Ter agtergrond ‘n akademiese joernaal artikel deur Dr Plaatjies van Huffel, op  die oomblik moderator van die VGKSA. Beklemtoning is myne.

Die NG Kerkfamilie behoort op weg na eenwording deeglik kennis te neem van die uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl op 27 November 1998. Die volgende regsaspekte kan uit vermelde uitspraak afgelei word (1):

[…]

4. In die Gereformeerde stelsel is elke plaaslike gemeente die sigbare openbaring en organisasie van die kerk en is op sigself volledig kerk. Die bevoegdheid tot die ontbinding van ’n gemeente of die verandering van ’n kerkverband berus nie by die Kerkraad nie, maar by die gemeente. Die Suid Afrikaanse howe beskou die plaaslike gemeentes van die verskillende denominasies konsekwent as regspersone. As regspersoon is die plaaslike gemeente die wettige eienaar van sy goedere, eiendomme en fondse. Die Algemene Sinode beskik dus nie outomaties oor die voorgesette regspersoon en bates van gemeentes nie. Die Algemene Sinode kan slegs tot kerkvereniging en die stigting van ’n nuwe kerk oorgaan indien goedkeuring daarvan volgens die voorgeskrewe kerkordelike reëlings verkry is.

5. Kerkverband tussen kerke wat nie dieselfde belydenis het nie, of wat dieselfde belydenisskrifte verskillend vertolk en kerkregtelik verskillend georganiseerd is, is nie moontlik nie aangesien eenheid in belydenis die samebindende faktor by die kerkverband is. Die belydenisgrondslag van die kerk kan alleen gewysig word mits daar aan die formele kerkordelike vereistes voldoen word.

Let op, wanneer sy in paragraaf 5 verwys na “kerke” bedoel sy plaaslike gemeentes, soos duidelik in paragraaf 4 uitgewys.

Nou, vanoggend se besluit van die Algemene Sinode van 2013. Weereens is beklemtoning myne.

Sinode aanvaar met ‘n groot meerderheid dat die volgende voorstel vir artikel 1 na die kerkverband toe kan gaan vir goedkeuring.

Kerkorde Artikel 1:
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ʼn wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ʼn belydenisskrif onderskryf nie.
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ʼn uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. (2)

Oukei. Ek is nie die slimste ou op die blok nie. Maar Dr Plaatjies van Huffel beweer kerke (plaaslike gemeentes) wat nie die selfde belydenisskrifte onderskryf nie kan nie in die selfde kerkverband wees nie.

Dit beteken die AS 2013 het besluit die NG Kerk moet skeur??? Ek bedoel, ons gemeente aanvaar Belhar, maar die ouens onder die treinspoor nie?

Hoe nou gemaak?

Wat hierdie absurditeit duidelik beklemtoon is dat ons hier te make het met ‘n radikale herdefinisie van wat ‘n belydenisskrif is. Die Algemene Sinode probeer dus om die belydenisgrondslag van die NG Kerk radikaal te verander – deur dit te herdefinieer. 

1) Plaatjies van Huffel, M.A. & Van der Merwe, J.M., 2012, ‘Die reis met kerkeenwording tussen die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika’, Verbum et Ecclesia 33(1), Art. #724, 7 pages.

2) NG Kerk se facebook bladsy: https://www.facebook.com/NGKerk?rf=136862756337168