Beste Ds Mouton

U brief vandag in Rapport verwys.

http://www.rapport.co.za/Weekliks/Nuus/Ons-wou-nooit-iets-wegsteek-20130316

Ek is baie bly oor die volgende stelling wat u maak:

“Ons is oortuig dat ons optrede rondom die Woordfees, en sedertdien, gemotiveer is deur getrouheid aan die evangelie van Jesus Christus. Moenie die leuen glo dat dit uit verkramptheid of konserwatisme gebore is nie. “

Ek glo dit plaas ons aan die selfde kant van die draad. Ons veg aan dieselfde kant.

Ek wil na aanleiding van hierdie aanhaling een stelling maak en dan aan u ‘n paar vrae vra.

Die stelling is as volg: Die probleem by Kerkbode en Bybel Media is ‘n teologiese probleem en nie ‘n bestuursprobleem nie.

My vrae is as volg, en ek sal dit waardeer as u dit in die openbaar kan antwoord.

  1. Jean Oosthuizen het eksplisiet ‘n persoonlike getuienis gelewer in sy boek “Hier Staan Ek” wat onverenigbaar is met die geloofsbelydenis van die kerk vir wie hy gewerk het. Waarom is hy toegelaat om as woordvoerder op te tree vir ‘n kerk terwyl hy nie dié kerk se boodskap, wat hy moes verkondig, geglo het nie?
  2. Kerkbode het vir langer as ‘n jaar Dr Abel Pienaar se boeke direk, en later indirek via die heidense New Age uitgewer Griffelmedia en Boekblik op hulle webwerf adverteer, en so die NG Kerk se goedkeuring verskaf aan hulle godslasterlike publikasies. Waarom is dit toegelaat?
  3. Dr Pieter Fourie het onlangs in Kerkbode ‘n artikel publiseer waarin hy die bestaan van die hemel en die persoonlike voortbestaan van die mens na die dood ontken. Hierdie is basiese premisse van die Christelike geloof. Is Bybel Media se direksie bewus daarvan dat hy skynbaar die belydenisskrifte van die kerk wat hy verteenwoordig verwerp, en wat word op die oomblik daaraan gedoen?
  4. Bybel Media het onlangs ‘n boek van Jaap Durand  publiseer waarin die dwaalteologie van Teilhard de Chardin, ‘n beroemde panenteïs (hy het hom self ‘n “Christelike panteïs” genoem), verkondig word. Is Bybel Media se direksie bewus van die feit dat Bybel Media boeke publiseer en en by NG Kerk lidmate aanbeveel wat die Evangeliese wêreldbeeld verwerp ter wille van ‘n heidense wêreldbeeld wat die mens verhef tot God?

Ds Mouton, u sê in u brief dat die direksie van Bybel Media nooit iets wou wegsteek nie. In die lig van hierdie verklaarde openheid en eerlikheid aan u kant versoek ek u dringend om hierdie vrae hier in die openbaar te antwoord.

Groete

Wynand Louw

NS: Ek pos hierdie brief na die persoonlike eposse van al die belanghebbende persone. Dr Mouton sal dus weet van die brief sodra hy sy epos oopmaak. Ek wil ook noem dat hierdie nie “liefdeloos” is nie aangesien die sake wat ek hier aanraak sondes is wat erge openbare aanstoot gee. Die Mattheus 18 prosedure geld dus nie, soos duidelik in die Kerkorde uiteengesit.

Danie Mouton

Die gebeure van die laaste paar weke náKerkbode se besluit om te onttrek as borg van twee gesprekke by die Universiteit van Stellenbosch se Woordfees het baie reaksie en kritiek uitgelok.

Dit het vanselfsprekend ook baie druk op die personeel van die Bybel-Media-groep (BM – onder meer die uitgewers van Kerkbode) geplaas – soos geïllustreer in die berig in Rapport verlede naweek oor kwetsende briewe wat in die maatskappy die ronde gedoen het.

Ons as direksie en ek as voorsitter is maar te bewus van dit alles. Ons het baie groot waardering vir die ongelooflik goeie werk wat deur ons personeel op soveel terreine gelewer word.

Ons as direksie wil graag in alles beredeneerd en verantwoordelik optree. Van die kommunikasie in die verlede is gekritiseer. Daar was egter nooit by ons die bedoeling om enigiets weg te steek, te verdraai of weg te praat nie.

Die direksie is almal mense uit verskeie agtergronde wat vir die liefde van die saak ons deel bydra om van die organisasie ’n sukses te maak. Niemand word betaal vir die addisionele pligte en groot verantwoordelikhede wat ons ingevolge die maatskappyreg op ons neem nie.

Ons is egter deeglik daarvan bewus dat daar individue is wat die debat om ons onttrekking van die Woordfees gebruik om die NG Kerk, die BM-groep, Kerkbode en sekere individue binne dié strukture by te kom.

Ons probeer om met goeie korporatiewe orde op te tree binne die raamwerk van ’n paar maatskappye wat elk sy eie spesifieke rol vervul binne die mediabedieningsveld. Dit doen ons in goeie orde en alle maatskappye is volledig onderworpe aan jaarlikse oudits en verslagdoening aan die algemene sinodale moderamen (ASM) en die algemene sinode.

Dit is met trots dat ons gereeld oor ons werksaamhede rapporteer en al die goeie korporatiewe ordemaatreëls is ook in ons akte van oprigting vervat. Volgens ’n onlangse ouditverslag is die wyse waarop die finansies in BM bestuur word ’n voorbeeld vir soortgelyke niewinsgewende organisasies.

Ek het vroeër daarna verwys dat een van ons personeellede onlangs twee briewe omgestuur het waarin aantygings gemaak word wat ons onverhoeds betrap het en waaroor sedertdien ook in die pers berig is.

Ons is baie hartseer oor die moontlike skade wat dié briewe en ongetoetste bewerings aan die organisasie se beeld kan doen. Ons as direksie het onmiddellik die hulp van ’n professionele konsultant ingeroep met die versoek om aanbevelings te maak sodat ons personeel voort­aan ook gelukkig kan werk. Ons bedank ons personeel van harte vir die wyse waarop hulle met haar saamgewerk het en ons is bemoedig deur hul ondersteuning vir dié inisiatief.

Ons personeel is die grootste enkele bate van ons maatskappy. Ons vertrou dat rustigheid en vreugde binnekort sal terugkeer. Ons wil graag leer uit wat gebeur het en op die regte manier vorentoe gaan. Vir ons is dit noodsaaklik dat elke personeellid tuis moet voel in ’n gelukkige werkomgewing.

Sedert die onttrekking van Kerkbode se borgskap aan die Woordfeesgesprekke is die maatskappy toenemend die teiken van ’n venynige media-aanslag.

Ons is gereed om die maatskappy deur hierdie donker tyd te bestuur. Ons doen dit deur gebed, afhanklikheid van die Here, die raadpleging van die regte mense en verstandige besluite.

Ons is oortuig dat ons optrede rondom die Woordfees, en sedertdien, gemotiveer is deur getrouheid aan die evangelie van Jesus Christus. Moenie die leuen glo dat dit uit verkramptheid of konserwatisme gebore is nie.

Ons wil leef as kinders van ’n liefdevolle Vader, verlos deur die bloed van Jesus Christus, bekragtig deur die Heilige Gees. Dit doen ons in ’n eietydse idioom en dinamiese styl. Ons produkte bewys dit en getuig van die hoop wat in ons leef.

Die afgelope week het ek en die moderamen van die algemene sinode bymekaargekom. Ons het al die tersaaklike dokumente sedert ons onttrekking aan die Woordfees vooraf tot hul beskikking gestel en die moderamen het dit onafhanklik deur sy eie interne prosesse geëvalueer. Dinsdag het hulle hul volle vertroue in die direksie en uitvoerende bestuur uitgespreek.

Dit beteken nie dat die gesprek hiermee hoef op te hou nie. Ek as voorsitter en my ­mede-direksielede is deurlopend beskikbaar – vanselfsprekend op ’n geordende wyse. Ek stel voor dat daar regstreeks met my gesels word en ek sal enige van die ander direksielede betrek waar nodig.

Uiteindelik behoort BM aan die Here. Ons is getuies van die Here se liefde en genade. Mag die Here verheerlik word deur alles wat ons doen.

* Ds. Danie Mouton is voorsitter van die BM-direksie.