Wat preek ‘n NG Kerk dominie wat nie meer die evangelie glo nie maar die emergent dwaling aanhang? Sal mens uit sy preke kan agterkom wat hy glo?

Onderaan hierdie artikel is ‘n NG predikant se preek wat op die internet gepos is. Miskien is hy onbewus daarvan dat hy mislei is. Miskien nie, en mislei hy sy gemeente doelbewus.

(Edit 12/02/2012. Die betrokke leraar Cobus van Wyngaard van die Riebeeckpark gemeente het my gekontak en gevra dat ek ‘n skakel na sy blog hier insit – sien die kommentaar hieronder. Lees maar sy blog by http://anderkant.wordpress.com/)

Droom God? Wat is “God se droom”?

Die Bybel is baie duidelik dat God soewerein is, en dat dit wat Hy in sy ewige raadsplan besluit het, sal plaasvind. As ‘n mens “droom” gebruik hy sy intellek om toekomstige moontlikhede te visualiseer, en dan die uitvoering daarvan te beplan. As God soewerein is, en Sy raadsplan word altyd waar, is “droom” ‘n gepasde term? Ek vra maar net.

Die Bybel leer baie duidelik dat oorlog, tirannie, misdaad, armoede, pyn en lyding die gevolg van die sondeval en sonde is. “Vervloek is die aarde om jou ontwil”. Ons weet dus dat solank daar sonde op die aarde is, daar altyd oorlog, tirannie en misdaad sal wees. Die wêreld sal nooit regkom totdat die mens se sondige natuur  nie regkom nie.

En vir die mens se sondige natuur is daar net een kuur: Wedergeboorte deur God se genade en Christus se dood aan die kruis.

Daarom was die fokus van Christelike sosiale aktiwisme histories altyd eerstens om die sonde aan te spreek deur die verkondiging van die evangelie. Maatskaplike betrokkenheid, sosiale geregtigheid en diens van barmhartigheid was nog altyd die tweede kant van die missionêre en evangelisasie munt. Evangelisasie sonder maatskaplike betrokkenheid was nog altyd ondenkbaar. Maar maatskaplike betrokkenheid sonder die evangelie is hoop – loos, en selfs boos. Wat help dit om iemand te voer terwyl jy weet hy gaan ewig hel toe?

Daar kan geen einde aan oorlog, moord en doodslag kom tensy sonde nie uitgewis word nie.

Ons leer uit die Bybel dat daar in die eindtye ‘n groot afvalligheid sal kom. Die ware kinders van God sal dus ‘n al kleiner en kleiner deel van die wêreld se bevolking uitmaak. Daar sal dus meer en meer boosheid in die wêreld kom. Meer oorlog. Meer misdaad, moord en doodslag.

En God gaan die aarde vernietig, om dit te vervang met ‘n Nuwe Hemel-Op-Aarde, die Nuwe Jerusalem wat uit die hemel na die aarde gaan neerdaal. Soos die sondaar in Christus moet sterf om saam met Hom te leef, moet die skepping ook sterf, om as geredde,  nuutgebore skepping vir ewigheid te bestaan.

Die emergent kerk verwerp hierdie boodskap van die Bybel. Hulle verkondig dieselfde boodskap as Marxisme: Utopie hier op aarde. Volgens hulle gaan daar ‘n tyd kom dat lewe op die ongeredde aarde hemel op aarde gaan wees.  Geen oorlog, misdaad, moord of doodslag nie.

Jy sien, die emergent kerk leer die skepping (en dus ons) is God, maar ons het vergeet dat ons God is. (Panenteïsme) Wanneer ons deur mistiese praktyke (byvoorbeeld Lectio Divina, wat op die NG Kerk Oos Kaap se webwerf opgehemel word) tot die besef is dat ons God is, help ons God om te ontsnap van die kettings van die skepping, en om sy  “droom te bewaarheid.”

En onthou, soos die New Age verwerp die emergent kerk die sondeval: Soos Ben du Toit in sy boek “God? Geloof in ‘n post moderne tyd” beweer:

“Indien die mens ‘n keuse gegee word tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd, van die boom eet of nie van die boom eet nie, is die sonde ‘n onafwendbare gegewe uit die manier waarop die skepping gemaak is.”

 Die mens is dus nou nog presies soos God bedoel het dat die mens moes wees. Daar was dus nie ‘n sondeval nie. Die mens het dus nie redding nodig nie maar kan sy eie redding – die realisering van “God se droom” – bewerkstellig.

En wat is “God se droom”, volgens die emergent kerk? Presies dit wat John Lennon sing: Geen hemel nie, slegs utopie op aarde. Geen hel nie, want almal word “verlos”. Geen godsdiens nie, want die hele mensdom is God. Niks wat die moeite werd is om voor dood te maak nie – dink maar aan die moordenaar wat in jou huis inkom om jou gesin uit te wis. Niks wat die moeite werd is om voor te sterf nie –  dink maar aan Stefanus, en al die miljoene martelare vir Christus deur die eeue. Marxistiese  tirannie – want daar is geen eiendomsreg nie, geen nasionale state nie, geen rede om geld te wil hê nie.

Mens moet jouself afvra: Is hierdie utopie enigsins moontlik?

Lennon, en sy akoliet die NG dominie wat hier preek, dink so.  Maar die geskiedenis leer ons duidelik anders.

Marxiste het meer as ‘n eeu lank probeer: Die gevolg was dat 100 000 000 mense  bloediglik vermoor is in die 20ste eeu in die naam van John Lennon se Marxistiese utopie.

Die emergent kerk (en hulle New Age gurus) glo dit sal moontlik wees as almal net sou besef hulle is eintlik God.

Let asb op na die geloofsbelydenis van die NG dominie hieronder, lees dit aandagtig deur.

Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here,
God wat mens geword het as ’n mens vir die mensdom,
God wat mens geword het in tyd vir alle tye,
God wat mens geword het in een kultuur vir alle kulture,
God wat mens geword het in liefde en genade vir die hele skepping.

Klink pragtig, né? Maar wat sien jy?

Daar is geen evangelie nie. Christus se maagdelike geboorte, Sy sondeloosheid, Sy soendood aan die kruis vir ons sonde, Sy opstanding uit en oorwinning oor die dood, Sy wederkoms as Regter, is afwesig.

Afgekap. Ge-amputeer en gekouter.

En bietjie verder aan:

Ons glo aan die (finale) heerskappy van God –
die dag van die groot Fiesta
wanneer al die kleure van die skepping ’n harmoniese reënboog sal vorm,
wanneer alle mense sal deelneem aan ’n vreugdevolle feesmaal,
wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing.

Alle mense sal deelneem aan die feesmaal? Wat het geword van die groot deel van die mensdom wat volgens die Bybel hel toe gaan?

Jy sien, as alle mense eintlik God is, is die bestaan van die hel onmoontlik, en die verlossing van die totale mensdom – insluitend massamoordenaars soos Hitler en Pol Pot (helde van die Droom van die Sosialistiese Utopie), onafwendbaar. Dus geen wonder die Evangelie is uit sy geloofsbelydenis gesny nie – as daar nie ‘n hel is nie het Christus mos nie nodig om ons te verlos nie!!

Die sosiale evangelie sonder die boodskap van Christus se verlossingswerk aan die kruis sal altyd faal. Dit maak nie saak hoeveel kos en medisyne jy versprei nie, dit maak nie saak hoeveel geld jy in opheffingsprgramme stort nie. As die mens se sondige natuur nie deur die Goddelike wedergeboorte regenereer word nie sal die wêreld boos bly.

Daarmee beweer ek nie ons moet nie liefdeswerk doen nie. Die liefde wat ons as Christene vir die wêreld het bevestig juis die Evangelie wat ons verkondig. Dit is twee kante van dieselfde munt.

Hierdie dominie is ‘n vals profeet – hy verkondig ‘n vals evangelie. Hy preek nie uit die Bybel nie maar uit John Lennon se kanon. Lennon, die New Age Guru par excellence wat beweer het: “Ek is meer populêr as Jesus Christus.”

Jeremia 23:31 Kyk, sê die Here, Ek is teen dié profete wat hulle eie stories vertel en dan sê: “Die Here sê so.” 32 Kyk, sê die Here, Ek is teen dié profete wat drome wat nie plaasgevind het nie, as openbaring oorvertel, want hulle lei my volk op ‘n dwaalspoor met hulle leuens en hulle praatjies. Ek het nie hierdie profete gestuur nie, Ek het hulle ook nie beveel om as profete op te tree nie. Hulle help my volk hoegenaamd nie, sê die Here.

Jesus sê dwaalleraars verskeur die kudde. My eie persoonlike ervaring is dat hulle sonde legitimeer en so menselewens hier en nou vernietig. En hulle sorg dat miljoene mense in die ewigheid hel toe gaan.

Wees waaksaam. Luister met onderskeiding. Die leuen is dikwels is lieflike, aanloklike woorde toegedraai.

Hier volg die dominie se preek. Dit is pragtig en inspirerend. Maar dit is giftig, soos ‘n heerlike drankie met sianied in.

Jesus droom. Lennon droom. Ons droom. (Deur ‘n NG leraar op die internet gepos)

Skriflesing: Matteus 5:3-12
Wet/geloofsbelydenis uit Matteus 22

Dit is inherent deel van ons natuur om altyd ‘n opsomming te soek van idees, ‘n handvatsel waaraan ons kan vashou om te sê: “dit is wat ek glo”, of “dit is wat ek hieroor of daaroor dink”. Die geskiedenis van die kerk is dus vol van pogings om ons geloof saam te vat, om maklik te kan sê: “so glo ons”.

Vir Jesus is ook eens op ‘n tyd gevra wat hy as die kern beskou, as die belangrikste. Sy teenstaanders het gevra: “wat is die grootste gebod in die wet”. “Wet”, verwys hier na meer as net die 10 gebooie, dit was die term wat deur die mense rondom Jesus gebruik is om na hulle heilige boek te verwys, na hulle Bybel.
“Wat is die grootste opdrag van alle opdragte, die belangrikste opdrag in die Bybel”, is werklik hulle vraag.

En Jesus antwoord: “Julle moet God en julle naaste liefhê”. Soveel wat hy kon sê, maar die liefde is wat sentraal staan. Is dit net ‘n samevatting van ‘n klomp reëls? Die kern van hoe ons moet leef? ‘n Morele riglyn waarby ons moet probeer hou? Vir Jesus was die skynbaar veel meer: “In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat”. Vir Jesus was dit die kern van hulle Bybel gewees. Jesus se
volgelinge eggo ook hierdie gedagte. Vir Paulus, die groot teoloog wat soveel moeite gedoen het om te gaan formuleer hoe hy oor God dink, was die liefde nog belangriker as die geloof (1 Kor. 13). Vir ander van Jesus se volgelinge kon daar geen kennis van God wees as daar nie liefde was nie (1 Joh 4), want God is liefde. “Waar daar liefde is, daar is God”, het hulle gesê, en sing ons steeds vandag.
Ons sou kon sê dat Jesus se opsomming van die grootste gebod, die belangrikste opdrag uit hulle Bybel, veel meer ‘n bloot ‘n etiese riglyn is. Dit is asteware ‘n stuk geloofsbelydenis, dit is gegrond in die wese van wie en wat God is. Dit bely dat: “Ons glo dat God liefde is”.

Matteus 22 vertel:

“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “’Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk
staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”Kom ons luister na die gebed wat Jesus sy dissipels geleer het as ‘n herinnering van wat die belangrike dinge in die lewe is:

Matteus 6:9-13

Skriflesing: Matteus 5:3-12

Inleiding

Ek dink ons het in die kerk vergeet hoe om te droom. Hoe om groot te droom. Die geskiedenis van die kerk is vol van dromers. Mense wat ‘n prentjie kon teken van ‘n beter wêreld, en wat ander kon help om saam te droom, en saam te bou. Natuurlik het die kerk ook ‘n storie waaroor ons vandag moet jammer sê, dele van ons geskiedenis waar ons maar lekker droog gemaak het. Maar soos een van Mail &
Guardian se rubriek skrywers so tyd gelede sê: Alhoewel die kerk hom ‘n verskoning skuld vir die slegte dinge wat die kerk deur die geskiedenis gedoen het, moet hy vir die kerk dankie sê, want die kerk het ongelooflik baie bygedra in die bou van ‘n mooi wêreld deur die loop van die geskiedenis.

Maar ek dink ons het vergeet om te droom. Die dromers het stil geraak. Dalk is die wêreld waarin ons leef vandag net te kompleks, en besef ons dat ons moet versigtig wees met ons drome, want dis moeilik om vandag te droom oor wat moet gebeur om van hierdie wêreld ‘n beter plek te maak. Soos Desmund Tutu al gesê het: tydens Apartheid was dit maklik om te weet wie’s reg en wie is verkeerd, maklik om te sien wat God se wil is, God se droom is. Vandag is dit moeiliker. Ja, en baie van ons sal sê dat selfs tydens Apartheid was dit nie so eenvoudig nie. Maar vandag, vandag is dit soveel moeilik om te kan droom.

Jesus droom

Maar ek dink Jesus was ‘n dromer. Baie het gesê Jesus was ‘n profeet gewees, maar ek dink ‘n profeet is ‘n dromer. ‘n Profeet is iemand wat kan kyk na die samelewing rondom hom of haar, en kan sien dat daar ‘n beter wêreld moontlik is, en wat daai beter wêreld in woorde kan omsit. Wat ‘n visie het. Wat mense teen die stroom op saamneem na hierdie beter droom toe. Ek dink Jesus was presies dit gewees.

Die deel wat ons gelees het is aan die begin van waarskynlik een van die mees radikale preke wat die wêreld nog gehoor het. Hulle sê Ghandi het hierdie gedeelte gereeld gelees, alhoewel Ghandi nie baie van die kerk gehou het nie, het hy van Jesus gehou, en by Jesus ook geleer toe hy sy idees oor niegeweldadigheid geformuleer het. Vandag praat ons oor Ghandi as een van die belangrikste figure vir vrede in die laaste eeu.

Matteus 5-7 ken ons as die “bergpredikasie”. Ek onthou as kind het ek ‘n interpretasie gelees van hierdie gedeelte wat gesê het dat Jesus nie werklik bedoel het wat hy hier gepreek het nie. Dat Jesus hierdie net gepreek sodat ons kan agterkom hoe onmoontlik dit is om reg te leef, en dat ons daarom moet besef
hoe groot ons sonde is. Later, toe ek self meer geleer het oor hoe die Nuwe Testament werk, moes ek ernstig van hierdie interpretasie verskil. Ek dink Jesus het bedoel wat hy hier geleer het, hy het dit bedoel as ‘n dromer, iemand wat ‘n prentjie gehad het van ‘n beter wêreld wat moontlik is.In die hart van Jesus se prediking staan die “Koninkryk van God”. Dit was die kern van waaroor hy
gepraat het. Matteus verander die “Koninkryk van God” na die “koninkryk van die hemel” – kyk gerus maar na parallele gedeeltes in Markus en Lukas om te sien waar Matteus dit verander het – waarskynlik omdat hy vir ‘n Joodse gehoor geskryf het wat nie so baie daarvan sou gehou het as hy die heeltyd na “God” verwys nie. Party Jode het immers gedink mens moet eerder glad nie na God verwys nie, imgeval jy dalk God se naam sonder respek gebruik.

Ek verduidelik altyd vir my belydenisklas dat ek dink die beste vertaling van die Koninkryk van God vandag is “God se droom”. God se droom vir hoe dinge kan wees.

Dit is in hierdie selfde Matteus 5-7 wat ons die bekende “Onse Vader” gebed vind, waar Jesus bid dat God se koninkryk mag kom. En wat is God se koninkryk? Dat God se wil op aarde geskied soos in die hemel. Die hemel was vir die antieke Christene die plek waar God gewoon het, daar waar God se wil
volkome gebeur het. Dus is die uitroep dat God se wil hier tussen ons as mense ook volkome sal gebeur.

Dat God se droom vir hoe dinge kan wees, die hemel, hier op aarde waar sal word.
En hoe sal dit lyk as God se droom gebeur? Dalk hoor ons iets hiervan in die inleiding van die bergpredikasie:

Vers 5: Geseëns is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sagmoedigheid. Om om te gee. Om ‘n hart te hê vir ander mense. Daar waar ons dit waarmaak, word God se droom waar.

Vers 9: Geseëns is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

Vers 10: Geseëns is hulle wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

En nou moet jy weet, Jesus sê hierdie goed ook in ‘n tyd waar dit moeilik is om te droom. Dis ‘n tyd waar geweld aan die orde van die dag is, soos ons ook sien in die manier waarop Jesus gekruisig word. Waar onderdrukking aan die orde van die dag is: die heersende Romeinse politici en ‘n die ryk Joodse elite is besig om al die grond en mag weg te neem van die werkersklas, met wie Jesus waarskynlik primêr praat in die bergpredikasie. Dis nie ‘n maklike tyd om te droom nie, maar Jesus droom.

Lennon droom

‘n Ander dromer het my verbeelding nogals aangegryp die laaste paar weke. Hierdie dromer was nie altyd welkom in die kerk nie, en is steeds nie altyd welkom in die kerk nie. Maar ek dink dis belangrik dat ons sy stem hoor, omdat hy ons roep om groter te droom, en omdat hy ons dalk kan help om nader te kom aan Jesus se groot drome.

Ons luister saam na John Lennon se “Imagine”

Imagine there’s no Heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Living for today

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us

And the world will live as one

Dis natuurlik nie vreemd dat die kerk nie baie van Lennon gehou het nie. Hy raak immers aan die heilige koeie. Hemel, hel en godsdiens. Ek wonder egter of Lennon nie dalk nader was aan God se droom as wat ons dink nie. In ‘n wêreld waar hemel en hel maklik plekke gemaak word wat vir die kerk ‘n verskoning is om nie oor hierdie wêreld te droom nie – dis immers tog nie so erg as dinge hier sleg gaan nie, daar is mos ‘n hemel eendag – kan dit ons dalk help om vir ‘n oomblik te droom asof daar nie ‘n hemel is nie.

Die verhaal van die Bybel is immers een van ‘n God wat absoluut gekies het vir hierdie wêreld.

Maar dieper nog, dink ek die droom van die Nuwe Testament is tog een van ‘n wêreld waar God volledig heers oor hierdie aarde, ‘n nuwe aarde, nie een waar God nog daar bo iewers ver weg van ons af is nie.

En as die droom is dat God totaal hier tussen ons teenwoordig is, dan maak dit tog op ‘n manier sin dat daar nie godsdiens nodig is nie, omdat ons hele lewe diens aan God is.

Hoe dit ookal sy, ons sal kan debateer oor Lennon se godsdienstige verwysings. Maar ek dink ons het maklik deur die dekades na Lennon hierdie gesing het vasgehak by hierdie eerste lyne, en die hart van Lennon se boodskap gemis: Want uiteindelik is dit ‘n droom vir vrede. ‘n Droom dat daar geen hongersnood meer is nie. ‘n Droom waar mense nie meer mekaar doodmaak nie. ‘n Droom van ‘n wêreld waar ons nie meer gedryf word deur ons besittings nie, maar deur ‘n liefde vir mekaar. En dalk moet ons erken dat Lennon groter gedroom het as die kerk, waar ons maklik maar gesê het: “Ag, die armes sal ons altyd tussen ons hê”, of “mense sal maar mense bly”, en Lennon gedroom dat dinge werklik anders kan wees.

Dalk het Lennon ook soos Jesus gedroom.

Vir verskeie redes, waarop ek nie vanoggend gaan ingaan nie, dink ek egter dat Jesus meer van ‘n realis was as Lennon, en terselftedtyd dat Jesus meer radikaal as Lennon was. As Lennon ons dus help om raak te sien dat ons groter kan droom omdat ons binne die tradisie wat na aanleiding van Jesus van Nasaret ontstaan het staan, dan moet ons na Lennon weer terugkom by Jesus, en by Jesus leer droom.

Ons droom

En ons vandag? Ek staan daarby dat ons verleer het om te droom. Ek dink ons praat te min oor hoe die wêreld kan wees! Ek sien dit partymaal onder studente, van hulle droom nog, ook nie almal nie. Hulle sit tot laataand en lag en kuier en gesels oor ‘n wêreld wat anders kan wees, oor ‘n wêreld wat radikaal anders kan wees. Hulle word maklik afgemaak as “onrealisties”, as “jonk”. Maar dalk kan ons by hulle leer om weer te droom.

Hoe gaan hierdie wêreld lyk? Ek wil nie te vinnig praat nie, om te droom is inderdaad kompleks. Maar ons mag nooit so vasgevang word dat ons nie meer kan droom oor wat die wêreld kan wees nie. Om te glo is om te hoop is om te droom.

Droom bietjie weer oor wat hierdie wêreld kan wees…

Geloofsbelydenis

Ons glo in God die Almagtige,
Skepper van die hemel en die aarde;
Skepper van alle nasies en kerke;
Skepper van alle tale en rasse.

Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here,
God wat mens geword het as ’n mens vir die mensdom,
God wat mens geword het in tyd vir alle tye,
God wat mens geword het in een kultuur vir alle kulture,
God wat mens geword het in liefde en genade vir die hele skepping.

Ons glo in die Heilige Gees
deur Wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture,
deur Wie God, die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word,
Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak: die liggaam van Christus.

Ons glo aan die kerk
wat universeel is, omdat dit teken van God se heerskappy is,
Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon wordwaar al die kleure saam net een landskap teken,
en alle tonge dieselfde lof besing.

Ons glo aan die (finale) heerskappy van God –
die dag van die groot Fiesta
wanneer al die kleure van die skepping ’n harmoniese reënboog sal vorm,
wanneer alle mense sal deelneem aan ’n vreugdevolle feesmaal,
wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing.

En omdat ons glo, verbind ons ons:
om te glo vir hulle wat nie glo nie,
om lief te hê vir hulle wat nie liefhet nie,
om te droom vir hulle wat nie droom nie,
tot die dag wanneer hoop ’n werklikheid word.

Amen.
(’n Spaanse Geloofsbelydenis.)

Seën
Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef.
Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede.
Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar sodat jy ’n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander.
En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy ’n verskil kan maak in hierdie wêreld,
sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.
(’n Ou Franciskaanse seën.)