In 1 Johannes 4 sê Johannes dat ons nie mekaar se bona fides sonder meer mag aanvaar nie. Elkeen wat beweer dat hy ‘n Christen is, is nie noodwendig een nie. En een van die kriteria is korrekte teologie. Meer spesifiek: Korrekte Christologie. 

Johannes sê dat as iemand se Christologie verkeerd is, is hy nie net verkeerd nie, hy is boos. Hy het die gees van die antichris. En hy sê hierdie bose mense is IN die kerk. Ampsdraers. Jesus noem hulle wolwe in skaapsklere. 

Elke afgevaardigde na die Algemene Sinode van 2013 moet vir hom of haarself die volgende uitklaar.

  • Verteenwoordig die idee dat Jesus verkeerd was toe hy gesê het dat die duiwel bestaan ‘n christologie waarmee Johannes sou saamstem?
  • Verteenwoordig die idee dat Jesus ‘n buite egtelike kind was en Maria daaroor gelieg het ‘n christologie waarmee Johannes sou saamstem?
  • Indien die antwoord nee en nee is, kan die NG Kerk dan bekostig dat haar teologiese raamwerkdokumente opgestel word deur mense wie se christologie ontken dat Jesus die waarheid gepraat het oor die persoonlike bestaan van die duiwel of dat Hy medies en histories op wonderbaarlike wyse uit ‘n maagd gebore is?

 1 Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 2Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. 3 En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.

 18 Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar ‘n antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. 19 Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geeneen van hulle werklik een van ons is nie. 

Daar is ‘n georkestreerde aanslag op die NG Kerk se belydenisgrondslag op die komende Algemene Sinode.

1. Aanslag op Artikel 12 van die Nederlandse Geloofsbelydenis

2. Die Belhar belydenis stem nie ooreen met die Woord van God nie en weerspreek die Dordtse Leerreëls.

3. Aanslag op die Quia beginsel deur ‘n voorstel om Belhar opsioneel te aanvaar.

4. Postmoderne dekonstruksie van die Apostoliese Geloofsbelydenis met ontkenning van God se almag, die sondeval en by implikasie die leer van verlossing uit genade alleen deur geloof alleen. Dit verkraal die belang van die maagdelike geboorte en die liggaamlike opstanding van die dooies.

5. Emosionele afpersing en manipulasie van afgevaardiges om bogenoemde agenda deurgevoer te kry.

 

Dit is moeilik om te spekuleer oor die redes hiervoor, maar voor die hand liggende redes is dalk die volgende: Daar is mense in leiersposisies in die NG Kerk wat nie meer gebind wil word deur die Gereformeede geloof nie. Hulle verwerp die bestaan van die duiwel, die maagdelike geboorte, die opstanding van die vlees en ander grondwaarhede van ons geloof in die openbaar. Daar is mense wat openlik ‘n panenteïstiese wêreldbeeld verkondig, soos Jaap Durand in sy onlangse boek oor Pierre Teilhard de Chardin, Julian Muller (nou afgetree) en ander wat sulke mense in die openbaar ondersteun deur te beweer dat hulle teologie “binne die raamwwerk van die NG Kerk val”. Vir hierdie mense is die Gereformeerde belydenis ‘n steen des aanstoots. Hulle wil daarvan ontslae raak.

 Die NG Kerk aanvaar haar belydenis OMDAT dit ooreenstem met die woord van God. Die Latyn vir “omdat” is “quia”. Ons praat dus van die “quia” beginsel teenoor die “quatenus” beginsel wat stel dat die belydenis aanvaar word “in soverre dit ooreenstem” met die Woord van God. Volgens die quia beginsel is die belydenis in sy totaliteit ‘n voorwaarde vir belydende lidmaatskap. Volgens die quatenus beginsel kan elke persoon besluit wat volgens hom ooreenstem met die Woord van God. Die belydenis is dus in sy geheel opsioneel.

 Die volgende beginsels is belangrik.

 1) Ons glo nie in ons belydenisskrifte nie. Ons bely in ons belydenisskrifte wat ons glo.

2) Omdat ons bely wat ons glo, verklaar ons dat dat ons belydenisskrifte ooreenstem met die Woord van God.

3) Indien ‘n belydenisskrif nie 100% in leer ooreenstem met die Woord van God nie, kan ons dit dus eenvoudig nie as belydenisskrif aanvaar nie.

4) Die doel van ‘n belydenisskrif is drieërly:

 —Dit is ‘n verkondiging van die evangelie aan die verloregaande wêreld.

–Dit is ‘n oproep aan ander kerke in die liggaam van Christus wie se leer onsuiwer is om die Bybel reg te interpreteer. Onsuiwer leer, al lei dit miskien nie tot die verderf nie, is gevaarlik: Paulus sê in 1 Korinthiers 3 sulke mense word gered asof deur die vuur heen.

–Dit is die belangrikste werktuig (saam met die ondertekeningsformulier en die kerklike tugaksie) om dwaalleer uit die kerk te hou en so gehoor te gee aan Jesus se duidelike opdrag om die kudde teen wolwe in skaapsklere te beskerm.

 n Opsionele belydenisskrif is geen belydenisskrif nie omdat dit op al drie hierdie vlakke absoluut faal, want ons kan dan geensins verklaar dat dit wel ooreenstem met die Woord van God nie.

 En as jy een deel van die belydenis opsioneel maak, soos ‘n nuwe belydenisskrif (Belhar) of Artikel 12 van die NGB (die bestaan van die duiwel) vernietig jy die Quia beginsel in sy geheel.

 Die kerk is dan oop vir enigiemand om te verkondig wat hy wil.

 Volgens die NGB is die verkondiging van die suiwer leer een van die drie kenmerke van die ware Kerk. ‘n Denominasie wat nie sy belydenis Quia aanvaar en van leraars verwag om dit te onderskryf nie kan dus nie korporatief aanspraak maak dat hulle deel is van die ware Kerk nie, ten spyte van die feit dat van haar lidmate deel van die ware Kerk mag wees.

 Lees assblief Strauss se artikel by hierdie skakel vir meer inligting oor ons kerk se belydenisgrondslag. Dit maak die saak baie duidelik: Waarom die quia beginsel en ook die ondertekeningsformulier belangrik is.

 http://www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/viewFile/363/257

 1) Aanslag op Artikel 12 van die Nederlandse Geloofsbelydenis.

 Laat ek dit hier duidelik stel: Enigiemand wat beweer dat Artikel 12 van die NGB nié leer dat demone persoonlike wesens is nie, lieg. Dit is voor die hand liggend. Dié leuen is nie eers debatvoering werd nie.

 Die Algemene Sinode van 2011 het besluit dat geloof in die bestaan van die duiwel opsioneel is. Hierdie besluit was onwettig omdat dit Artikel 12 van die NGB weerspreek. Daar is verskeie amptelike beswaarskrifte teen hierdie besluit.

 Die volgende konsepbesluit is op die agenda van die 2013 Algemene Sinode:

 8.2.2 Weens die kompleksiteit van die saak – asook die groot behoefte aan ‘n diepgaande gesprek oor die hermeneutiek (in terme van die vertolking van die Bybel en Belydenisskrifte) – gee die Algemene Sinode aan die nuutgevormde Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sak e (ATLAS) opdrag om na afloop van hierdie Sinode die kerk hiermee te help sodat ons met ‘n dieper verbondenheid aan God en mekaar sal leef.

8.2.3 Die Algemene Sinode is eenstemmig oor die bestaan van die bose. Daar is egter duidelik ‘n verskeidenheid van perspektiewe in die NG Kerk oor die persoonlike of nie-persoonlike aard van die bose/duiwel. Daarom doen die Algemene Sinode ‘n ernstige beroep op lidmate en predikante van die kerk, wat juis draers van die liefde van God moet wees, om nie mekaar se bona fides in twyfel te trek en mekaar verdag te maak as daar nie met die ander saamgestem word nie.

 Opmerkings

Die opstellers van die konsepbesluit vra die Algemene Sinode om Artikel 12 van die NGB opsioneel te verklaar en dus die quia beginsel te vernietig.

1. Die saak is nie kompleks nie. Jesus het gesê die duiwel is ‘n persoon.

2. Dit is ‘n belediging vir mense wat Jesus in hierdie verband op Sy woord neem, omdat daar vir hulle gesê word dat die opstellers van hierdie konsepbesluit hulle moet help om “met ‘n dieper verbondenheid aan God en mekaar sal leef”. Die implikasie is duidelik dat dié wat glo dat Jesus die waarheid gepraat het oor die bestaan van die duiwel nié in diep verbondenheid met God en mekaar leef nie.

3. Hierdie konsepbesluit is verder ‘n belediging vir die opstellers van die beswaarskrifte omdat hulle besware eenvoudig van die tafel gevee word.

4. Die insinuasie dat mense wat beswaar aanteken teen die vernietiging van die NG Kerk se belydenisgrondslag liefdeloos is, is blatante emosionele afpersing en manipulasie.

Die Algemene Sinode van 2013 het geen ander keuse as om die onwettige besluit van die Algemene Sinode van 2011 ter syde te stel en Artikel 12 van die NGB weereens af te dwing nie.

 2) Die Belhar belydenis stem nie ooreen met die Woord van God nie en weerspreek die Dordtse Leerreëls.

 ‘n Groot persentasie van NG Kerk lidmate kan nie die belydenis van Belhar aanvaar nie omdat dit eenvoudig nie ooreenstem met die Woord van God nie.

 Artikel 4 van Belhar lui:

 4. Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg

 Die Gereformeerde belydenis getuig dat alle mense in sonde ontvang en gebore is, van nature geneig is om God en hulle medemens te haat en daarom onder die regverdige toorn van God staan. Alle mense is dus, ongeag finansiële, maatskaplike of politieke status, vyande van God tensy Hy hulle op grond van Sy ewige raadsplan uit genade en deur geloof red.

 Die Gereformeerde belydenis (veral Dordt) is duidelik: God is slegs op ‘n besonderse wyse die God van die uitverkorenes, en dit het absoluut niks hulle maatskaplike, finansiele of politieke status te doen nie!

 Om te bewys dat Belhar hier wél ooreenstem met die Woord van God word daar altyd na al die tekste verwys waar God sê dat hy aan die kant van die onderdruktes is. Mense wat dit doen vergeet gerieflikheidshalwe ‘n eerste beginsel van hermeneutiek: Dat die Bybel self die Bybel moet verklaar. Omdat dié spesifieke uitleg die res van die evangelie weerspreek is dit duidelik ‘n foutiewe uitleg. Die korrekte uitleg is dat God se sorg vir armes en onderdruktes wie nie deel van die verbond is nie, deel is van Sy algemene genade – Hy is dus nie op besonderse wyse hulle God nie (maw méér as vir ander mense wat ook onder Sy oordeel maar ook onder Sy algemene genade staan nie).

 Die aanvaarding van die Belhar belydenis sal dus ‘n onoorkombare teenstrydigheid in die NG Kerk se belydenis veroorsaak, wat op een of ander tyd in die toekoms die belydenis onvermydelik in duie sal laat stort.

 3) Aanslag op die Quia beginsel deur ‘n voorstel om Belhar opsioneel te aanvaar.

 Omdat dit duidelik is dat almal nie Belhar kan aanvaar as ooreenstemmend met die Woord van God nie, probeer die leierskap die saak omseil deur Belhar as belydenis te aanvaar maar opsioneel te maak. Die volgende sin is dus in die voorgestelde nuwe bewoording van Artikel 1 van die kerkorde: 

4. Die Kerk aanvaar dat die onderskrywing van bykomende belydenisse naas die ekumeniese belydenissse en die drie Formuliere van Eenheid sonder dwang geskied.

 Dus: Belhar word deel van die NG Kerk se belydenis, maar dit word ‘n opsionele deel. As die Algemene Sinode hierdie voorgestelde verandering aanvaar en dit word later deel van die Kerkorde sal die Quia beginsel vernietig wees.

Om te beweer dat die Drie Formuliere dan steeds quia aanvaar sal word is eenvoudig onwaar, omdat die presedent dan geskep is dat ‘n belydenisskrif nie quia aanvaar hoef te word nie. Die quia beginsel staan of dit staan nie. ‘n Belydenisskrif is ‘n belydenisskrif omdat dit ooreenstem met die Woord van God of dit is nie.

 Hierdie voorstel verteenwoordig dus ‘n radikale herdefinisie van wat ‘n belydenisskrif is, en dus ‘n herdefinisie van die belydenisgrondslag van die kerk!

Laastens moet ek vra: Watter waarborg is daar dat Belhar steeds opsioneel sal wees wanneer die NG Kerk met die VGKSA saamsmelt? Dit is oneerlik om iets te beloof as jy nie seker is dat jy dit sal kan lewer nie!

4) Postmoderne dekonstruksie van die Apostoliese Geloofsbelydenis met ontkenning van God se almag, die sondeval en by implikasie die leer van verlossing uit genade alleen deur geloof alleen. Dit relativeer die waarheid van die maagdelike geboorte en die liggaamlike opstanding van die dooies.

 Die dokument “Die Apostoliese Geloofsbeleidenis. ‘n Eietydse Uitleg” is op die agenda vir die Algemene Sinode om dit te aanvaar as raamwerkdokument vir die NG Kerk.

 Dit is ‘n tipies postmoderne dekonstruksie van die teks van die Apostoliese Geloofsbelydenis omdat dit woorde van hulle betekenis stroop en voorgee dat woorde beteken wat dit nie beteken nie.

Neem bv die woorde “…God die Vader, die Almagtige…” Mens sou dink “almagtig” beteken net wat dit sê, maar die opstellers van die dokument maak die verstommende gevolgtrekking: “Die Christelike geloof praat daarom van God se almag nie bloot in enige sin van die woord nie.”

 Die dokument ontken God se almag, dit ontken die sondeval, dit verskraal die leer van verlossing uit genade alleen en deur geloof alleen, en dit relativeer die waarheid van die maagdelike geboorte en die opstanding van die vlees.

Hier is ongelukkig nie plek om die dwaalleer in die dokument te bespreek nie. Vir ‘n bespreking van die konsepdokument wat voor 2011 se Algemene Sinode gedien het en min of meer onveranderd opgeneem is in die finale dokument, sien asseblief hierdie artikel: https://hierstaanek.files.wordpress.com/2013/01/dwaalleer-in-die-ng-kerk.pdf

Ek het die dokument by die skakel hierbo aan die SDK van Hoëveld Sinode oorhandig in Oktober 2012, by ‘n amptlelike geleentheid wat deur die sinode daarvoor geskep is. Daar is tot nou toe geen amptelike (of inderdaad enige) reaksie daarop gelewer nie!

Vir ‘n bespreking oor die dokument se relativering van die historisiteit van die maagdelike geboorte van Jesus, lees asseblief die artikel hier: https://hierstaanek.com/2013/09/27/die-algemene-sinode-van-2013-gaan-geloof-in-die-maagdelike-geboorte-van-jesus-opsioneel-verklaar/

Lees ook Prof. Johan Janse van Rensburg se kritiese evaluasie van die dokument hier:

https://hierstaanek.com/2013/10/02/prof-janse-van-rensburg-oor-die-apostoliese-geloofsbelydenis-n-eietydse-uitleg-die-vernietiging-van-ons-belydenisgrondslag/

 Prof Janse van Rensburg se gevolgtrekking: “Om die bindende karakter van ‘n belydenisskrif te onttroon. Daarmee is die quia-aanvaarding van die belydenis van die baan en word die weg voorberei om die Belydenis van Belhar ‘n opsionele belydenis te maak. Uiteiendelik sal alle belydenisskrifte opsioneel word met ‘n eie(tydse) interpretasie.” Dus, die vernietiging van ons belydenisgrondslag.

Die probleem is dat die dokument oor die Apostoliese Geloofsbelydenis baie dik is. Mens moet dus verwag dat die afgevaardiges op die Algemene Sinode dit gaan goedkeur sonder dat dit gelees gaan word. En dit sal die einde van die NG Kerk as belydende belydeniskerk wees.

 5) Emosionele afpersing en manipulasie van afgevaardiges om bogenoemde agenda deurgevoer te kry.

Daar word gereeld geimpliseer dat mense wat Belhar verwerp rassiste is. ‘n Duidelike voorbeeld hiervan is toe ‘n leier van ons kerk onlangs in ‘n onderhoud met Beeld beweer het verwerping van Belhar sal “wyd gesien word as ’n terugkeer na apartheid”

http://www.beeld.com/nuus/2013-08-23-belhar-verwerp-terugkeer-na-verlede

Dus, pasop, as jy opstaan vir die waarheid en teen Belhar, mag jy op die sinode as rassis bestempel word. Moenie daarvoor ingee nie, want dit is ‘n leuen!

Oor die Hoëveld Sinode se beswaarskrif staan die volgende in die agenda: 

Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat ons met mekaar in gesprek sal tree voordat mense verdag gemaak word, of van leerdwaling beskuldig word, want verdagmaking en leuens is net soveel sonde as leerdwaling.

 Ek verwys ook weer na die konsepbesluit oor die bestaan van die duiwel:

 Daarom doen die Algemene Sinode ‘n ernstige beroep op lidmate en predikante van die kerk, wat juis draers van die liefde van God moet wees, om nie mekaar se bona fides in twyfel te trek en mekaar verdag te maak as daar nie met die ander saamgestem word nie.

 Dus, as jy enigsins dwaalleer op die sinode probeer aanspreek, mag jy as liefdelose verdagmaker en leuenaar uitgekryt word. Weereens, staan vas vir die waarheid en onthou wat Paulus sê.

 Handelinge 20:28 Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun. 29 Ek weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie.30 Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei.31Wees waaksaam.

 En as jy dan vervolg word omdat jy aan die Here se opdrag gehoor gee:

 Romeine 8:31 Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? 32Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? 33 Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. 34Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

 Laastens wil ek net noem dat mense na die Algemene Sinode van 2011 gevoel het dat daar geweldig klem gelê is op gemeenskaplike gebed en die Heilige Gees, en dat mense so emosioneel daarmee opgesweep is dat hulle gevoel het hulle moes konflik ten alle koste vermy. Die Algemene Sinode van 2011 is die “Huilende Sinode” genoem!

 Onhou maar wat Jesus gesê het: Ons moet God in Gees en in Waarheid aanbid. Die Heilige Gees sal nooit die leuen ondersteun nie. Die feit is dat daardie selfde sinode die godslasterlike besluit geneem het dat geloof in Jesus se uitsprake oor die duiwel opsioneel is. In dié verband kan ek dus met alle sekerheid verklaar dat die Algemene Sinode van 2011 NIE op daardie oomblik hulleself deur die Heilige Gees laat lei het nie, ten spyte van die emosionele en “spirituele” atmosfeer wat daar geheers het!

 En onthou: Wie nie almal wat beweer dat hulle die Gees van God het se “bona fides in twyfel trek” nie is ongehoorsaam aan ‘n direkte bevel van God!

 Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is.

 Wie beweer dat Jesus verkeerd was toe Hy gesê het die duiwel is ‘n persoon het nie die Gees van God nie maar die gees van die antichris.

 Mag God die NG Kerk genadig wees.

 Wynand Louw.