Die volgende konsepresolusie verskyn op die agenda van die Algemene Sinode van 2013 (Beklemtoning is myne)

Die agenda is hier beskikbaar.

8. BEDIENING VAN BEVRYDING
8.1 Die volgende beskrywingspunte/ beswaarskrifte is hier ter sprake: NG Gemeente Wonderboom-Suid; NG Gemeente Doornkloof; Sinode Hoëveld; NG Gemeente Oos-Londen-Wesheuwels: Sinode Vrystaat; Sinode Noord-Kaapland; Ring van George; NG Gemeente Vryheid-Wes.
8.2 AANBEVELINGS: BEDIENING VAN BEVRYDING
8.2.1 Die Algemene Sinode neem die besware wat oor hierdie saak handel (punt 7 van die besluit oor die Bediening van Bevryding) baie ernstig op en verseker lidmate en gemeentes dat die sinode hierdie saak op geen manier wil ontduik nie.
8.2.2 Weens die kompleksiteit van die saak – asook die groot behoefte aan ‘n diepgaande gesprek oor die hermeneutiek (in terme van die vertolking van die Bybel en Belydenisskrifte) – gee die Algemene Sinode aan die nuutgevormde Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake (ATLAS) opdrag om na afloop van hierdie Sinode die kerk hiermee te help sodat ons met ‘n dieper verbondenheid aan God en mekaar sal leef.
8.2.3 Die Algemene Sinode is eenstemmig oor die bestaan van die bose. Daar is egter duidelik ‘n verskeidenheid van perspektiewe in die NG Kerk oor die persoonlike of nie-persoonlike aard van die bose/duiwel. Daarom doen die Algemene Sinode ‘n ernstige beroep op lidmate en predikante van die kerk, wat juis draers van die liefde van God moet wees, om nie mekaar se bona fides in twyfel te trek en mekaar verdag te maak as daar nie met die ander saamgestem word nie.
8.2.4 Die Sinode oordeel dat die bewering in die beskrywingspunt van Vryheid-Wes nie reg is dat daar in die besluite van die Sinode afgewyk word van ons Gereformeerde geloof in die krag van God se Woord wat mense bevry nie. Die standpunt van die Sinode propageer nie allerlei slagspreuke of formules vir bevryding nie.

Hierstaanek se opinie:

Punt 8.2.2:

  • Die saak is nie kompleks nie. Jesus het gesê die duiwel bestaan. In ooreenstemming met die Woord van God leer die belydenisskrifte dat die duiwel bestaan.
  • Die  nuutgevormde  huidige ATLAS staan onder leiding van ten minste een persoon wat die bestaan van die duiwel openlik ontken. (Edit: Ek neem aan dieselfde persone sal op ATLAS wees na die sinode) Dit is soos om die wolf toe te laat om homself as skaapwagter aan te stel.

Punt 8.2.3:

Hierdie punt vee eenvoudig alle beswaarskrifte oor die saak summier van die tafel en verhef “God se liefde” (sic) en die noodsaaklikheid om mekaar nie verdag te maak nie bo die waarheid van God se Woord soos ons belydenisskrifte dit in ooreenstemming met God se Woord bely.

En Jesus het gesê ons MOET mekaar se bona fides in twyfel trek!

Mattheus 7:15 “Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. 16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ‘n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? 17 Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. 18 ‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie vrugte nie. 19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 20 So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.”

Hierdie konsepresolusie laat ‘n wrang smaak in die mond. Dit is ‘n belediging vir elke lidmaat van die NG Kerk wat glo dat Jesus die waarheid gepraat het oor die duiwel, en die moeite gedoen het om  beswaarskrifte in te handig. Hulle word baie duidelik in punt 8.2.3 daarvan beskuldig dat hulle liefdeloos is, en dit net omdat hulle staan op die waarheid van die Woord en belydenisskrifte.

Dit is niks anders as emosionele afpersing nie.

En belangriker as dit: Artikel 12 van die Nederlandse Geloofsbelydenis verklaar duidelik dat die demone persone is: “Hy het aan elke skepsel ‘n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy Skepper te dien.” (NGB Artikel 12)

Wat hierdie konsepresolusie doen is om die belydenisskrifte opsioneel te maak. Dit vernietig die “Quia” beginsel (Ons aanvaar die belydenisskrifte OMDAT dit ooreenstem met die Woord van God).

As die Algemene Sinode hierdie resolusie aanvaar sal ons belydenisskrifte nie die papier werd wees waarop dit geskryf is nie.