Hier  volg sommige van die eposse wat ek ontvang het.

Die doel was nie om elke epos hier te publiseer nie. Baie van die negatiewe eposse is asblik toe. Ek het elke opregte epos sover persoonlik beantwoord. As jou epos nie hier is nie, moenie stress nie, gaan na die pos “Voor jy die boodskapper skiet…”, miskien is die antwoord op jou epos daar!

Ek het besluit om die eposse te anonimiseer… Of dit nou sin maak of nie.

Groete

Wynand Louw


Christus hou self sy kerk in stand! Dit gaan nie om getalle, maar om sondaarmense wat glo dat Jesus Christus hulle enigste Verlosser is, met ander woorde, wat glo in die gekruisigde en opgetaande Jesus Christus.


Ai Wynand.

Ek hoor jou besorgdheid, maar wees asseblief seker daarvan die NG Kerk is so ‘n spikketjie in die magtige groot KONINKRYK van GOD. En die KONINKRYK, GOD SE MENSE op pad agter HOM aan, KAN nie sterf of verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit MY HAND ruk nie, sê Hy mos Self. So as die NG Kerk sterf is dit maar net ‘n ‘denominasitjie’ wat sterf — “so what!!!” God is aan die werk,NGkerk of te nie! Glo Hom en leef in HOM en deur HOM, dis wat tel.


Beste Wynand

Dankie vir jou brief, ek deel jou kommer oor die NGK!
My probleem is egter so effens van ‘n ander aard:
1. Die dominees ken nie meer die Bybel nie en hulle leer nie hulle gemeentes iets van die inhoud daarvan nie.

2. Preke en “meditasies” het geen inhoud meer nie. Daar word meer moeite gedoen om stories op te diep as wat gedoen word met die regte verstaan van die Bybel.

3. Die aanvaarding van die Belharbelydenis isw niks anders as politieke gedienstigheid nie.

Vroeër is geluister na die NPregering, nou word die ANC geakkommodeer.

Die arms van die ANC sal die NGK nog dooddruk! Dit help nie om hulle na die mond te praat nie. Het jy al gehoor of Zuma met sy veelwywery aangespreek uis, selfs op grond van Belhar? NEE, stilswyend kyk die manne maar verby dit. Inhoudlose godsdiens is aan die orde van die dag. Daar word getwis oor nietighede maar die essensie van alles is dat daar nie meer geluister word na die Woord nie.

Die Teologiese Fakulteite by Stellenbosch en Pretoria is grootliks al deur die linkse elemente gekaap, besware daarteen is om te skreeu teen die donder.

Wat ons nodig het, is ‘n hartgrondige terugkeer na God, na ons enigste Saligmaker, Jesus Christus. Slegs die Gees van God kan verandering bring. As hierdie pad waarop die kerk hom bevind steeds bewandel word, is daar net een uiteinde, vernietiging. Die leierskorps besef nie hoe groot die krisis is nie en hulle besef nie dat hulle self die krisis veroorsaak het nie.

Groete


Dankie Wynand vir jou sterk Bybelse standpunt. Ek stem saam met jou en is ook diep bekommerd. My boek oor die Emerging Church (Jesus is die Een. Verloor ons nie die evangelie in die “Emerging Church” nie?) is van môre af by die Algemene Sinode en binne ‘n week of twee by winkels beskikbaar. Maak dit asb. wyd bekend.

Groete in Christus,
Johan Janse van Rensburg


Beste Wynand, ek ken jou nie maar ek deel jou gevoelens. Ek is ‘n predikant in die NGK en ek doen my bes om die waarheid te verkondig. Dis eintlik net ‘n Godgegewe herlewing wat die NGK weer op koers kan plaas. Ek geniet dit intussen om die Woord te verkondig, en ek ervaar dat daar nog baie mense in die NGK is wat daarna wil luister. Die groot probleem lê natuurlik by ons fakulteite, so die studente kom met hulle koppe vol dwalinge op die kansel…

Hartseer. Laat ons werklik bid.

Groete


Beste Wynand

dankie vir jou brief en besorgdheid oor die NG Kerk.

Wynand ek glo egter nie die NG Kerk se probleem lê net by die akommodering van ‘n liberale teologie nie, maar in die onvermoe van ‘n ouergenerasie en leierskap om die nuwe demografiese veranderings in ons gemeenskappe sinvol aan te spreek.

1) Taal is vir baie mense nog ‘n teer saak. In baie gemeenskappe is daar Moslems, jode en Engelse wat begin intrek hier waar ek bly. Al die Afrikaanse skole het toegemaak. Ons gemeente se getalle het sterk afgeneem en Afrikaners het na die noordleike voorstede toe getrek. ons kan nie verstaan dat mense nie na ons dienste toe wil kom nie? Dis logies – ons klou vas aan ‘n vergange era. Ons het ‘n onvermoe om Engelstalige bediening te ontwikkel en daar is heelwat weerstand en ‘n gevoel van bedreigdheid as jy net die taal issue noem.

2) die plaaslike gemeentes word grotendeels beheer deur ‘n ouerwordende generasie wat nie genoegsaam ruimte skep vir jonger mense nie. Oor die jare heen is ‘n gemeente kultuur gevestig wat moeilik verbreek kan word – wie het die sê in die gemeente? Hoe gaan die gemeente te werk om God se stem vir hul toekomspad te kan hoor? watter magspolarisering kom daar in gemeentes voor wat die dominee kniehalter om die gemeente in ‘n nuwe visie in te stuur?

3) Jou verweer dat die kerk grootliks besig is om lidmate te verloor weens liberale teologie, is eensydig. Dit berus op ‘n valse gerusstelling dat hierdie probleem reggepreek sal word. Verkeerd. Waarheid in die post moderne era is ‘n dialoog en iets wat tasbaar gesien kan word m.a.w. christene se leefwyse sê baie meer oor wat hulle glo as 6 punte van korrekte suiwer dogmatiek. Gemeentes se lewe is die beste skrifluitleg wat jy kan kry. In die vroee kerk is daa rgevind dat na die eerste generasie apostels het die kerk se getale gestagneer. waarom het die vroee kerk dan teen 300 nC. so vinnig gegroei as dit vir ;ank stagneer het? navorsing wys dat die voree kerk weduwees en wese deelgemaak het van die gemeentetjies en geweldig veld gewen het as ‘n “caring” gemeesnkap. Christene was bekend vir die groot aantal verpleegsters en dokters en vir hul deelsaamheid en vrygewigheid, asook sterk gesinstrukture.

4) My gemeente se lidmate werk 100% saam met Moslems, Jode en mense van geen geloof nie. Hulle moet anders omgaan met hul bure en werksmense. Niemand noem hul “baas” nie en almal is gelyk. Langs my bly ‘n xhosa gesin en oorkant my oedhiste. Hulle het nie ‘n saak met my kerk nie en beksou kerk eintlik as irrelevant. Dis nie in hul verwysingsraamwerk nie. In ons area gaan net 5% vd mense na ‘n kerk toe op ‘n Sondag.

5) Behalwe vir bogenoemde faktore het gesinstrukture, waarop die kerk nog altyd staat gemaak het as bron van ondersteuning, in mekaar begin tuimel. Al meer gesinne is vaderloos en egskeidings kom wyd algemeen voor. Tug help nie meer vir egskeidings nie. Plus, skole het die nuwe kerke geword. die plaaslike skool se sportbyeenkoms op ‘n saterdag lyk soos Nagmaal op Bredasdorp in die 1960’s 1970’s enselfs nog die 80’s. Die mees gesogte poste in die kekbode vandag is die van jeugwerkers. Huidige geslag predikante is nie opgelei om met hierdie soort dinamika te kan werk nie, daarom dat jeugwerkers nou gesogte kroonwild begin word. Gemeentes wat net gaan verlossing preek sonder om dit te leef en ondersteuningsisteme in pek gaan kry vir ‘n gebroke gemeenskap, gaan irrelvant word en uitsterf.

Gemeentes wat ophou omgee, wys meer as enige ander leerstelling, dat hulle vertroue verloor het in die kragtige boodskap van Jesus Christus.

Voeg hieride vier punte by jou gedagte dat liberale teologie uitsluitlikveratwordelik is, en jy sit eintlik met komplekser probleem as wat jy aanvanklik gedink het die probleem is.

Die goeie nuus is dat dit so gaan wêreldwyd met al die sg. “mainline” kerke. kerke wat vasgevang is in rigiede strukture en leierskap, sal nie die mas opkom nie. kerke wat die boodskap van Jesus leef, en nie net preek nie, wat daarin slaag om nuwe intrekkers as hul eie te verwelkom, vreemdelinge haat in eie geledere tee te werk en die gemeente se kultuur te transformeer, en deel te maak van hul gemeente, sal bly voortbestaan.

Gemeentes, wat hul antwoord by die Here gaan soek, wat beried is om te luister, sla bly voortbestaan. Miskien nie as die groot mega kerk van die verlede nie, maar as die klein gehoorsame kerkie van die toekoms.

groete


Beste Wynand

Dankie, met die toegeligte nota kon ek jou brief aandagtig deurlees en ek verstaan vanwaar jy kom.

Dit is algemene kennis dat die NG kerk tans soos sy (vroulik) tans daar uitsien, met ‘n lang en duur begrafnis besig is. Dit is nie ‘n populêre stelling nie, en elke dominee (lees profeet) wat dit probeer nasê het, is met ekskommunikasie bedreig of self opgelê. Om nou

vir Julian en kie die sondebokke te maak is eintlik om die onbetaalde rekening van die kerk na jare op te roep. Ek is tans my 30ste jaar in die bediening en as ‘n “free-spirited” persoon net so lief vir die kerk soos enige ander. My vrou het al dikwels vir my gesê:

Los die kerk…., en my antwoord is: Jy kan nie die kerk aan hierdie mense se sorg toevertrou nie. Dit is inderdaad ‘n stelling wat toegelig word, maar sonder om in detail te verval, heg ek eerder vir jou ‘n kort nota aan waaraan ek en my vriend werk (of ek stuur dit as ‘n afsonderlike e-pos).

Wat is die kanker wat die kerk doodmaak? Stagnasie, gebrek aan ‘n aktiewe roepingsbewustheid, vredevolheid ens alles wat daaruit voortvloei, totdat jy debate kry wat as tydverdryf moet dien, want wie aktief iets wil doen, skaad sy professionele beeld, word uitgerangeer ens ens.

Ek wil nie ‘n lang ding skryf nie. Ek wil eerder net vir jou sê: die spoor wat jy vat, mag dalk skuldiges uitwys, dis net dat jy die spoor na aan sy einde vat! Gaan terug op sy spoor. Wat was die kerk se houding nog altyd teenoor mense wat ge-“stir” het om hulle aan hul roeping te herinner?

Sterkte vir jou, en as jy my vra, sal ek jou sê wat jy moet doen om geestelik aan die lewe te bly binne/buite die kerk.

Groete


Geagte meneer Louw
Ons is baie dom met ‘n rekenaar, maar ons wil net sê dat ons SAAMSTEM met al sewe punte wat u genoem het oor u geloof.

Dankie dat u opstaan en iets doen!

Mag God ons lei.


Wynand

Dalk moet jy jou aanvangswoord verwoord het: “Sommige gemeentes van die N.G. Kerk is in ’n krisis” en dalk nie so erg veralgemeen nie!

Ek hou nogtans van jou ope brief.

Groete


My broer Wynand
Ek is reeds 28 jaar in dieselfde ring en het kontak met 10 gemeentes en ken na al die jare die leraars baie goed. Ons het selfs ‘n studiegroep oor Gereformeerde beginsels vir die Moderne Tyd. En daar was GEEN teenstand daarteen nie!

Dit is goed om waaksaam te wees. Pasop net vir verdagmakery al is dit goed bedoel. Ek is ook lief vir die kerk al het dit baie foute.

Ek persoonlik is baie opgewonde oor die NGKerk en die pad van vernuwing op diep persoonlik vlak. Daar is ‘n groter erns met die Woord in die kringe waar ek leef, ook in die gemeente. Daar is ‘n eerlike soeke na die Here se doel met gemeentes. Die Gees van die Here is besig om mense te verander. Daar is ‘n groter besef van ons broosheid en die foute van die verlede.

Ja, daar is baie moeilike dinge waarmee ons worstel in hierdie Post-Moderne tyd. Ook in ons gemeente. Ek is die langste in die Ring en amper die oudste, maar vir my is die bediening ‘n avontuur saam met die Here.

Ontvang asseblief hierdie e-pos in die liefdevolle gesindheid waarmee dit geskryf is.

Vriendelike groete


Dankie Wynand vir die Epos skrywe – NG Kerk in krisis.

Ek stem saam met elke woord wat jy sê. Bo en behalwe wat jy skrywe, het ek ook diepe kommer dat God se Verbondsgenade al hoe meer betwyfel word, soos o a gesien kan word in die hele besluit van die Alg Sinode oor die sg “Doopviering”. Wat is dit anders as herdoop? Verder word “saamwoon” ( seksuele verhoudinge buite die huwelik) al hoe meer aanvaar. Ek neem waar dat selfs predikante en kerkrade hul oë absoluut sluit vir hierdie tendens by oud en jonk en dat sulke saamblyers soms selfs op Kerkrade dien of Kategete is. Die “Huwelik” as instelling is beslis ook onder die spervuur!

Ek word vanjaar sestig, maar ekself raak al hoe meer ontuis in my eie Kerk. Ek is Dankbaar om te mag getuig dat ons Gemeente tans allesbehalwe op pad is om leeg te loop. Ons groei tans en ek dink een van die redes is omdat ons hierdie genoemde tendense baie direk probeer aanspreek. Kritiek bly egter nie agterweë nie!

Ek hoop en bid dat die Alg Sinode vanjaar besluite sal neem wat getuig daarvan dat die H G duidelike leiding gegee het, soos gegrond en bevestig op die Skrif alleen.

Groete en seën en laat ons nie ophou bid vir ons Kerk, sy leiers en lidmate nie.


Dankie, Wynand, vir jou brief.

Ek stem volmondig met jou saam! Ek sal later meer kommentaar lewer.

Seenwense


Wynand

Dankie vir jou erns en bekommernis.

Ek het ook moeite om panenteisme as die antwoord te sien. Ek dink ons gereformeerde siening van God is baie groter en wyer en kragtiger as die filosofiese raamwerke waarbinne God ”vasgevang” OF BESKRYF (”TEISME) OF AFGESKRYF (ATEISME) word.

Ons gereformeerde ”beeld” van God is die lewende God wat in Christus onder ons kom woon het, om ons vry te koop en nuut te maak. Wie Hom sien, sien die Vader (Joh 14).

Die gesprek is geweldig ernstig, en dit is verskriklik belangrik dat lidmate daaraan sal meedoen.

Julian is nie die NG kerk nie. Hy stel ook nie die standpunt van die NG Kerk nie, maar vra in die artiekel die vraag of die panentisme die regte hulpmiddel is om die nuwe “ingerale wereldbeeld” van mense beter te beantwoord.

Ek dink nie so nie, maar help ons dan om vanuit die Heidelbergse Kategismus vir moderne en postmoderne mense te vertel hoe die

transendensie en immanensie van God saam gedink kan word. Kom ons praat met intelligente lidmate wat ernstige vrae stel, en help hulle om hulle geloof en denke te integreer en God lief te hê met hulle hele hart en verstand.

Moenie te gou sê: die NG kerk is dood nie. Daar is 800 000 lidmate waarvan baie erns maak met die Woord van God en net een wens het: om die krag van die opgestane Heer te ervaar en daaruit te lewe.

Neem deel aan die gesprek, maar pasop om te gou te veroordeel.

Groete in Christus


Beste Wynand,

Baie dankie vir die kosbare inligting wat jy gestuur het. Ek dink dat die NG Kerk dalk soos die NP gaan disintegreer (???)
Ek sou graag wou nader kennis maak. Is jy dalk Dr Wynand Louw wat eiendom het in Leeupoort vakansiedorp?

Groete


Wynand .

Dankie vir jou opmerkings. Ek is opgewonde as ek sulke goed lees. Ek is 30 jaar leraar van die NG Kerk en kan opreg sê dat ek vir die kerk (nie die instansie NG Kerk nie – maar die mense as kerk in die NG Kerk) lief is, miskien omdat ek eerstens ‘n geroepene is wat weet dat om daar te wees waar God wil hê jy moet wees belangriker is as om op “goeie ander plekke” te wees. My plek is steeds in die NG Kerk. Hoekom weet ek nie? Ek het waardering vir jou opmerkings oor ‘n paar redes:

1. Dat jy bereid is om in die kerk jou stem te laat hoor, en ek glo dat jy geroepe voel om in die kerk ‘n verandering te bring en nie van die buitekant af nie. Daar is te veel mense wat van buite af teen die kerk skreeu en nie bereid was om die stryd te stry nie. Dis altyd maklliker om te vlug as te veg. Want daar is steeds ‘n ongelooflike klomp mense wat deel is van die kerk al “sterf” die kerk stadigaan.

2. Ek beleef nie in jou skrywe ‘n skerp vyandigheid nie, maar eerder ‘n liefdes oproep. Jy braak nie gal en is nie verbitterd teenoor die kerk nie, al stel die kerk jou teleur. Daar is ongelukkig nie ‘n volmaakte kerk nie. Ek herinner myself maar gedurig dat dit die kerk was wat Jesus gekruisig het.

3. Daar is ongelukkig ‘n klomp waarheid in jou skrywe en dis dat die kerk baie mense teleurgestel het deur doodeenvoudig nie daar te wees vir mense nie en inderdaad ‘n nuwe teologie aanhang, waarmee ek ook nie gemaklik is nie. Daar is egter ander dinge waaroor ek baie ernstig wonder soos die verbondsdoop – en of ons 12% Gereformeerdes die enigste is wat reg is. Daar is baie mense wat die kerk verlaat juis omdat hulle ‘n egte ontmoeting met Jesus gehad het en tot ander oortuigings gekom het van ‘n Johannesdoop. Maar daaroor wil ek nie verder praat nie.

4. Ek het op die Wes Kaap se sinode gesê dat ‘n dominee in die NG Kerk in 2011 ‘n lewensdwaling mag hê (homoseksueel wees en ander verhoudings buite die eg kan hê – en steeds aanbly, maar as jy gedoop is, is jy gone!!!! Ja jy kan selfs nou bely dat satan bestaan of nie en jy is steeds okay. Daar is fout!!!

5. Die probleem is dat die kerk soos ons dit geken het deur al die jare (ek is 57) bestaan nie meer nie. Die NG Kerk het nie meer ‘n eie identiteit nie, en ek is daaroor nogal opgewonde. Dis baie waar wat jy sê dat besluite van “bo” af mense steeds ontstel – verwysende na die Algemene Sinode. Maar wat almeer gebeur is dat gemeentes al hoe meer outonoom raak en gemeentes in eie reg word wat volwaardig kerk van Christus is. Al meer sake word afgewentel na die plaaslike gemeentes en gemeentes word al hoe meer “vry” van hierargiese ordes en kerkordes.

6. Daar is steeds baie “nice” gemeentes in die NG Kerk raamwerk waar gemeentes ‘n verskil maak in hulle omgewing en tog God se Koninkryk laat kom. Is dit nie maar ons opdrag nie!!

7. Ek is ‘n Koninkryksmens en nie kerkmens nie, en verstaan my roeping as gemeenskap en nie gemeentelik nie.

8 . Ek is verder ‘n Kind van God eerder as dat ek ‘n Christen is.

9. Ek is eerder ‘n Koninkryksburger voor ek ‘n SA Burger is.

Thanks vir jou skrywe

Bid maar saam vir die kerk en stry die stryd – moenie moedeloos word nie en moenie jou pos verlaat nie. Onthou dat dit altyd lekkerder is om deel van ‘n veranderingsproses te wees as om in ‘n veranderde proses in te stap.

Liefde in Christus


Beste Wynand

Dankie vir jou besorgde skrywe.

Ek stem nie saam met jou nie, alle kerke het probleme en nie net die NG Kerk nie, want al hoe minder mense gaan kerk toe en dis gelukkig nie die NG Kerk se skuld nie. Die NGK gemeente waar ek is hou hulle besig met wat die Woord sê en nie met die twak van die wêreld nie. Ek het groot geword in die NGK en sal maar altyd daar bly, dis my ma en ek praat nie kwaad van my ma nie en ek werk ook vir die kerk waar groot werk gedoen word.

Ons het laas week ‘n week biduur gehou en hierdie saak waaroor jy skryf met mening aangepak en gebid oor die probleme.

Onbetrokkenheid van sogenaamde christene is die groot oorsaak van hierdie situasie en ook die feit dat hulle nie Bybel lees en hou by wat die Bybel sê nie.

Ek stem saam met die 7 punte hieronder genoem.

Kom ons kritiseer minder, bid meer, loof die Here meer en doen wat ons moet doen.

Groete


Ek glo soos hier verwoord maar ek kan nie na die webwerf gaan nie. My antiviruspakket raai dit af.


Hallo Wynand

Ek kan my ten volle vereenselwig met jou standpunt en dit is ook my oortuiging dat liberale teologie wat die waarheid van die Skrif relativeer besig is om vanuit eie geledere die kerk van Jesus Christus te ondergrawe . My bekommernis is dat ek glad nie meer vrymoedigheid het om enige persoon aan te beveel om teologie te gaan studeer by ons teologiese fakulteite (veral US en UP) nie.

Dit is asof meerderheid dosente bedwelm is deur ’n rookmis van liberale teologie wat oor die fakulteite hang. Wat ook baie hartseer is, is die feit dat die kerklike media (Kerkbode) beheer word deur liberale teoloë en enige grondige Bybelse standpunt oor bv die sake wat jy aanraak of evolusie of homoseksualiteit word afgemaak of in ’n negatiewe lig gestel. So ek beleef die krisis op dieselfde wyse as wat jy dit beleef. Ek glo daar is nog heelwat dominees in Namibië wat ook die krisis ervaar. Bo alles glo ek die eer van die Here is op die spel want die waarheid van Sy Woord word aangetas.

Ek is bereid om betrokke te raak en ook my deel te doen soos die Here dit van my vra en lei.

Sterkte en dankie dat jy op die basuin blaas terwyl daar nog tyd is.

Bid vir jou
In Christus


Hallo Wynand

Ek het jou e-posse begin ontvang en dit met belangstelling sover gelees. Met die inhoud van jou bekommernisse oor wat in die kerk aangaan stem ek in baie opsigte saam. Die debakel rondom Jesus se opstanding wat kwansuis nie liggaamlik hoef te wees nie, die ontkenning van Sy maagdelike geboorte, die miskenning van die duiwel as persoon ens. is waarlik dwalings tov die Skrif.

Tog sou ek graag verneem wie jy is, of jy self NG lidmaad is of was en waar jy huidiglik aanbid. Wat is jou beroep? Hoe het jy tot jou sterk oortuigings gekom ens.

Die rede waarom ek tog meer inligting oor jou agtergrond sou wou bekom, is omdat ek nie graag betrokke raak by `n persoon of instituut indien ek nie weet waarmee ek te doen het nie.

Ek hoor graag van jou.


Yes Wynand

Uitstekende stukkie werk. Ek dink dit is ‘n nodige wekroep dat ons ons belydenisse oor ons verstaan van die Woord, ernstig opneem en wie daarvan wil verskil, moet beslis verduidelik hoekom en waarom.

Ek weet nie of jy alreeds het nie, maar ek sal net graag die versekering wil hê dat, terwyl jy die roeping van die Here ervaar om hierdie saak oop te gooi, jy tog asseblief ook die Bybelse weg in liefde sal volg en ‘n persoonlike gesprek met Ben du Toit sal onderneem, waarin jy broederlik, in liefde, luister en probeer verstaan waarvandaan hierdie siening van hom kom.

Groetnis


Wynand ek kan sien jy bedoel dit ernstig in jou verhouding met die Here. Sou die regte procedure nie wees om met Dr Ben du Toit persoonlik te kontak en presies van hom te verneem wat hy bedoel, want koerante se weergawes is misleidend. Indien hy dan pertinent die bestaan van die duiwel ontken sou die volgende stap wees dat jy sy ring kontak. sodat hulle met kom in gesprek kan tree. Ek stem met jou saam dat die duiwel ‘n werklikheid is volgens die Bybel.

Groete in Jesus


Goeie More . Ek wil net duidelikheid he is die aansoek klaar ingedien? Of hoe moet ek die mail verstaan, dis my ook ‘n hartseer dag om te dink dat die 40 dae wat Jesus in die woestyn versoek is bloot net sy verbeelding was of so glo hulle mos. Baie sterkte mooi dag


Liewe Wynand,

Ek treur terwyl ek hier skryf. Jy weet Martin Luther het amper dieselfde eed afgelê (waarvan hy op daardie stadium baie oortuig was) maar het tog voort gegaan met sy “hervorming” nadat hy deur die Gees oortuig is. Ongelukkig het meer as 500,000 Christene hulle lewe verloor in hierdie godsdiensoorlog. Albei partye was baie oortuig van hul standpunt – jy weet soos “hier staan ek, ek kan nie anders nie”.

Hierdie goeters het gebeur sodat ek en jy kan dink en sê soos ons oortuig is. Hervorming/bekering vind elke dag plaas, jy moet net oop wees daarvoor.

Om fundamentalisties te wees is nie verkeerd nie – maar dan moet jy die “Martin Luthers” ook ʼn kans gee om hulle oortuigings uit te leef.

In die naam van Jesus Christus neem ek die vrymoedigheid om vir jou te sê dat die Heilige Gees my gevra het om hierdie boodskap vir jou te gee.

Groetnis,


My liewe broer

Ek het jou e-pos met groot hartseer gelees. Wat jy doen, kan ek nie goed praat nie. Ek glo daar is selfs hartseer in die hemel oor die manier waarop jy met medegelowiges werk en die wyse waarop jy ons almal etiketeer. Ek weet nie wat jou dryf nie. Maar dit kan nie die Gees van God wees wat ons in Efesiërs 4 vers 1b en verder leer: “Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.”

Ek wil dit reguit vir jou sê: Jy saai verdeeldheid, jy is ‘n kwaadspreker, jy gaan op ‘n selektiewe wyse met die waarheid om, jy kan nie met so ‘n gesindheid aan die tafel van die Here sit nie.

Hoekom sê ek dit: Ek was by die Algemene Sinode, ons is nie gevra om vir of teen die persoonlike bestaan van die duiwel te stem nie, ek glo onomwonde aan wat die Bybel ons oor die duiwel leer, ek het my in ‘n artikel in Beeld duidelik uitgespreek teen Julian Müller (en Sakkie Spangenberg) se paneinteïsme, ek onderskryf die kerk se belydenisskrifte van harte, en nog vele ander.

Jy het dit nie teen individue met afwykende standpunte nie, want dan sal dit dit persoonlik met hulle opneem en kerkregtelik (moontlike tugoptrede) persoonlik teen hulle laat hanteer. Maar nee, jy skiet met ‘n haelgeweer onder ons almal in die NG Kerk in. Jy wil van die NG Kerk maak wat Luther van die Roomse Kerk na die Middeleeue gemaak het. Jy is welkom om te staan waar jy wil. Jy is welkom om jouself as ‘n soort Luther redivivus te sien. Maar eintlik is jy besig om vir die Here se saak baie meer skade as goed te doen. Weens jou veralgemenings, jou liefdelose opmerkings, jou vereenvoudigings (bv oor waarom gemeentes leegloop) en ‘n hele aantal ander dinge, kom jy net nie geloofwaardig oor nie.

Miskien glo van ons dalk nog meer in die Bybel se woorde en boodskap as jy, maar jy hou ons voor as gelowiges wat nie erns daarmee maak nie. Om net een te noem: Op die plakkate teen die pale by die Algemene Sinode staan in groot letters: Jesus het FISIES opgestaan uit die dood! Ek weet nie wie dit daarop laat skryf het nie, maar dit is so panenteïsties as wat ‘n mens kan kry. Die woord “fisies” het met die geskape werklikheid te doen en deur Jesus na sy opstanding in die fisieke wêreld vas te hou, is so onBybels as wat ‘n mens kan kry. God is Gees, leer die Bybel ons, en gees staan teenoor die fisiese. Daarom praat Paulus in I Korintiërs 15 van ‘n geestelike (dus nie fisiese) liggaam waaroor Jesus na sy opstanding beskik het. Dat God in Jesus hom steeds op fisieke wyse aan sy dissipels (en selfs vandag aan ons) kan openbaar (eet saam met hulle) is waar, maar dit is nie hoe Jesus na sy opstanding IS nie. Wie Jesus se opstanding fisiek maak, maak Jesus as die ware God deel van ons fisieke werklikheid – en dit is panenteïsme.

Moet ek nou vir Wynand Louw by sy kerkraad gaan aankla dat hy ‘n Nuwe Hervormer en ‘n ondersteuner van Julian Müller is, sy naam sleg maak in die koerante en allerlei ander slegte goed oor hom sê. Nee, want dit is onChristelik. As jou broer sondig, gaan praat met hom persoonlik daaroor (Matteus 18). Doen Wynand Louw dit met ons? Nee, hy maak ons almal in die openbaar sleg!

My broer, weet jy, ek gaan nie jou naam sleg maak nie. Ek dink jy bedoel dit goed. Maar daar moet ‘n rede wees waarom jy jou saak so, selfs ten koste van ander, dryf. Ondersoek jouself en vra mooi of dit wat jy doen, regtig van die Here kom. Onthou, Hy is die Hoof van die kerk, Hy bewaar en versorg die kerk en Hy is baie lief vir sy kerk. Moenie wat heilig is vir die varke gooi nie, asseblief. En leer ‘n keer om in liefde met medegelowiges, wat dit net so ernstig as jy bedoel, saam te werk om God se koninkryk te laat kom. Ek was by die Algemene Sinode, my 7de een! En nog nooit het ek in ‘n vergadering beleef dat daar so ernstig en eerlik na die wil van die Here gesoek word nie?

Jou brief laat my baie ongemaklik. Ek sal graag in die liefde en in die waarheid saam met jou verder wil gaan.

My antwoord op bg brief.

Dankie vir jou weldeurdagte brief. Ek waardeer dit.

Ek waardeer ook jou geloofsbelydenis, en wat jy in die Beeld geskryf het ter wille van die waarheid.

Ek wil egter net die volgende noem

1) Lees asb wat Jesus en Paulus sê oor dwaalleraars, en hoe vernietigend hulle op die liggaam van Chrsitus is.

2) Ek het nooit beweer dat die mense op die sinode gevra is om teen die bestaan van die duiwel te stem nie. Hulle is gevra om te stem OM RUIMTE TE MAAK vir mense wat nie in die bestaan van die duiwel glo nie. Dit beteken, hulle het gestem om doelbewus dwaalleraars in die kerk in te nooi en te bemagtig. Daar is ‘n wesenlike verskil, en ek het dit duidelik in my brief probeer maak.

3) Die opstanding:

—Jesus het saam met sy dissipels geeet na die opstanding, en Tomas se hand in sy sy gedruk sodat hulle kon weet HY IS NIE ‘n SPOOK nie. Die vraag is, het Jesus hulle probeer mislei? Was hy ‘n kulkunstenaar? Is die fisiese liggaam waarmee hy tussen hulle beweeg het ‘n vals voorstelling? Was hy ‘n berdieër???

—Paulus skryf teen die agtergrond van die Griekse filosofie en platonisme wat die fisiese skepping verag het. Vir die grieke was die liggaam niks, die gees alles. Wanneer Paulus praat van die Geestelik LIGGAAM is dit in die griekse filosofiese terme ‘n geweldige teenstrydigheid. Die gees het dan JUIS nie ‘n liggaam nie!!!!!! Hy gebruik die term Geestelike Liggaam om Jesus se opstandings liggaam te beskryf: ‘n Liggaam wat nie gebind is aan die huidige natuurwette, tyd en ruimte nie. Dit neem egter nie weg dat sy liggaam werklik is, tasbaar in tyd en ruimte nie!

–Die Apostolicum gebruik die woord “CARNIS”, volgens die latynse woordeboek beteken dit “vleis” of “lyf” ‘n Goeie hedendaagse Afrikaanse vertaling sou dus wees “Ek glo in die opstanding van die vleislyf”

–Panenteisme stel die hele skepping analoog aan Christus se geskape liggaam. Christus is waarlik God. Hy is ook skepsel want hy is waarlik mens. Dit maak hom ‘n dipool. Jesus is egter baie duidelik dat sy dubbele aard absoluut uniek is. In die boek Johannes sê hy dat hy die enigste is wat van die Vader gekom het. Hy trek dus die grens tussen Himself en die res van die skepping baie duidelik. Die res van die skepping kan NOOIT deel in die goddelike natuur nie. Panenteisme ontken en verloën Jesus se aanspraak op eksklusiwiteit. Omdat die hele skepping analoog aan Christus se geskape liggaam is, deel die hele skepping in die godheid. Ek is dus net so god soos Jesus. As Jesus aanbid mag word is daar geen rede waarom jy my nie kan aanbid nie.

–Panenteisme is neoplatonies en gnosties. Soos die Grieke wat so deur Paulus se term Geestelike LIGGAAM irriteer is, sien gnostici ook niks goeds in die fisiese skepping nie. Daar is geen eskatologiese rol vir die fisiese skepping nie. Hulle glo dus nie in geestelike LIGGAME nie maar, maar slegs GEES.

Om in Jesus se fisiese opstanding in ‘n verheerlikde (geestelike) liggaam te glo is dus 180 grade teen panenteisme.

Die rede hoekom ek nie na Ben du Toit gegaan het nie is omdat hy Jesus in die openbare arena, BEELD, by implikasie ‘n mal leuenaar genoem het. Dit is dus hy wat die saak in die openbare arena geplaas het, nie ek nie. Jesus het die Fariseers wat in die openbaar vals leerstellings verkondig het in die openbaar aangespreek. Ons weet van net een privaat gesprek met ‘n fariseer: Nikodemus. En dié het Jesus opgesoek, nie anders om nie.

Dit sou onmoontlik wees om elke leraar wat gestem het om ruimte in die kerk te maak vir vals leraars persoonlik te ontmoet.

Ek hoop regtig dit antwoord jou vrae. Ek weet my brief maak mense ongemaklik. Die rede is omdat dit waar is.

Jy is welkom om weer te skryf, as jy wil!

Groete

Wynand


get a life


Wynand jy gaan nog baie moeg word van dié stanery! Ek stel voor jy kry vir jou ‘n stoel en sit eers, want jy gaan nog lank wag…

Groete


Dankie vir die epos oor bogenoemde

Ek is dit volkome eens met die skrywer – daar sal noodwendig hewige teenreaksie wees – Ons het so ‘n skudding nodig – ek hoop baie lidmate sal nuwe belangstelling vir die belydensskrifte en die formuliere kry- en die erns van DWAALING besef.

PS- nogal ironies dat die duiwel juis die’ gebruik wat nie glo dit bestaan nie.


Beste Wynand
Ek lees jou briewe, asook die terugvoerings, met groot belangstelling. Ek vind jou antwoorde op elke kommentaar baie stylvol en volledig. Ek sal graag meer oor jouself wil weet soos wat doen jy en waar is jy betrokke. Moet jou komplimenteer op die keuse van jou naam “hierstaanek”, want dit is sowaar wat jy doen.

Sterkte en groete in die Naam van ons Here Jesus Christus.


Wynand,

Ek het jou brief (plus die aanhangsel)’n paar keer deurgelees en tot die
slotsom gekom dat daar verseker iets in die N.G. Kerk aan die gang is. ‘n Mens
kan mos nie altyd jou vinger op iets spesifieks sit nie, maar ek onthou met die
Vrystaatse Sinode se sitting in 2009 het Prof. Johan Janse van Rensburg (tans
predikant by die Engelstalige Andrew Murray gemeente in Bloemfontein)hom
uitgelaat oor Prof Julian Muller se standpunte oor verskeie sake. Hy is egter
op ‘n, vir my nou nog vreemde wyse, hieroor “aangevat” en moes later sy
verskoning aanbied omdat hy Julian Muller so “verdag” gemaak het ! Dinge het so
vinnig gebeur, en bygesê, dit was al amper aan die einde van die
Sinode-sitting, dat ek later eers begin wonder het oor wat presies daar gebeur
het.

Toe het ek gehoop dat die ouens by die Algemene Sinode eens en vir altyd
uitsluitsel sal gee oor hierdie postmodernistiese en liberale gees wat posgevat
het in die N.G. Kerk. Terloops, einste prof. van Rensburg het ‘n skitterende
brief in die Volksblad geskryf, so ‘n jaar of wat gelede, oor die postmoderniste se effektiewe uiskakeling van alle kritici. Jy kan dit gerus by hom aanvra.

Ten slotte : Ek ondersteun jou standpunt en wag met nuuskierigheid ons ring (die Ring van Winburg) se reaksie af !
Terloops : Waar is jy in die bediening?

Seëngroete,


Ek het al opgehou om hierdie mense se subtiele leuens uit te wys. Ek het met van hulle in gesprek getree maar my elke keer net teen ‘n muur vasgeloop!

Ek het besluit om hulle nie verder te baklei nie want dit mors my energie – energie wat ek kon gebruik het om God se kinders met die waarheid te bedien. As Julian Muller en kie God se Woord wil beswadder, sal die heilige God hulle wel beetkry, maar ek mors nie verder my tyd op hulle gemors nie. Die Here het my hier in Potch gesit en hier sal EK ‘n verskil vir Jesus maak en EK sal die waarheid verkondig, al is ek die laaste een wat oorbly. Want as Ben du Toit en Julian Muller dit moet doen, sal daar van die kerk niks oorbly nie! Maar daar is BAIE ander in die kerk wat niks van Ben du T en Julian M nodig het, maar smag na diegene wat die waarheid verkondig – dis hulle wat ek wil bedien!

Jy mors jou asem om teen hierdie mense op te staan, want hulle speel semantiese speletjies met jou en die waarheid! Ek het hulle (soos Paulus vir Alexander en Himeneus) aan die Here oorgegee en Hy sal hulle uitwerk.

Vrede!


Wynand

Ek dink dit is lankal nodig dat daar opgestaan word teen die dwalinge in die kerk. Ek is predikant in die NG Kerk, maar het tot ‘n baie groot mate my vertroue in die kerkstruktuur verloor omdat ons baie besig met met sake wat in die Bybel voorkom, maar dit is nie kernsake nie. Dit gaan nie meer vir ons in die kerk oor berou en bekering nie. Ek glo egter my taak en roeping is om so lank as moontlik in die kerk te bly en van binne af te probeer regmaak en mense terug te bring by die Woord. Ons is ‘n gemeente wat baie ernstig bid vir herlewing, en ons as kerkraad het ‘n al groter passie om alles wat ons doen, net te doen volgens die Skrif. Ons het onlangs vir die ring gevra dat hulle vir ons as kerkraad moet help, want ons kry dit nie in die Skrif dat slegs predikante die nagmaal mag bedien nie. Ons wil op geen manier die heiligheid van die nagmaal aantas nie, maar verstaan nie waarom bv. ouderlinge toegerus kan word om nagmaal aan siekes en bejaardes te kan bedien nie. Ons kry net nie so ‘n beperking in die Skrif nie, die Skrif sê wel so dikwels as moontlik. Daar was eers skerp aanvalle op my omdat ons die tradisie uitdaag, totdat die predikant wat ons by die Algemene Sinode verteenwoordig het, opgestaan het en gesê het dat die hart van die Gereformeerde tradisie tog is dat alles aan die Skrif getoets moet word, en hier is ‘n kerkraad wat vra dat die ring hom moet help om te verstaan wat die Skrif oor hierdie saak sê – wat kan meer gereformeerd wees as dit? Toe is hulle stil, en die ring het ons ‘n antwoord skuldig gebly. Na die tyd by die ete het omtrent almal met ons kerkraad saamgestem en nie verstaan waarom die kerkorde so ‘n beperking plaas nie.

Dankie dat julle op nasionale vlak opstaan vir die waarheid. Ek is ‘n klein outjie, maar ek en my kerkraad sal hier in Sasolburg vir die waarheid van God se Woord getrou probeer opkom. Mag die Here ons kerk red van al die dwaling wat so willens en wetens toegelaat word.

Net ‘n vraag, is hierdie epos vir almal in die ring gestuur? Want as dit nie gestuur is nie, wil ek dit vir die ringsbroers forward.

Mag die Here jul bediening seën


Beste Wynand

Dankie vir jou dapper stap en duidelike standpunt teen en ontmaskering van die dwaalleraars.

Ek ondersteun jou 100 % – ek kan sien jy is met die Heilige Gees vervul.
Die Bybel waarsku ons baie oor misleiding en valse profete. Duidelik is hul onder die invloed van onreine geeste is, want dis onmoontlik vir ‘n wedergebore Christen, gevul met die Heilige Gees, om die goed kwyt te raak wat die ouens sê.

Na wie luister hulle? Wie verwar en verlei mense? – die Vader van die leuen, die duiwel, die slang van ouds; hy het dit in die paradys gedoen en hy doen dit nog vandag!

Hulle (verdwaalde leraars) moet tog weet dat hulle potensieel skade aanrig – mense laat twyfel, aan hul geloof en aan God – en dan moet ons as gelowiges hulle waarsku dat hulle gestraf sal word! “As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.” (1 Kor 3:17).

As mense ontrou raak aan die Woord, hulle mense bedrieg, en leuens vertel – weet ons duidelik wat hulle lot is! “Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.” (Ope 21:8).

Sterkte en seen met jou veldtog – stry die goeie stryd!
Shalom


Halleluja my broer!

Ek dank ons Vader vir iemand wat die moed en kennis het om iets te doen aan die dwalinge en dwaalleraars wat die mense van die NG kerk verwar en hulle geloof af breek. Ek staan agter jou en is dankbaar vir jou inisiatief!

Mag ons Hemelse Vader aan jou die wysheid skenk om verder te handel vologens sy wil!


Wynand,

Baie dankie vir jou terugvoer.

Dis verblydend dat daar nog besorgde lidmate in ons dierbare Ng Kerk is, mense wat nog bereid is om op te staan vir ons Koning van die Kerk, Jesus Christus.

Ek hou jou graag op hoogte van verwikkelinge aan ons Ring se kant.

Weet ook dat die Vrsystaatse Sinode as ek reg verstaan ook ons kommer deel sowel as Wes-Transvaal waarvan ons die grootste ring is.
Dis my verstaan daarvan!!!

Sterkte en seen vir jou werk.


Hallo Wynand.

Dankie vir jou antwoord op my skrywe.

Ek is predikant in die NG Gemeente —-. Ek het waardering vir jou moed om hierdie pad te loop. Self is ek verontrus deur die teologie van “vrede, vrede My volk, terwyl daar geen vrede is nie”, wat ons kerk die afgelope jare verlam.

Die Algemene Sinode se besluit oor die Satan as persoon al dan nie, kom min of meer op die volgende neer. Ek glo in die waarheid, maar het simpatie en begrip vir die leun.

Ek vertrou dat die Here iewers tog die kerk weer sal terug lei na die beproefde pad van die Woord van God. Vir te veel teoloë (soos Ben du Toit,`n klompie dosente en andere) is die Bybel nie meer die Woord van God aan mense nie maar die woord van mense oor God. Dan maak ek met die Bybel net wat ek wil en vandaar die baie kompromieë met die Satan. Dink maar aan die vorige Algemen Sinode se besluit oor homoseksualiteit. Elke gemeente moet maar self gaan besluit oor wat hulle met die gays gaan doen of nie. So asof die Woord nie die laaste sê het nie.

As ek die apostels se prediking in die Nuwe Testament lees, is dit `n vreeslose proklamering van die Waarheid. Dink net dat Paulus op die Algeme Sinode sou wees. Dalk sou ons iets gehoor het soos: ” As iemand aan julle `n ander Evangelie verkondig as wat ons aan julle gebring het, laat hom `n vervloeking wees!”

Ons kan nie ruimte maak in sg oop gesprekke met die leun nie. Prof Piet Verhoef het eendag die opmerking gemaak toe mense pleit dat ons die gesprek met die sg Nuwe Hervormers moet oophou: “Hierdie soort oop gesprekke laat my alte veel dink aan die eerste oop gesprek tussen die vrou en die slang in die tuin.”

Sterkte met die pad wat jy gekies het om tel loop. Ek sal hiervoor opkom in my klein kring in Ringsverband en in gesprekke hieroor, waar ek ook al kom.