Van NG Kerk se Facebook
Die verkiesing van die moderatuur by die Algemene Sinode:
As moderator: Nelus Niemandt
As assessor: Braam Hanekom
As aktuarius: Johann Ernst
  • Hoffie Hofmeyr Hiermee my gelukwense aan julle. Ek bid julle werklik absolute afhanklikheid van God en sy Gees en onkreukbare eerbaarheid en integriteit toe. Ongelukkig was sommige van julle in respek gese, se omgang met andere en met die saak van God in die afgelope tye nie altyd sprekend hiervan nie. Mag julle werklik terugkeer na die wesenlike wat hierdie roeping van julle vra. Wees ook bewus daarvan dat julle leiding aan die NGK in hierdie tye krities belangrik is en dat ook julle die lesse van die geskiedenis in ag sal moet neem. Indien die NGK sy respek vir Skrif en Belydenis in hierdie Sinode gaan prysgee, is die skrif waarskynlik aan die muur…en moet asb nie weer met die holruggeryde aanklag van verdagmakery of afdreiging kom nie: dis eenvoudig harde realiteite waaraan niemand sal kan ontwyk nie. Mag God julle en ons almal help om weer waarlik kerk van Christus te wees!