Of: Die omkering van die Reformasie.

The word occult comes from the Latin word occultus (clandestine, hidden, secret), referring to “knowledge of the hidden”.

(Wikipedia)

Martin Luther het groot geword in ‘n wêreld waar niemand die Bybel kon lees nie. Nie omdat dit nie beskikbaar was nie; daar was ‘n Bybel in elke kerk en katedraal, vasgeketting aan die preekstoel. Maar die Bybel was ‘n geslote boek omdat dit slegs in Latyn beskikbaar was, ‘n taal wat slegs mense met tersiëre opleiding geken het.

Dit was die taal van die elite.

Vir die gewone kerklidmaat was die Bybel dus “okkult”, verborge, geheim. Die gewone mens was van die elite afhanklik om die woord van God te hoor.

OP 25 Mei 1521 is Luther deur keiser Karel V by die Ryksdag van Worms voëlvry verklaar. Luther het gevlug, en in die Wartburg Kasteel gaan wegkruip. Hier het hy begin om die Bybel in gewone Duits te vertaal.

Die gevolg was dat die geskiedenis van Europa verander het. Miljoene mense wat nooit voorheen toegang tot die Evangelie gehad het nie kon dit skielik in hulle eie taal hoor. ‘n Geestelike herlewing het oor Europa versprei soos ‘n verldbrand. En omdat die pous die hoogste politieke gesag in Europa was (daar was geen konsep van skeiding tussen kerk en staat nie) het die herlewing gepaard gegaan met politieke opstande en oorloë.

Binne 70 jaar, die leeftyd van een mens, is die aangesig van Europa verander. Kennis is uit die greep van die kerk geruk en geplaas in die hande van die normale bevolking. Europa is verdeel tussen die pous en die Protestante. Demokrasie het ontstaan in Brittanje, en van daar na die res van die Westerse wêreld versprei.

Vir die eerste keer is indiwidue verantwoordelik gehou vir hulle eie verhouding met God. Die konsep van indiwiduele vryheid en verantwoordelikheid is gevestig.

Miljoene mense is gered – omdat hulle die Evangelie van Jesus se kruisdood kon hoor en verstaan!

Ons is kinders van die Reformasie.

Ek het seker tien Bybels in drie Afrikaanse vertalings en verskeie Engelse vertalings in my huis. En ek het toegang tot die Bybel in amper elke taal in die wêreld op my rekenaar via die internet, en selfs op my selfoon. As ek Bybelstudie doen lees ek dikwels dieselfde vers in vier of meer verskillende vertalings. Ek het selfs die ou Nederlandse State Bybel, wat ons voorouers in hulle waens gehad het toe hulle uit die Kaap kolonie getrek het, op my selfoon.

Tog is daar ten spyte van hierdie ongekende beskikbaarheid van God se woord ‘n proses aan die gang waardeur die Bybel weer uit die gewone mense se hande geruk word.

‘n Vriend sê nou die dag, die laaste punt op die duiwel se Bucket List is om die Kerk te vernietig. En die beste manier om dit te doen is om die Bybel uit die hand van die gelowiges te neem.

Ek noem dit die Okkultifisering van die Bybel.

En dit geskied deur middel van die postmoderne filosofiese proses.

Postmodernisme leer dat daar nie noodwendig ‘n verband tussen die waarheid en die realiteit is nie. Dit leer dat waarheid ‘n sosiale konstruk is. Elke gemeenskap skep sy eie waarheid, en dit is bykans onmoontlik vir iemand van ‘n ander gemeenskap (die gonswoord is “konteks”) om dié waarheid te verstaan.

Die kommunikasie wetenskap sê dat ‘n kommunikeerder ‘n boodskap enkodeer wat deur ‘n medium na ‘n respondent gestuur word. Die respondent ontvang die boodskap en dekodeer die boodskap om die oorspronklike bedoeling van die kommunikeerder te kan verstaan. Om die boodskap reg te dekodeer moet die respondent die kommunikeerder se konteks verstaan, sy taal en gebruike verstaan. Die respondent moet die enkoderingsproses en die medium van oordrag van die boodskap verstaan.

Die basis van die enkodering-dekoderingsproses is die konsep van gedeelde werklikheid (of absolute werklikheid). Dis soos die Rosettasteen waarop dieselfde boodskap in drie tale geskryf wat dit vir navorsers moontlik gemaak het om Epgiptiese hïerogliewe te dekodeer. As beide die kommunikeerder en die respondent kan verwys na dieselfde werklikheid kan die respondent die kommunikeerder se oorspronklike bedoeling verstaan.

Postmodernisme ontken die bestaan van ‘n absolute werklikheid wat gedeel kan word deur die kommunikeerder en die respondent. Dit is dus onmoontlik vir die respondent om die kommunikeerder se oorspronklike bedoeling te verstaan. Die respondent is dus aangewese op homself om die bedoeling van die kommunikeerder te raai.

Dikwels word dit gedoen deur die proses van dekonstruksie. Dit word beskryf  as die poging om ‘n teks te verstaan ten opsigte van verskeie kontekste.

Ek het jare gelede vir die eerste keer met die proses van dekonstruksie kennis gemaak in ‘n gesprek oor Hans Christian Andersen se sprokie “Die klein Meerminnetjie”.  Andersen was ‘n diep gelowige Christen, en die duidelike boodskap van die verhaal is die van onvoorwaardelike liefde en selfopoffering. Die tema van Christus se plaasvervangende sterwe aan die kruis is baie sterk in die verhaal.

Die persoon wat die verhaal dekonstrueer het, het dit vanuit ‘n feministiese konteks gedoen. Sy het verduidelik hoedat die meerminnetjie ‘n geslagslose wese was – totdat haar vin in twee bene verander het… Goed, ek dink die punt kom duidelik oor.

Wat postmoderne “dekonstruksie” in die praktyk beteken is dat

1) Dit is onmoontlik om die oorspronklike bedoeling van ‘n teks te verstaan omdat daar geen gedeelde realiteit tussen verskillende kontekste is nie .

2) Elke leser moet dus vanuit sy eie konteks besluit wat die teks vir hom persoonlik beteken.

Dit beteken dat die Bybel vir elke persoon wat dit lees kan beteken net wat die leser wil hê dit moet beteken. Die Bybel is dus nie meer ‘n boek wat die Woord van God bevat nie. Dit is soos ‘n leë boek waarin elke persoon sy boodskap kan inskryf en waaraan hy sy eie betekenis kan heg. Die Bybel kan dus nie meer gebruik word om ‘n teologie van verlossing op te stel nie, want die woorde in die boek kan enigiets beteken.

En as woorde enigiets kan beteken, beteken dit niks.

Soos die Latynse Bybel wat in Luther se tyd op die kansel gelê het, beskikbaar maar totaal ontoeganklik was, is die Bybel vandag weer in die proses om uit die hand van die gewone mense geruk te word. Die keer is die skeidsmuur egter nie taal nie, maar die vals mure wat postmodernisme oprig om die mense te laat glo dat die Bybel nie verstaan kan word nie.

En die laaste deel van die proses, nadat die Bybel uit die gelowige se hande geneem is, is om dit terug te plaas in die hande van die Elite.

HULLE vertel ons die Bybel kan nie verstaan word nie, maar omdat HULLE soveel jare teologie studeer het, sal HULLE dit vir ons uitlê.

Kyk bietjie na hierdie uittreksels uit eposse wat hierstaanek.com ontvang het, en besluit dan self of ek die waarheid praat of nie…

“Jy is ‘n mediese spesialis, maar is bereid om uitsprake te maak oor ‘n ander spesialisveld, nl. teologie? Jy is bereid om die gunsteling slaansak van kwasi-teoloë, nl prof Julian Muller by te kom, maar wat weet jy van sy teologiese agtergrond? Het jy buiten die ooglopende fundamentalistiese standpunt wat jy inneem enige genuanseerde teologiese insig? Wat is jou teologiese opleiding? Hoe sou jy voel as ek vir my mediese probleme bloot by homeopate en ander bossiedokters gaan kers opsteek? As ek kanker opdoen, alleen alternatiewe medisyne gaan raadpleeg?”

“Hierdie is nie ‘n saak wat mens sommer net so in ‘n paar sinne en vrae en antwoorde kan afhandel nie. Dit gaan oor baie groter dinge as die siening van die bose. Dit het te doen met die siening en hantering van die Bybel. Dit het te doen met die ontwikkelinge binne die psigiatrie en mediese wetenskap. Dit het te doen met die verrekening van kontekste. Dit het te doen met die baie ingewikkelde (maar ook opwindende) vertolkings-wetenskappe hermeneutiek) waarin die literêre sub-dissiplines, asook die argeologie en historiografie ook ‘n belangrike rol speel. God is die Skepper-God van die heelal, van die natuur en die natuurwette – van alle dinge. Dit vra ‘n geïntegreerde verstaan van ons Christelike belydenis van God as Vader, Seun en Heilige Gees.”

“Waarom is dit so dat mense dokters oor hulle gesondheid, adviseurs se opinies oor hulle finansies, beroepskeuses en so meer en hulle spieels oor hulle gewig vertrou, maar wanneer ‘n span kundiges binne die kerk iets se waarmee hulle nie saamstem nie, dit afwys of met agterdog bejeen?”

Hierdie is maar net ‘n paar voorbeelde van eposse wat ek ontvang het.

Kan jy sien?

Gewone mense soos jy mag nie die Bybel lees of verstaan nie. Laat dit aan die Elite oor om dit vir jou te verduidelik.

Laat jou ewige heil oor aan die Elite. En gebruik intussen maar die onverstaanbare Bybel as ‘n toorboek om vir jou mistiese ervarings te gee.

Ek dink die pous sit en grinnik in sy satyn mou.

Wynand Louw