Leraars in die NG Kerk wat die belydenisskrifte verwerp pleeg bedrog!

Die volgende is ‘n uittreksel uit die besluite van die Algemene Sinode van 2007 rakende die Kerkorde van die NG kerk. Dit handel oor die beroep van ‘n leraar deur ‘n gemeente en die dienskontrak tussen die leraar en die gemeente.

Besluite by Artikel 7
7b1 Proforma vir ’n beroepsbrief en die finale diensooreenkoms.
7b1.1 Identifikasie van die partye.
7b1.2 Aanhef.
7b1.3 Diensomskrywing: Algemene diensverpligtinge (Artikel 9) met gepaardgaande spesifieke verwagtinge.
7b1.4 Vergoeding en byvoordele (Artikel 13).
7b1.5 Die wedersydse erkenning deur die partye dat hulle geskrewe ooreenkoms onderhewig is aan die bepalinge van die Kerkorde en die besluite van die Algemene Sinode en die betrokke sinode soos van tyd tot tyd gewysig.
7b1.6 Aanvangsdatum (a) in die geval van leraars in diens van gemeentes of in diens van die kerkverband, die datum van demissie. (b) in ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van bevestiging of ’n datum soos ooreengekom.
7b1.7 ’n Verklaring deur die beroepene dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen hom/haar is nie en dat hy/sy aan die plegtige legitimasie-verklaring getrou sal bly.
7b1.8 Die partye se handtekeninge met getuies en datum van ondertekening as aanvaarding dat ’n diensooreenkoms tussen die partye tot stand kom.

Let op paragraaf 7b1.7: Die beroepene verklaar dat hy in die toekoms aan die plegtige legitimasie-verklaring getrou sal bly.

Wat verklaar ‘n persoon in die plegtige legitmasie-verklaring?

Ek, die ondergetekende, …………………………………………, oortuig van my roeping deur die Here en toegelaat tot die openbare bediening van die Woord in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, verklaar hiermee voor die Here
1. dat ek glo dat die leer soos vervat in die drie algemene belydenisskrifte en die drie Formuliere van Eenheid – naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis (Confessio Belgica), die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, ooreenkom met die Woord van God;
2. dat ek hierdie leer getrou sal verkondig en uitleef;
3. dat ek alle dwalinge wat met hierdie leer in stryd is, sal weerlê en alles in my vermoë sal doen om dit uit die Kerk te weer;
4. dat, indien ek later enige beswaar of ander insig oor die leer ontwikkel, ek dit nie sal leer of bevorder voordat ek dit aan ’n bevoegde kerkvergadering vir ’n beslissing voorgelê het nie;
5. dat ek my aan die orde van die NG Kerk sal hou;
6. dat ek, om beroep te word, volgens die Kerkorde en besluite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk sal optree;
7. dat ek my op die uitbreiding van die Koninkryk van God sal toelê deur die bevordering van die kennis van, vertroue in en gehoorsaamheid aan die Drie-enige God;
8. dat ek myself verbind tot voortgesette bedieningsontwikkeling.
Ek verbind my deur my handtekening tot al die voormelde.

Die persoon verklaar dat hy glo dat die belydenisskrifte ooreenkom met die Woord van God. Hier is ‘n paar belangrike punte om op te let.

  • Die Woord van God: Die persoon verklaar hiermee dat daar so iets soos die “Woord van God” bestaan. Dit beteken dat God bestaan en Hy het homself aan die mensdom openbaar,
  • Die belydenisskrifte kom daarmee ooreen:
    • Dit beteken dat God se Woord verstaanbaar is en,
    • Dat die belydenisskrifte waar is omdat dit met God se Woord ooreenstem. Hierdie is belangrik om te noem: Die persoon verklaar dat hy die belydenisskrifte nie glo sover as wat dit met die Bybel ooreenkom nie, maar omdat dit (in sy geheel) met die Bybel ooreenkom.
  • Dit gaan hier veral om wat die verklaarder glo, nie net oor wat hy sal preek en wat hy sal doen nie. Met ander woorde dit is ‘n binding van die gewete. Selfs al sou die leraar al die regte dinge sê en doen – as  dit wat hy in die geheim glo nie daarmee ooreenstem nie is hy steeds skuldig aan kontrakbreuk!

Gestel ‘n NG leraar sou die bestaan van die duiwel verwerp. Hierdie geloof is nie verenigbaar met die Bybel (Die Woord van God) nie, en ook nie met die belydenisskrifte nie.

Hierdie leraar verbreek dus sy legitimasie verklaring en dus sy siviele dienskontrak met sy gemeente!

Gestel ‘n dokter doen aansoek vir ‘n pos by ‘n hospitaal. Die vereiste vir die pos is dat hy ‘n MMed graadkwalifikasie in ‘n sekere spesialiteitsrigting moet hê. Die dokter lieg oor sy kwalifikasie en word aangestel.

So ‘n dokter is duidelik skuldig aan bedrog, omdat hy onder vals en bedrieglike voorwendsels in diens is by sy werkgewer.

Op die selfde manier pleeg ‘n leraar in die NG Kerk wie se persoonlike geloofsoortuigings nie met die belydenisskrifte ooreenstem nie bedrog. Ek is nie ‘n regskenner nie, maar vir my lyk dit of so ‘n leraar homself potensieel sou blootstel aan kriminele vervolging, en beslis aan siviele vervolging!

Van die NG Leraars wat die bestaan van die duiwel verwerp het vir my gesê: “My gemeente weet wat ek glo en is tevrede daarmee!”

Regtig?

Waarom is so baie van hulle dan onwillig om op skrif te stel wat hulle glo?

En ja, ‘n gemeente kan hulle dienskontrak met hulle dominie so verander dat die legitimasie verklaring nie meer deel is van die siviele dienskontrak nie.

Maar kan so ‘n gemeente dan deel bly van die NG Kerk? Die Kerkorde is baie duidelik: As mense die beleidenisskrifte verwerp kan hulle nie lede wees nie. So ‘n gemeente sou dus geen keuse hê asom haarself van die NG Kerk los te maak nie.

Laastens: Paragraaf 4 stel dat indien ‘n leraar tot ander insigte kom , hy dit eers met die Sinode sal bespreek voor hy sulke leerstellings verkondig. Is dit nie wat gebeur het die Algeme Sinode se besluit dat daar ruimte is vir mense wat nie glo dat die duiwel bestaan nie?

Die antwoord is duidelik nee, om twee redes:

  • Soos ek verstaan is die kwessie nooit bespreek nie – die klousule is onder die radar deur ingesmokkel in ‘n resolusie wat oor iets heeltemal anders gegaan het: Die bediening van bevryding,
  • Die besluit van die sinode was ongeldig. Die belydenisskrifte van die kerk moet amptelik verander word voordat so ‘n besluit wettiglik geneem kan word!

Wynand Louw