Antwoorde op die mees algemene kritiek op my klag teen die sinode. Lees dit asseblief voor jy my skiet!

1) Jy het nie die regte prosedure gevolg nie. Waarom stig jy onenigheid in die openbaar?  Jy moes eers met die betrokke persone gepraat het, of met jou eie kerkraad of ring. Jy moes aansoek gedoen het vir hersiening van die sinode se besluit en nie klagtes teen indiwidue wat by die besluit betrokke was gelê het nie. Jy kan nie via omsendbrief ‘n tugklag lê nie!

a) Uit die aard van die aanklag is dit onmoontlik om te weet wie vir die resolusie gestem het. Dit is dus onmoontlik om met ‘n indiwidu te praat. Dit is egter maklik en uiters prakties vir elke ring om vir die leraars wat hulle by die sinode verteenwoordig het te vra of hulle vir die resolusie gestem het.

b) Ek besef dat dit wel moontlik ‘n fout was om nie eers met Dr du Toit te praat nie, ek het egter intussen breedvoerig met hom korrespondeer en besef dat dit absoluut geen verskil aan die uitkoms sou maak nie. Dr du Toit stel skynbaar geensins belang daarin om hom van die BEELD berig te distansieer nie. Hy het ook geweier om ‘n repliekverklaring te skryf.

c) Die sondes waaroor die twee aanklagte gaan is in die openbaar gepleeg en veroorsaak ongelooflike openbare aanstoot. Dit is dus nie ek wat die saak in die openbare arena geplaas het nie maar die mense wat gestem het om dwaalleraars in die kerk in te nooi en bemagtig, en Dr du Toit in sy uitspraak teenoor BEELD.

d) Ek het, volgens die kerkorde se vereiste, die klag na elke betrokke ring gestuur waar mense moontlik kon wees wat betrokke was by hierdie sonde.

e) Ek het besluit om die epos ook wyer uit te stuur omdat die sonde in die openbaar gepleeg is en ernstige openbare aanstoot gee.

f) Elke enkele eposadres wat ek gebruik het is die van ‘n leraar in die kerk, of ‘n direkte werknemer van die kerk. Ek het geensins die epos na enigiemand buite die kerk gestuur nie omdat ek dit as ‘n interne saak in die NGK beskou. Net so het ek my webwerf se adres slegs binne die NG Kerk (via die twee eposse) bekend gemaak.

g) Ek het ook met geen verslaggewer of iemand in die pers daaroor gepraat nie – verwys asb na beide die Volksblad en die Rapport berigte.

h) Sover ek weet is die Sinode nie ‘n regspersoon volgens die kerkorde nie en kan dus nie aangekla word nie. ‘n Aansoek om revisie spreek eenvoudig nie die feit aan dat ‘n ernstige openbare sonde deur individue gepleeg is nie. Die sinode sit eers weer oor vier jaar – dus sal hierdie sonde vir vier jaar staan en dwaalleraars sal vier jaar lank “soos wolwe in skaapsklere die gemeente verslind” as ek slegs aansoek doen vir revisie.

i) Volgens die kerkorde is selfs slegs ‘n “nadelige gerug” kerkregtelike gronde vir ‘n tugondersoek. Dit gaan dus my verstand te bowe hoe enigiemand kan beweer dat ‘n “omsendbrief” wat baie duidelik ‘n “skriftelike klag” volgens die kerkorde is nie gronde is vir ‘n tugondersoek kan wees nie!

Uit die Kerkorde:
62.2 Alle ouderlinge, diakens en predikante, wat emeriti en proponente insluit, staan onder die opsig en tug van die ring, sonder om die opsig van die kerkraad oor sy ampsdraers uit te sluit (vgl. Art. 31.7).

62.3 Predikante in diens van die kerkverband (waarby teologiese dosente ingesluit word), staan wat hulle leer en lewe betref onder die opsig en tug van die ring binne wie se gebied hulle lidmaat is van ’n gemeente

63.2 Aanmelding van ’n klag, gerug of ’n verslag

63.2.1 Die sondes waarna Artikel 61.2 verwys, kom op een van drie maniere voor die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde:
63.2.1.1 deur ’n nadelige gerug of
63.2.1.2 ’n skriftelike klag of
63.2.1.3 ’n verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede.

2) Jy haal die sinodebesluit buite konteks aan: Dit gaan oor die bediening van bevryding!

Ek het nooit die konteks ontken nie. Sien asseblief my artikel oor die “Sinode van 2011 en die duiwel”.  https://hierstaanek.com/2011/10/05/die-algemene-sinode-van-2011-en-die-duiwel/

Ek sal dit waardeer indien enigeen vir my kan uitwys hoe die konteks die betekenis van par 14.7 verander sodat die nie beteken dat die NG kerk ruimte maak vir leraars wat die bestaan van die duiwel ontken nie. 

Hierdie klousule is onder die radar deur aan ‘n ander onderwerp aangelas:

“14.7: Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.”

Dit is ‘n algemene, onderduimse onderhandelingstrategie om belangrike besluite deur te druk sonder dat die onderhandelaars besef wat aangaan. Haak die besluit in fynskrif aan ‘n ander besluit op die tafel waarvoor die onderhandelaars stem, dan gaan die “stealth” besluit deur sonder dat die onderhandelaars dit besef!

Verstaan my mooi, ek beskuldig niemand van bewuste onderduimsheid hier nie. Ek wys net uit wat hier gebeur het.

Die afgevaardiges is gevra om te stem oor die bediening van bevryding. Die gevolg is dat dit nou amptelike beleid van die NG Kerk is dat leraars soos dr Ben du Toit wat die bestaan van die duiwel ontken en dus by implikasie Jesus ‘n skisofreen of leuenaar noem, ruimte het in ons kerk!

Elke leraar wat vir die klousule gestem het behoort verantwoordelik gehou te word.

3) Die sinode het nooit besluit dat die duiwel nie bestaan nie.

Ek het nooit beweer dat die sinode besluit het dat die duiwel nie bestaan nie. Om egter dwaalleraars in die kerk in te nooi en te bemagtig deur vir hulle “ruimte” te skep is duidelik ‘n verbreking van die legitimasie belofte.

4) Jou interpretasie van die sinodebesluit is eensydig.

Hoe is dit eensydig? Wat my betref is dit feitelik korrek: Die sinode het besluit om vir mense wat nie in die bestaan van die duiwel glo nie ruimte te skep in die kerk. Ek dink die leser moet maar self besluit.

5) Jou gedrag is liefdeloos, verdelend en onchristelik. Jy maak mense verdag. Wil jy hê die kerk moet skeur?

Dit is wat die Bybel sê van dwaalleraars:

Mat. 7:15: “Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.”

Hand.20:28 Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun. 29 Ek weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. 30 Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. 31 Wees waaksaam.

1 Tim. 1:3 Soos by my vertrek na Masedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied.

2 Pet.2:1 Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën. So sal hulle hulleself baie gou in die verderf stort. 2 Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. 3 In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar.

Die vraag is: As vals leraars gelowiges verskeur, as hulle gelowiges uitbuit en mense se ewige verderf bewerkstellig, is dit liefde om hulle in die gemeente toe te laat?

Is dit liefde om booswigte in jou huis in te nooi sodat hulle jou familie kan aanrand?

Ek wil beslis nie hê die kerk moet skeur nie. Ek wil hê elke vals leraar moet tot bekering kom.

Maar as hulle weier om tot bekering te kom wil ek beslis hê hulle moet die kerk verlaat of uit die kerk geban word. As ons werklik mense lief het kan ons  eenvoudig nie vals leraars in die kerk innooi en bemagtig soos die sinodebesluit dit doen nie!

6) Dit is middeleeus om in die bestaan van die duiwel te glo! Daar is goeie redes waarom progressief denkende teoloë onstlae raak van al die mites.

Dit is skrikwekkend hoeveel leraars in ons kerk hierdie vals leringe aanhang. Ek het selfs ‘n brief van ‘n hoogleraar aan een van ons universiteite waarin hy ondubbelsinnig die leer van die Bybel en ons belydenisskrifte verwerp.

Ek maak ‘n punt daarvan om mense wat my optrede kritiseer te vra of Jesus hulle Verlosser is. Dit is skrikwekkend hoeveel ampsdraers in die NG Kerk hulleself eenvoudig nie sover kan bring om te bely dat Jesus hulle Verlosser en Saligmaker is nie.

Kan enigiemand nog wonder waarom dit nodig is dat hierdie tugaksie voortgaan?