Ds Petrus Kriel en die ring van Louis Trichard het op 24/10/2011 besluit om ‘n gespreksdokument uit te stuur oor sekere besluite van die Algemene Sinode van 2011. Dit handel oor die Belhar Belydenis, saamwoon buite die huwelik en die bediening van bevryding.

Die volledige dokument is hier beskikbaar:

https://hierstaanek.files.wordpress.com/2011/10/louistrichardring.doc

Ek wil graag fokus op sy bespreking van die besluit om dwaalleraars oor die bestaan van die duiwel in die kerk te bemagtig. Ek haal aan:

“In presies dieselfde besluit wat vir die eerste keer duiweluitdrywing as bediengshandeling van predikante goedkeur, stel die AS: “Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose anders interpreteer.” Anders interpreteer beteken in hierdie besluit niks anders as dat daar nou ruimte is in die NG Kerk om nie te glo dat die duiwel en duiwels gevalle nie engele is wat werklik en persoonlik bestaan nie. […]

“Volgens die besluit van die AS is daar in die nuwe kerk waaraan hulle nou visioneer ruimte dat mense nie meer hoef te glo dat die duiwel en duiwels AS regtig skepsels met “’n eie wese, gestalte, voorkkoms en onderskeie take” nie. Volgens die AS is daar nou vir dit wat in die NG Kerk se belydenis genoem word die “dwaling van die Sadduseërs” ook ruimte.

“Die absurditeit van hierdie innerlike teenstrydig besluit is nou werklik so dat in die NG Kerk predikante duiwels kan uitdryf wat nie werklik bestaan nie.”

Volgens Rapport van 30/10/2011 het Dr. Christo de Klerk vir  Ds Kriel beskuldig van “liefdeloosheid” en “verdagmakery” en  Ds Johan Ernst, ‘n kerkregkenner sê dit “saai verwarring.”

http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/NG-ring-vaar-uit-oor-kerk-se-Belhar-besluit-20111029

Dit is werklik jammer dat die wat nie met die behoudende posisie saamstem nie alyd eerste begin met ‘n ad hominem aanval teen die persoon wat dit waag om op te staan vir die waarheid. Ds Kriel is nou ‘n “liefdelose verdagmaker”. Daar hoef tog nie ernstig gekyk te word na ‘n “liefdelose verdagmaker” se argument nie?

Ek wil graag die volgende aan Dr. de Klerk en Ds. Ernst noem: Die Algemene Sinode van 2011 het ‘n ernstige korporatiewe sonde gepleeg wat geweldige openbare aanstoot gee met die besluit om dwaalleraars in die kerk in te nooi en te bemagtig.

Ds Kriel het sy gespreksdokument slegs intern in die NG Kerk versprei.

Ek het persoonlik baie briewe ontvang van mense wat my van “liefdelose verdagmakery” beskuldig het. Tog was daar nie een koherente, logiese argument op Byblese gronde waarom die Algemene Sinode van 2011 nie onder tug geplaas behoort te word nie. 

In plaas van om die persoon en die werkwyse aan te val, waarom word die inhoud van Ds Kriel se dokument nie argumenteer nie?

Wynand Louw