Ek het die artikel by hierdie skakel in Oktober verlede jaar aan die SDK van Hoëveld  Sinode voorgelê. (Kliek hier) Ek glo dit is ‘n redelike volledige beskrywing van die dwaalleer in die NG Kerk vandag.

Ek glo ook dit is ‘n belangrike rede waarom 29 000 mense ons kerk in die laaste jaar verlaat het.

(En dit is beslis nie omdat die NG Kerk nie meer apartheid duld, soos Dr Kobus Gerber beweer nie.)

Die inleiding volg hieronder:

Daar is mense wat dwaalleer verkondig in die NG Kerk.

Hierdie dwaalleer behels drie punte

1. Die aanvaarding van ‘n onbybelse, anti-evangeliese, postmoderne epistemologie.
2. Die verwerping van die Goddelike inspirasie van die Bybel op modernistiese gronde, en die
relativering van die Bybel op postmodernistiese gronde.
3. Die aanvaarding van Panenteïsme, ‘n heidense wêreldbeeld wat onverenigbaar is met die Gereformeerde Christelike geloof.

Panenteïsme is niks nuuts nie. (Moenie mislei word deur die feit dat die woord eers redelik onlangs geskep is nie.) Dit het begin in die 4e eeu na Christus met Plotinus. Die Katolieke kerk het al in die 1200’s vir Meister Eckart ekskommunikeer as gevolg van sy panenteïsme. Calvyn het sterk daarteen gestry in sy “Institusies van dieChristelike Geloof”. In die verlede was dit maklik om panenteïsme uit die hoofstroom van die Christelike godsdiens te hou omdat dit duidelik onverenigbaar met die Bybel is. Modernisme en postmodernisme maak dit egter vandag vir hierdie dwaalleraars moontlik om die Bybel eerstens van sy Goddelike inspirasie te stroop (modernisme) en tweedens te relativeer (postmodernisme) tot op die punt waar ‘n mens hulle nie meer op Bybels gronde kan weerlê nie.

Ongelukkig het modernisme en postmodernisme ons teologiese institusies so infiltreer en lamgelê dat ons teoloë eenvoudig nie meer die gereedskap en Bybelse insig het om die dwaalleer die hoof te bied nie. Dit word weerspieel in die ongekende persentasie kwekelinge wat hulle geloof tydens opleiding verloor.

In vandag se postmoderne wêreld is dit dus vir panenteïste baie makliker as in die verlede om hulle heidense gif aan Christene te verkoop.

Die volgende lys is afgeleides van panenteïsme:

1. God is nie net goed nie omdat boosheid in sy wese plaasvind.
2. Die immanente god is nie alwetend en almagtig nie, omdat hy vasgevang is in die skepping.
3. Die sondeval word verwerp.
4. Die bestaan van die duiwel word verwerp.
5. Die ewige verdoemenis word verwerp.
6. Christus se verlossingswerk aan die kruis word herdefinieer.
7. Christus se uniekheid word ontken.
8. Christus se liggaamlike opstanding word ontken.

Al hierdie dwalings kom in ‘n mindere of meerdere mate in die NG Kerk voor op die oomblik. Dwaalleer onteer God. Omdat dit God onteer, verheerlik dit die mens en die mens se sonde. Dit vernietig huwelike. Dit vernietig verhoudings, dit vernietig lewens.

En mense gaan hel toe omdat hulle dwaalleer aanhang en so God se genade in Jesus Christus verwerp.

Die doel van hierdie skrywe is eerstens om die kerk se aandag te vestig op die basiese dwalings en die afgeleide dwalings. Dit help nie daar word gestry oor bv, die bestaan van die duiwel, as die

onderliggende probleem nl. ‘n heidense epistemologie en wêreldbeeld nie aangespreek word nie.

Die bestaan van die duiwel is wel belangrik omdat die ontkenning van die bestaan van die duiwel ‘n verwerping van Christus se outoriteit is (Hy het gesê dat die duiwel bestaan) en ‘n verwerping van die Gereformeerde belydenis is. Daar moet egter altyd daarop gelet word waarom mense glo wat hulle glo: Wat die onderliggende wêreldbeeld en epistemologie is.

Tweedens is die doel van die skrywe om die kerk daarop te wys dat enigiemand wat gelegitimeer is in die NG Kerk, die belydenisskrifte verwerp, maar steeds aanbly in die kerk en salaris trek by die kerk bedrog pleeg.

Die plegtige legitimasie verklaring lui onder andere:

1. dat ek glo dat die leer soos vervat in die drie algemene belydenisskrifte en die drie Formuliere van Eenheid – naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis (Confessio Belgica), die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, ooreenkom met die Woord van God;
2. dat ek hierdie leer getrou sal verkondig en uitleef;
3. dat ek alle dwalinge wat met hierdie leer in stryd is, sal weerlê en alles in my vermoë sal doen om dit uit die Kerk te weer.

Die legitimasie verklaring maak deel uit van elke predikant in die NG Kerk se dienskontrak met sy plaaslike gemeente. Iemand wat die Gereformeerde belydenis bewustelik verwerp en steeds in diens van die NG Kerk aanbly pleeg kontrakbreuk en bedrog. Hy is ‘n bedrieër.

Die feit dat hulle hierdie bedrog wegredeneer op grond van hulle postmoderne epistemologie maak hulle nie minder skuldig aan bedrog nie. Die aanvaarding van die postmoderne epistemologie is in sigself ‘n verwerping van die Gereformeerde belydenis (en daarom ‘n verbreking van die legitimasie verklaring), en kan dus nie gebruik word in die rasionalisasie of regverdiging van die bedrog nie!

Ek het lank nagedink oor of ek mense se name moet noem, en woorde soos “lieg” en “bedrog” moet gebruik. My gevolgtrekking was dat dit God sou onteer as ek mense probeer tevrede stel. Mense sal in ek geval sê ek maak my skuldig aan liefdelose verdagmaking en aanstootlike leuenagtigheid, ongeag van wat ek sê.
As ek in hierdie skrywe sê iemand lieg, of verkondig leuens, of pleeg bedrog, is daar grondige bewyse en redes voor. Indien iemand kan bewys, en my daarvan kan oortuig, dat ek ‘n fout gemaak het belowe ek om in die openbaar om verskoning te vra en ‘n regstelling te maak. Maar wees gewaarsku: So ‘n bewys sal gegrond moet wees in regte grootmenswêreld epistemologie waar die werkliheid waar is, en nie in Alice-in-Wonderland postmodernistiese doublespeak fantasie nie, soos NG Kerk teoloë deesdae in uitblink nie.

Jesus het gesê dwaalleraars is wolwe in skaapsklere wat die kudde verkeur.
Ek het al genoeg verskeurde lewens gesien as gevolg van vals teologie. Daarom sal ek aanhou stry tot eer van God en tot redding van die wat verlore gaan.

Hier staan ek. Ek kan nie anders nie. Mag God my help.

Wynand Louw

Die volledige artikel is hier: