“Die kerk begelei mense nie na twyfel nie, maar deur twyfel na geloof. “

Hierdie is ‘n baie welkome verklaring van die Moderamen. Ek glo dit verwoord nie net my eie opinie nie maar die van enige evangeliese Christen wat die kerkdebat die afgelope tyd volg.

Dit laat egter die volgende vrae.

1) Jean Oosthuizen het jare lank moeite gedoen om mense na twyfel en weg van geloof te lei. Het die moderamen sy boek “Hier Staan Ek” gelees? Waarom is hy dan so lank toegelaat om aan te bly in sy pos?

2) Dr Pieter Fourie verkondig dieselfde leer as Abel Pienaar in ‘n onlangse artikel in Kerkbode. Die gevolg daarvan gaan sekerlik wees dat mense begin twyfel in die bestaan van die hemel, wat hy ontken, en die persoonlike en bewuste voortbestaan van die mens na die dood. Waarom word hy toegelaat om dit steeds te doen?

3) Bybel Media het onlangs ‘n boek van Jaap Durand publiseer wat die dwaalteologie van Teilhard de Chardin verkwansel: Teologie identies aan die van Abel Pienaar, en gewaarborg om lesers in twyfel te dompel oor kernkwessies van die Christelike geloof, byvoorbeeld erfsonde en die rol van Jesus as Verlosser. Waarom laat die Moderamen toe dat die NG Kerk se geld gebruik word om Teilhard de Chardin te bevorder?

Ek bid dat die moderamen nou die integriteit sal hê om hierdie beginsel konsekwent deur te voer en duidelik sal verklaar waar die kerk staan t.o.v. Teilhard se panenteïsme en Dr Pieter Fourie se dwaalteologie.

In ‘n tweede verklaring gooi die moderamen Danny Fourie onder die bus en gee hulle onvoorwaardelik steun aan Pieter Fourie.

Pieter Fourie se onlangse teologiese uitsprake in ag genome wonder ek of hulle enigsins die waarheid praat as hulle beweer hulle wil mense deur twyfel na geloof begelei.

Prof Niemandt, u opinie asb!

Die volle verklarings volg:

DIE NG KERK EN OOP GESPREK

Die Moderamen van die Algemene Sinode het die afgelope weke kennis geneem van die beskuldiging dat die NG Kerk nie oop gesprek wil hê nie.

Die Moderamen wil dit duidelik stel dat ons eerste prioriteit altyd die helder en duidelike verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus is.

Die NG Kerk het ‘n bereidwilligheid tot oop gesprek. Die kerk kan egter moeilik gesprekke borg waarvan die aanduidings daar is dat die gesprek die kernbelydenis van die kerk in gedrang gaan bring en groter twyfel by mense gaan saai. Die kerk begelei mense nie na twyfel nie, maar deur twyfel na geloof. Dit is ons roeping. Die kerk is nie teen ewewigtige gesprek nie. Wat die Woordfees betref, is dit vir ons duidelik dat die spesifieke gesprekke, aard daarvan en sprekers nie vooraf met die Direksie van Bybel-Media uitgeklaar is nie. Boonop werk Bybel-Media met fondse wat direk ingesamel word vir die verkondiging en verspreiding van die Evangelie van Jesus Christus. Dit is tog ondenkbaar dat die Direksie dus so iets sou goedkeur as hulle daarvan geweet het. Hierdie optrede van die Direksie behoort ook in die toekoms gehandhaaf te word.

Woordfees en Bybel Media

Die Algemene Sinodale Moderamen as Ledevergadering van Bybel-Media (BM) en Tydskriftemaatskappy (TM), uitgewer van Kerkbode, het op 12 Maart 2013 in Pretoria vergader en die volgende resolusies eenparig goedgekeur:

1. Die Ledevergadering het na deeglike oorweging bevind dat die mediaverklaring oor die Woordfeesborgskap wat die Direksie op 13 Februarie 2013 uitgereik het, op die ware feite gegrond is.

2. Die Ledevergadering spreek sy volle vertroue uit in die Direksie en betuig sy dank vir die standpunte ingeneem.

3. Die Ledevergadering betreur die berigte en skrywes waarin die voorsitter van die Direksie en Uitvoerende Hoof onverhoord en valslik veroordeel is en die beeld van BM, TM en die NG Kerk skade aangedoen is.

4. Die Ledevergadering neem kennis dat die weë van die nuusredakteur van Kerkbode en TM op ‘n vriendskaplike basis by wyse van ‘n skikkingsooreenkoms geskei het.

5. Die Ledevergadering neem kennis van ‘n onafhanklike interne ondersoek na die personeelverhoudinge by die Bybel-Mediagroep.