Hierdie brief wat Prof Hofmeyr aan die pers gestuur het is nog nie publiseer nie maar het reeds viraal op die internet begin versprei. Let op wat hy sê oor die dokument oor die Apostoliese Geloofsbelydenis wat op die agenda van die sinode is. Beklemtoning is myne.

BRIEF AAN DIE REDAKTEUR

MAG DIE NGK-SINODE DIE DUUR LESSE UIT DIE NHK EN RKK LEER

(Prof JW(Hoffie) Hofmeyr, Emeritus Professor, Fakulteit Teologie, UP en Buitengewone Professor, Fakulteit Teologie, UV)

Verskeie onlangse persberigte verwys. Daaruit blyk dit duidelik dat die Nederduitsch Hervormde Kerk(NHK) binnelands en die Rooms Katolieke Kerk(RKK) buitelands tans ernstige worstelinge beleef.

Belangrik is die onlangse uitsprake van die NHK se Algemene Kerkvergadering dat hulle weer die gebalanseerde kerklike en teologiese hoofstroomweg wil herontdek en op die wesenlike van die Evangelie wil fokus, na hulle deur hulle eie toedoen in die afgelope tyd aan verskillende krisisse blootgestel is. Hulle wil naamlik nou duideliker wegbeweeg van beide teologiese liberalisme maar ook teologiese fundamentalisme en hul respek vir Skrif en belydenis herstel.

In die buiteland het die RKK by monde van die nuwe pous onlangs baie duidelik laat blyk dat die RKK baie meer sal moet fokus op die wesenlike van die uitdra van die Evangelie en minder op die politiek en die burokrasie. Ook die RKK het volgens hom sigself in die afgelope tyd te veel met randkwessies en politieke korrekthede besig gehou in plaas van met die wesenlike. Onder sy leiding wil hy die RKK weer help terugbring na balans.

Die Algemene Sinode van die NGK vergader gedurende die volgende paar dae in Port Elizabeth . Ook vir die NGK lê daar duidelike keuses voor, naamlik of hy na links of na regs wil beweeg of eerder die wesenlike van die Evangelie, Skrif en belydenis wil herbevestig. Daar is reeds bepaalde gevaarligte wat vir die NGK brand, soos bv bepaalde eensydige en liberale voorstellle oor een van die oudste en mees basiese geloofsbelydenisse van feitlik van alle Christelike kerke in die wêreld naamlik die sg Apostoliese Geloofsbelydenis oftewel Twaalf Artikels. Verder is daar ook aanduidings dat die diskussie oor die duiwel weer die NGK in gevaarlike vaarwaters kan laat beland.

Mag dit wees dat die NGK-Sinode en veral ook sy leierskap wat eweneens voor ‘n groot geloofwaardigheidstoets met betrekking tot veral magspel staan, die nodige erns, verantwoordelikheid maar ook toewyding aan die dag sal lê om die dure lesse uit die onlangse verlede van die NHK en die RKK te leer. Anderste lê daar moeilike dae en jare en verdere wegkwyning vir die NGK voor.