Belangrik! Lees ook hierdie artikels oor Belhar:

Die Belhar Lokval

Een van die belangrikste punte op die Algemene Sinode 2013 se sakelys is ‘n voorstel vir die verandering van Artikel 1 van die kerkorde om Belhar as belydenisskrif te aanvaar. Dit moet dan aan gemeentes landwyd voorgelê word. Wanneer twee derders van alle kerkrade en alle sinodes met twee derde meerderhede dit aanvaar word dit dan die nuwe kerkorde.

Belhar is op die oomblik ‘n strydpunt in die NG Kerk omdat aanvaarding van Belhar as vierde belydenisskrif die voorwaarde is vir hereniging van die NGK met die VGKSA. Maar Belhar het ernstige probleme: ‘n Groot persentasie van NG Kerk lidmate kan dit nie aanvaar as ooreenstemmend met die Woord van God nie omdat dit stel dat God op ‘n besonderse wyse die God van die armes, noodlydendes en onderdruktes is, en dat dit die leer van God se verbond en uitverkiesing uit genade alleen weerspreek.

Om die strydende groepe bymekaar te probeer hou word daar ‘n kompromis voorgestel: Maak Belhar ‘n opsionele belydenis. Die voorstel lui dus as volg:

4. Die Kerk aanvaar dat die onderskrywing van bykomende belydenisse naas die ekumeniese belydenissse en die drie Formuliere van Eenheid sonder dwang geskied.

http://www.ngkerk.org.za/AS2013/?p=18

Die Algemene Sinode 32013 se webmeester verdedig hierdie voorstel as volg (Beklemtoning is myne)

Die kerk se voorstel is dat die NG Kerk ‘n veilige ruimte sal wees vir mense wat die Belydenis van Belhar ondersteun en vir dié wat dit nie ondersteun nie. Daar word dus van albei menings in die kerk kennis geneem. Meer nog, albei standpunte word in een besluit geakkommodeer. Die kerk vra dus van lidmate wat die Belydenis van Belhar nie ondersteun nie, om dié wat dit wel doen, die reg te gee om die belydenis te bely. Die kerk vra eweneens van lidmate wat die Belydenis van Belhar ondersteun, om dié wat dit nie doen nie, die reg te gee om dit nie te bely nie.

Daar is 2 ernstige probleme hiermee: Die eerste is dat ‘n Gereformeerde belydenis per definisie Quia (omdat dit ooreenstem met die Woord van God) aanvaar word. Die quia beginsel word vasgevang in die ondertekeningsformulier van die kerk: Alle ampsdraers in die kerk verbind hulle tot die belydenis van die kerk.

Onthou dat die belydenis van die kerk ‘n eenheid vorm. Sodra een gedeelte van die belydenis “opsioneel” is, is die Quia beginsel vernietig.

Die tweede probleem is egter dit:

Vir die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid Afrika is Belhar nie opsioneel nie.

Kyk wat skryf van Rooi in 2007

Die Belydenis van Belhar (Belhar) het ’n onlosmaaklike en regmatige plek gevind binne die teologie van die familie van NG Kerke. Dit is (her)bevestig met die wording – en wese – van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) en (het) gebeur op meer as een manier. Enersyds het Belhar op hierdie dag ’n amptelike plek gekry in die teologiese grondslag van die VGKSA en wel as vierde amptelike belydenisskrif. So het die verhaal, die identiteit, die teologiese aard van die VGKSA op meer as een manier ’n nuwe fase betree.  Andersyds – en
inderdaad gelyk hiermee – het hierdie kerk ’n nuwe kerkorde aanvaar, gebou op Belhar, waardeur haar nuutgevonde eenheid vergestalt is. Op grond van die Skrif het hierdie kerk vir die eerste keer ’n kerkorde daargestel wat gestalte gee aan wie sy is. Op hierdie manier het die VGKSA vas bly staan in haar gereformeerde identiteit, getrou aan haar Bybelse karakter, en in lyn met die gereformeerde tradisie ook haar kerkorde gebou op haar belydenisskrif(te). Terselfdertyd het die
VGKSA, wat haar ekklesiologiese opbou betref, ’n nuwe rigting ingeslaan en so finaal weggebreek van ’n geskiedenis van onderdrukking en oorheersing. Die basis van hierdie bevryding kan gevind word in die Skrif en daarom het dit as produk ’n Skrifgefundeerde Belydenis (Belhar), die volgehoue strewe na kerklike hereniging en dan veral binne die familie van NG Kerke, asook ’n kerkorde wat getuig van hierdie skriftuurlike bevryding en wat op grond hiervan uitgaan vanuit breër beginsels. Daarom kan daar inderwaarheid gesê word dat die VGKSA bevry is om juis dit wat sy bely, te beliggaam. Om dit te verstaan, moet daar gelet word op die historiese konteks van die VGKSA.

http://belydenisvanbelhar.co.za/wp-content/uploads/2011/11/ngtt_v48_n3_4_a33.pdf

Gaan Belhar opsioneel bly wanneer die NG Kerk aansluit by die VGKSA?

Die antwoord is: Dit is ondenkbaar.

Mens moet aanneem dat die “opsionele” aanvaarding ‘n lokval is wat bedoel is om mense aan boord te kry sodat kerkhereniging kan voortgaan.

Die “opsionele” aard van Belhar sal duidelik tydelik wees.

Dus: Indien jy glo dat God slegs op ‘n besonderse wyse die God van die uitverkorenes is, en dat dit niks met hulle finansiële, sosiale of politieke status te doen het nie: Loop lig!