Prof Janse van Rensburg se bief is hier: 

Dr Christo de Klerk se antwoord op prof van Rensburg se brief is hier. Dit is ook hieronder ingeplak, so rol maar net af na onder.

Ek pos maar my antwoord op Dr de Klerk se pos hier, omdat Kerkbode my skynbaar tot persona non grata verklaar het. Ek is geblok op hulle Facebook en die laaste brief of twee wat ek na Kerkbode Aanlyn gestuur het het in ‘n kuber swartgat verdwyn…

1) Wil Prof van Rensburg (of enige behoudende teoloog) hê ons moet terugkeer na modernisme, soos de Klerk hier beweer?

Modernisme en postmodernisme is baie nou aan mekaar verwant. Beide stel dat alle kennis begin in die rede en ervaring van die mens. Beide ontken dat God en die Bybel ‘n betroubare bron van kennis is. Abraham Kuyper skryf in 1898:

 There is no doubt then that Christianity is imperilled by great and serious dangers. Two life systems2) are wrestling with one another, in mortal combat. Modernism is bound to build a world of its own from the data of the natural man, and to construct man himself from the data of nature; while, on the other hand, all those who reverently bend the knee to Christ and worship Him as the Son of the living God, and God himself, are bent upon saving the “Christian Heritage.” This is the struggle in Europe, this is the struggle in America, and this also, is the struggle for principles in which my own country is engaged, and in which I myself have been spending all my energy for nearly forty years. (Lectures on Calvinism) 

En Gresham Machen in 1923

In the sphere of religion, in particular, the present time is a time of conflict ; the great redemptive religion which has always been known as Christianity is battling against a totall v diverse type of religious belief, which is only the more destructive of the Christian faith because it makes use of traditional Christian terminology. This modern non-redemptive religion is called “modernism” or “liberalism.” (Christianity and Liberalism)

Postmodernisme verskil van modernisme slegs in dié opsig dat postmoderernisme ontken dat waarheid subjektief geken kan word. Postmodernisme is onseker modernisme. Dit is een en dieselfde dier.

Waarom maak de Klerk hierdie fout? Ek glo dit is omdat daar ‘n wanindruk in die hedendaagse literatuur geskep is oor wat modernisme is, en die Bybel se epsitemologie (kennisleer) word verwar met modernise. Prof Nelus Niemand maak beslis hierdie growwe fout in sy boek “Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede.” Dit is eenvoudig vals.

Die enigste ooreenkoms tussen ‘n Bybelse epistemologie en modernisme is sekerheid. Maar die GROND van hierdie sekerheid verskil radikaal. Die Bybel stel dat alle sekerheid lê in die Persoon van God en sy openbaring aan die mens. Modernisme verwerp dit radikaal. Die NG Kerk waarin ek groot geword het was beslis nie “modernisties” nie. Daar was ‘n besliste, uitgesproke sekerheid dat dit wat in die Bybel openbaar is, waar is. Vraag 21 van die Heidelbergse Kategismus vra:

21 Vraag: Wat is ‘n ware geloof?
Antwoord: ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk , naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus , vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het.

Beide modernisme en postmodernisme verwerp hierdie stelling omdat dit God se openbaring as ‘n bron van kennis verwerp. Postmodernisme voeg slegs as nagedagte by dat so ‘n vasstaande kennis in elk geval onmoonllik is.

Dit is jammer dat vooraanstaande teoloë in ons kerk (Ek verwys spesifiek na Prof Nelus Niemandt, Dr Ben du Toit en nou ook Dr de Klerk) skynbaar so skreiend onkundig is oor wat modenisme regtig is en wat die Gereformeerde antwoord op modernisme behoort te wees.

Die antwoord op modernisme is BESLIS nie postmodernisme nie maar ‘n ware Bybelse epistemologie!

Sover ek weet, sal Prof van Rensburg nooit wil hê dat die kerk moet “terugkeer na modernisme” nie. Die bietjie kontak wat ek met Prof van Rensburg se werk gehad het het nog altyd getoon dat hy ‘n sterk voorstander van ‘n Bybelse epistemologie is!

2) Dr de Klerk maak dit baie duidelik in sy brief dat hy die postmoderne epistemologie aanhang.

Ek wil dit hier baie duidelik stel: Die belydenisskrifte van die NG Kerk is gebasseer op die Bybelse epistemologie. Dit stel eerstens dat alle ware kennis deur God openbaar is (en verwerp so modernisme en postmodernisme) en tweedens dat daar onderskeiding is tussen die waarheid en die leuen (en verwerp so postmodernisme). Die Algemene Sinode van 1998 het die volgende oor die belydenisskrifte besluit (vetdruk myne):

6. Die Algemene Sinode distansieer hom van die volgende pogings om die belydenisskrifte, as historiese dokumente, tog nog op ‘n manier relevant vir vandag te probeer maak: […]

6.2 die skerp onderskeiding tussen vorm en inhoud van die belydenisskrifte, asof slegs die inhoud en nie ook die vorm nie, gesaghebbend sou wees

Die belydenisskrifte se vorm word bepaal deur die onderliggende epistemologie en skrifbeskouing van die belydenisskrifte. Wie die Bybelse epistemologie verwerp ter wille van modernisme of postmodernisme verwerp dus die belydenisskrifte.

‘n Predikant in die NG Kerk wat bewustelik kies om ‘n postmoderne epistemologie aan te hang moet baie hard en indringend gaan nadink oor sy legitimasie verklaring.

3) Dr de Klerk is skynbaar oningelig oor die EC.

Moltmann is seker dié invloedrykste teoloog in die EC. Prof Niemandt verwys dikwels positief na hom. Moltmann is ‘n panenteïs. Sy totale teologiese projek bou op na panenteïsme, omarm panenteïsme en verkondig panenteïsme.

Omdat sy  teologie in sy geheel afhanklik is van panenteïsme is dit onmoontlik om “sekere dele van sy teologie te aanvaar” en ander te verwerp. Hoe kan mens ‘n appel eet as die kern verrot is?

Net so is sy volgelinge, die popgodsdiensleiers van die EC beweging soos Rob Bell en Leonard Sweet uitgesproke panenteïste. Lees maar Sweet se “Quantum Spirituality”, en kyk maar Bell se Nooma videos “Breathe” en “Everything is Spiritual”. Beide Sweet se boek en Bell se videos is vryelik op die internet beskikbaar.

Uit hierdie panenteïsme spruit die ander dinge wat dr de Klerk glo nie deel is van die EC nie, naamlik die verband met die New Age (panteïsme en panenteïsme) en die mistiese praktyke (soortgelyk aan die New Age) waar “enlightenment” of eenwording met die godheid gesoek word. Hierdie is baie duidelik in praktyke wat deesdae algemeen in die NG Kerk verkondig word soos Lectio Divina en “centering prayer”.

Ek wil hier sommer noem dat Janse van Rensburg reg is oor sy stelling dat die emergent kerk besig is om nader te beweeg na die paapse kerk. Hier is egter nie nou plek om dit te bespreek nie.

4) Is daar nie sprake van ortodoksie in die EC nie maar slegs ortopraksie?

Kyk maar na Prof Nelus Niemand se knaende verdediging van die EC. Hy verwys nooit na dit wat die EC leer nie maar slegs wat hulle doen. So skep hy ‘n uiters gevaarlike wanindruk van die EC, en hy skep beslis die idee dat dit alles gaan oor wat hulle doen en nie wat hulle glo nie.

Die EC is inderdaad besig om hulle eie ortodoksie te ontwikkel. Soos prof van Rensburg tereg opgemerk het in die radiodebat, sal geen twee emergent teoloë dieselfde glo oor alles nie, maar die volgende is tog skynbaar oorkoepelend waar: Hulle verwerp Bybelse teïsme ter wille van paneneteïsme, en verwerp die tradisionele Bybelse eskatologie vir ‘n aardse eutopie.

Gevolgtrekking:

Dr de Klerk is ongelukkig skynbaar oningelig oor dit waaroor hy homself uitlaat. En ek is uiters bekommerd oor sy skynbare onkritiese aanvaarding van ‘n bose, onbybelse epistemologie.

Wynand Louw

Dr Christo de Klerk se brief begin hier:

Ek reageer graag soos volg op die uitnodiging van prof. Van Rensburg:

• Eers: Waarom kan ek nie met die prof in debat tree nie?
o Ons is so verwyder van mekaar oor die oorsake en aard van die probleem waarmee die kerk worstel dat dit onmoontlik is om oor moontlike oplossings te praat voordat ons nie eers hieroor met mekaar in gesprek tree nie.

o Die “oplossing” is volgens prof van Rensburg die terugkeer na die modernisme.

o Volgens my, en meeste skrywers deesdae, is die moderne epistomologie die oorsaak van die probleem en open die postmodernisme die moontlikheid om uit die slawerny van die modernisme te ontsnap.

o Volgens prof van Rensburg is die oorsaak van die probleem die mense wat postmodernisme “uitgedink” het (nie dat daar sulke mense is nie, postmodernisme het ontstaan na ’n spontane en kollektiewe ontnugtering oor modernisme, skrywers probeer net die ontnugtering beskryf en noem dit “postmodernisme”, die uitdaging vir die kerk is om iets met die ontnugtering te doen, dit kan weggewens word nie).

o Die basiese verskil in vertrekpunte oor epistemologie maak debat onmoontlik.

o Die hele manier hoe die “gesprek” verloop is my onaanvaarbaar. Soos met enige denkrigting word niemand gedwing om hele pakket te aanvaar nie. Die vraag is eerder: is daar (sommige) aspekte wat ons met kan leer? Byvoorbeeld: Sondagaand meld Nelus dat die herwaardering van die Nagmaal iets is wat ons by EC kan leer. Prof van Rensburg se beswaar is: sommige EC gebruik die Nagmaal as instrument om te evangeliseer. Maar niemand dwing ons om dit ook te doen nie? Onaanvaarbare aspekte van hulle teologie kan ons net los, ander kan ons aanvaar, nog ander kan ons verander.

o Almal wat iets van ons huidige konteks af weet, weet dat, hoewel prof van Rensburg en Flip Loots dit dalk nie so bedoel het nie en name nie genoem is nie, in die proses agterdog gesaai is, verdag gemaak is, gepolariseer is. Dit het gebeur deur die indruk te skep leiers dat die NG Kerk alle standpunte van die EC beweging klakkeloos en sonder goeie oordeel voorstaan. Ek wil nie graag by soortgelyke gesprekke betrokke wees nie. Dink nie sulke gesprekke is goed vir NG Kerk nie en doen broers en susters in Christus ’n onreg aan.

o Prof van Rensburg werk met ’n probleemstelling wat ’n karikatuur maak van EC en die karikatuur wat hyself maak “afskiet”. Ek weet nie wat om dit te noem nie.

• Maar
o Ek is jammer dat ek aanstoot gegee met my opmerking dat oor “leuens”.

o Ek vra nederig omverskoning.

• Ek weet egter nie wat om met die volgende stellings wat gemaak is te noem nie:
o Ongekwalifiseerde manier hoe verwys is na die EC – ek, en my vermoede is meeste ander luisteraars, het gehoor dat almal wat iets met EC te doen het, hulle boeke lees, hulle aanhaal, onder een kam geskeer word. Hy sê wel nou hy het sy uitsprake gekwalifiseer – dit was egter onvoldoende om die geheelindruk wat geskep is ongedaan te maak.

o Die verband wat gelê is tussen “new age” en EC (dit ook tydens Sondag in “Oop Gesprek” na verwys… ).

o Dat EC ’n terugkeer na Rooms Katolisisme is. (Dat die “Roomse gevaar” sowaar weer uit die dood opgewek moet word om agterdog te saai en vrese aan te wakker….)

o Die EC (en Christelike mistiek) verkondig dat God en mens een word….

o Dat EC panenteisties is….

o Dat postmodernisme beweer daar bestaan nie iets soos die waarheid nie – sommige uiterste eksponente beweer dit wel – maar die hoofstroom denkers sê dat die objektiewe werklikheid nie geken kan word nie. In hierdie klem is ’n groot verskil. Postmodernisme beweer wel dat ons idees, agtergrond, geslag, opvoeding, kultuur, waarneming, persepsies, ons subjektief maak en daarom ons waarneming van die werklikheid besoedel, dat die “objektiewe werklikheid” ’n hersenskim is as gevolg van ons subjektiwiteit – duidelik ook as ons ’n beweging soos die EC beoordeel. Ons sit opgeskeep met ons subjektiwiteit, al wat ons kan doen is om dit raak te sien en met ander in gesprek te tree daaroor.

o Dat daar geen sprake is van ortodoksie by die EC is nie, net ortopraksie.

o Dat die krisis wat die kerk beleef oordryf word – (vertel dit vir Amerikaners waar 3 miljoen Amerikaners jaarliks die kerk verlaat!…en hier plaaslik verlaat 20 000 lidmate in een jaar die NG Kerk…, maar dit is nie ’n “storm” nie…en die oplossing is glashelder duidelik… vir sommige…)

• Laat ek dit anders stel (in die taal van postmodernisme): hierdie stellings is vir prof van Rensburg “sy waarheid”, dit is egter nie “die waarheid” oor hierdie sake nie.
Of wat sal ander lesers dit noem?