aan te toon hoe daar ‘n nuwe soeke na die spirituele is.

Die probleem is die aanhaling op Bl 183 is nie ‘n aanhaling van ieamnd anders nie. DIt is sy, Ben du Toit, se eie woorde.

Nelus Niemandt het na die tug ondersoek in die pers verklaar: “Dr du Toit se teologie val binne die raamwerk van dei NG Kerk.” Ben du Toit is die hoofteoloog van die Moderamen, en leidende figuur in die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake. (ATLAS)

Met dit in gedagte, lees nou Slabbert le Cornu se artikel oor panenteïsme, Gaia en Sakkie Spangenberg hier:

http://proregno.com/2014/08/28/nuwe-hervorming-dogma-omhelsing-van-die-gaia-god-moeder-aardenatuur/

Onthou, Spangenberg het ook soos Ben du Toit in die NG Kerk begin. Hy het ook begin deur die ontologiese skeiding tussen God en mens te ontken!